Játék
Keresés:
Bármelyikre Összesre

Feldebrő

4 Feldebrő – Régészeti áttekintés

Feldebrő, Lukács utca, Masina kert

Feldebrő északi részén a Lukács utcában a Pál-Kovács porta kertjében avar temető sírjait tárták fel. (Nagy Árpád ásatása 1972.)

Feldebrő, Egres

Feldebrő belterületétől ÉNy-ra a Tarna-pataktól 200 m-re K-re, őskori és középkori leletanyagot gyűjtöttek. (Reményi László terepbejárása 2010.)

5.03.1 Etimológia, területi kontinuitás, elpusztult falvak

A honfoglalás után a Kárpát-medence népessége nyelvileg nem volt egységes, avar (bolgár-török), szláv, finn, ugor, türk (magyar), kabar (kazár-iráni-mohamedán), besenyő (török) nyelvet beszélők lakták. Ennek megfelelően vannak különböző nyelveredetű, típusú és jelentésű helynevek az országban és vizsgált területünkön is.

Heves megyében (egykor Újvár megye, majd Heves- és Külső-Szolnok vármegye) legalább 12 nép vagy népelem települt meg a 9-12. századok között. Ez az alapvonás vizsgált területünkön részben mondható ki. A Tisza-Tarna-Rima mentén a települések neve alapján legalább öt népelem léte mutatható ki névetimológia kapcsán.

Tipikusan magyar település-névadás a ’puszta személynevekből’ származtatható helynevek adása (a középkorban nem valahová, hanem valakihez mentek). Vizsgált területünkön 18 település neve származtatható személynévből, ez a 34 Tisza-Tarna-Rima menti település 53,0 %-a, a megye összterületén ez az arány 51,8 %. Az aránykülönbség elgondolkodtató. Mégpedig amiatt, hogy a megye dél-keleti területét lefedő Tisza-Tarna-Rima mente településeinek névadása nagyobb százalékban tipikusan magyar település-névadású, tehát ’puszta személynévi’. Felvethető, hogy ezen a területen a honfoglalás után nagyobb százalékos arányban telepedhettek le magyar törzsek, nemzetségek?

A szláv névadásúnak minősíthető helynevek nagyobb része a környezet domborzatát, a vizek, a növényzet, a talaj, a növénytakaró stb. sajátosságait rögzíti. A Tisza-Tarna-Rima mentén 4 településről tételezhetünk fel ilyen névadást, ez a vizsgált települések 11,8 %.

Kettő népnévi, kettő kabar törzsnévi helynévtípus képviselteti magát területünkön, 5,9-5,9 %-os aránnyal. Besenyő nemzetségnévi település egy van (2,9 %).

Egy településről nehéz megállapítani névadása eredetét, ez a település Sarud. Itt gondolhatunk ’puszta személynévi, víznévi, és egyéb helynévtípusba (rangjelző) tartozó néveredetre is. A ’puszta személynévi, és a víznévi névadást kizártuk. A települést az egyéb helynévtípus kategóriába soroltuk, itt a šar ’fehér’ rangjelző jelentésű névadásra gondoltunk, melyhez a ’d’ kicsinyítő képző járult. Mindezen teóriának a következő okai vannak: Sarudtól pár km-re dél-délnyugatra Décse (Dédtelek) nevű elpusztult település létezett, mely GÉZA fejedelemről vette a nevét, az ő települése volt. Kisköre alatt a Tisza jobb partján volt Taskony elpusztult település, nevét TAKSONY fejedelemről (Géza apja) vette. Poroszló fejedelmi/királyi udvarhely volt. Ebben a környezetben egy rangjelző település léte, – mely lehetett akár SAROLT fejedelemasszony faluja is, – nem zárható ki. Több történész Sarolthoz kapcsolja a névadást, mely nem állja meg a helyét. Egész Heves megyében nincs női ’puszta személynévi’ névadás a korai századokban, nem kizárt, hogy egy országos vizsgálat is hasonló eredményre jutna. Elsősorban azért, mert a nő a korai időkben nem volt egyenrangú a férfival, szolgának tekintették (még a fejedelmi családokban is!). Létezett egy Nyestefölde (’nyest’ nemes prémű állat) a megyében, Tarnaörstől északra. A Nyírségben egykor létezett ’Asszonyszállás’, mely elnevezés összefoglaló névre utal. Mindenképpen érdekes, hogy Décse mellett feltételezhetünk egy olyan rangjelző települést, mely hipotézisünk szerint lehetett „fejedelmi asszonyok szállása”, akár Sarolt fejedelemasszony szállása, és ez (szintén hipotézis) megismétlődhetett Örs és Nyestefölde esetében. A előbbi fejedelmi, az utóbbi törzsfői szállás melletti ’asszonyszállás’.

A Tisza-Tarna-Rima mente területén lévő települések helynévtípusai:

-puszta személynévi 18 település

-népnévi (Besenyőtelek, Tófalu)

-kabar törzsnévi (Mezőtárkány, Tarnaörs)

-besenyő nemzetségnévi (Hevesvezekény)

-puszta foglalkozásnévi (Kömlő, Poroszló)

-építmény-helynévtípus (Kápolna, Nagyút, Szihalom)

-a helység templomának titulusából származó helynévtípus (Tarnaszentmiklós), a település átnevezett, feltételezhetően eredeti neve nem ez volt

-a környezet domborzati viszonyait, a vizeket, a növényzetet, a talajt, a növénytakarót mutató helynévtípus (Fel-, Aldebrő, Erk ?, Heves ?)

-egyéb (rangjelző) helynévtípus (Sarud)

A Tisza-Tarna-Rima mente települései úgy, mint az ország egyéb települései, elhelyezkedésüket illetően kevéssé tartották meg kontinuitásukat. Van település, amelynek területi folytonosságában/folyamatosságában nem állapítható meg változás. Ám, ezek a települések is nagy valószínűséggel változtatták helyüket, csak erről eddig adat nincs (a középkorban a kimerült földterületeket elhagyták, újat törtek fel, és „költözött” a falu is). A települések területi áthelyeződésének földrajzi, történelmi, társadalmi, birtokviszonyokkal, állami szankciókkal összefüggő, valamint gazdasági okai voltak. Helyváltoztatás sem csak egyszer történhetett egy-egy adott település léte alatt. Ám pl. a korai idők – tatárjárás – alatti településhely-változtatások nem ismertek.

Heves megyében a magyar történeti idők során az összes ismert település száma 298, a mai településszám 127. A települések több mint fele elpusztult, ill. több települést összevontak. Vizsgált területünkön, a 34 település területén plusz 88 elpusztult falu volt, az eddigi ismeretek szerint. A korai magyar történeti időkben jóval nagyobb volt a településsűrűség, mint ma. A települések 1-2 km-re voltak egymástól, viszont a lakosságszámuk ritkán haladta meg a 100-at.

7.08.1 Gazdálkodás

A térség területén az ökológiai feltételekhez alkalmazkodva eltérő gazdálkodási körzetek, tevékenységi formák alakultak ki.

A folyók mellett azok szeszélyes mozgásához kellett alkalmazkodni. Az erek és a fokok, árterek a halászat és az ártéri gazdálkodás számára nyújtottak lehetőséget. A 19. századtól a folyószabályozások után átalakult az ártéri gazdálkodás, de a halászat és az ártéri erdők termésén alapuló vesszőfeldolgozás, kosárkötés még a 20. században is élő gyakorlat volt.

A síkvidéki területek nagyhatárú településein a külterjes állattartás és a gabonatermesztés jelentette a megélhetés alapját. A török utáni visszatelepedés idején, a 18. század első felében a Hevesi sík népe kizárólag külterjes állattenyésztésből élt, lovakat, marhákat, fejősteheneket tartottak. A külterjes állattartás még a 19. század közepén is általános volt. A marhák és a lovak az év nagy részét a legelőkön töltötték, a pásztorok felügyelete mellett. Még a 20. század első évtizedeiben is gyakorlat volt a Szent György naptól Szent Mihály napig tartó legeltető állattartás. A legelőket állatfajták szerint különítették el, külön „járás”-ra járt a gulya (szarvasmarhák), a ménes (lovak) és a juhnyáj.

A rétek és legelők 20. század elejétől jellemző csökkenésével, illetve a külterjes állattartási formák visszaszorulásával párhuzamosan terjedt el a szálastakarmányok termelése, illetve az intenzív állattenyésztés.

A Mátra és a Bükk előteréhez közeledve a szőlő- és gyümölcstermesztés a meghatározó.

A térség speciális növényi kultúrái között tartjuk számon a dinnye és a dohány termelését.

A dohányt a Grassalkovich uradalom Tarna-völgyi falvaiban parasztok termelték először. Kompolt, Kápolna, Aldebrő, Feldebrő, Verpelét, Tófalu településeken a vagyonosabb parasztság már a kiegyezés után intenzív dohánytermesztésre tért át.

A dinnye termelése a hevesi homokháton a legjelentősebb, ahol az erdőirtások helye és a könnyen felmelegedő homokos talaj kiváló feltételeket teremtett a dinnyészkedéshez.

A síkság lakói árucsere révén szerezték be a fából készült termékeket. Gereblyéket, favillákat, jármokat, szőlőkarót, tűzifát a Mátrából és a Bükkből szállítottak. A kereket, ekét, zsindelyt, tűzálló edényeket, kapákat a Felvidék árusai hoztak, akik hazafelé az árukért terménnyel rakták meg szekereiket.

A térség ipara a 20. század elejéig igen elmaradott volt. Az 1870-es évektől kiépülő vasútvonalak segítették az ipar és a kereskedelem fejlődését.

A 20. századra kialakultak és egyben le is zárultak azok az alapvető történelmi és gazdasági folyamatok, melyek kialakították és lényegében ma is meghatározzák a térség jellemző karakterét.

5.05 Feldebrő – Hadtörténet

Árpád-kor

Az államszervezés és a kereszténység felvételének időszakában a település, a régió többi falujához hasonlóan kimaradt azokból a megrázkódtatásokból, amelyeket a lázadó törzsfők leverése jelentett. Aba Sámuel (Debrő ura) bölcs előrelátással István mellé állt ezekben a harcokban, amelynek köszönhetően az uralma alatt álló területek békében élhették mindennapjaikat. Az első trónviszályok annyiban érintették a területet közvetlenül, hogy maga Aba Sámuel az Orseolo Péterrel a királyságért folytatott harcban feltételezhetően Debrőtől nem messze lett áldozata a trónviszálynak, 1046-ban (egyes források szerint holttestének első nyughelye a feldebrői monostorban volt). Ugyanakkor (Füzes)Abony környéke is lehetett halála helyszíne.

Az 1091-es kun portyázás – Kapolcs vezetésével – nem zárható ki, hogy Debrő területét is elérte, noha ennek tényéről egyértelmű bizonyítékkal nem rendelkezünk.

A következő eseménysor, amely bizonyosan érintette Debrőt, az 1241-1242. évi tatárjárás volt. A mongol sereg rövid időn belül kétszer is végigpusztította a Vereckei-hágótól Pest felé vezető, az előzőekben már említett, királyi/hadi út mentén fekvő területeket. Első alkalommal azt követően, hogy Tomaj nembeli Dénes nádor hadait megfutamították az országhatárnál (gyepűnél) 1241. március 12-én, bár ekkor még minden bizonnyal kisebb kárt okoztak, mivel Sejbánnak, a mongol előőrs vezetőjének a menekülők  üldözése volt az elsődleges feladata. A második átvonulás már jóval jelentősebb károkat okozott, mivel a muhi csatát (1241. április 11.) követően a mongol haderő módszeres, rendkívül kegyetlen és alapos munkát végzett a védtelenül maradt magyar falvak elpusztításával. A tatárjárást követő várépítési hullám eredményeképpen épülhetett meg Debrőtől délre, a mai Aldebrő területén Csalivár/Csalavár/Cselivár, amelyről azonban, jelenlegi ismereteink szerint, csak 1417-ben születik az első írott forrás. A vár szerepét abban láthatjuk, hogy képes volt a kisebb helyi konfliktusok esetén védelmet nyújtani a környék lakosságának, így a debrőieknek is.

1280-ban az őket sújtó törvények miatt fellázadtak a kunok, s végigpusztították a Tisza–Körös–Maros vidéket, valamint, valószínűleg az abádi réven átkelve megtámadták és elpusztították a kompolti bencés monostort is. A tőle kevesebb, mint 10 km-rel északabbra levő Debrőről viszont nem ismerünk hasonló korabeli tudósítást. A kérdés az, hogy miért? Azért, mert állt Csal vára, amely védelmet nyújtott dél felől, vagy azért, mert ekkor már csak körülárkolt temploma volt Debrőnek, bőséges zsákmányt ígérő monostora megszűnt? (Mivel a 13. század közepe táján a templomot bővítik: háromhajós, hosszházas plébániatemplommá, feltehető, hogy talán a tatárjárás alatt elpusztult monostor köveit használják az építkezések során.)

1285. január végén, vagy február elején Telebuga és Nögej kán vezetésével mongol had tört az országba (ez volt az ún. második tatárjárás). Helyzetük több okból is nehezebb volt, mint az 1241/42-es hadjárat mongol seregeinek, ezek közül csak egyet emelünk ki: a tél végi nedves időjárás miatt a folyó menti területek nem tudtak kiszáradni. A hadi úttól délre a Tiszáig nyúló vidék az enyhülés, a felváltva hulló hó és eső, valamint a kisebb-nagyobb vízfolyások kiöntései miatt lényegében járhatatlanná vált. A pusztítás mértéke ennek megfelelőn csekélyebb volt Újvár/Hevesújvár vármegye délkeleti harmadában, mint a királyi út északi oldalán. Mivel Debrő a hadi úttól északra volt, magasabb térszínen helyezkedett el, nem a Tisza kiöntései és egyéb vízfolyások által védett mélyebb régióban, ezért jelentős esélye van annak, hogy a portyázók rátaláltak erre, az országúttól valamivel távolabb eső településre és ki is fosztották.

Debrő Árpád-kori hadtörténetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a területen inkább a békés viszonyok, mint a hadak gyakori vonulása volt a jellemző. A Szent Istvántól az utolsó Árpád-házi uralkodóig, III. Andrásig terjedő háromszáz évben mindössze négy jelentős hadi eseményről tudunk számot adni (1091, 1241/42, 1280, 1285), amely súlyosan érinthette (de, az 1241-1242. évi tatárjárás kivételével csak feltételesen!) a település életét.

Dózsa-féle parasztháború

Drágfy Bertalan erdélyi vajda 1493-ban lett a debrői váruradalom birtokosa. Az ő fia Drágfy János volt, aki az egri püspök csapatainak élén 1514. június végén (21-én) Debrő váránál (Debrő és Verpelét között) a Dózsa-féle parasztháborúban felkelt 7000 fős csapatot szétverette. A parasztsereget Bács Barnabás szerémségi ferences pap vezetette. A Bornemissza János budai várnagy vezette 1200 fős, jól felszerelt nemesi csapat, a parasztsereget tönkreverte.

Török hódoltság

1550-ben már a töröknek is adózik a falu. Eger 1552-es ostromakor egy debrőit ismerünk Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regénye alapján; a várvédők egyik kocsmárosa Debrői György volt (vélhetően legalább az ősei debreiek voltak). 1552-60 között a török lerombolta a debrői várat (feltételezhetően azonos Csal/Cseli várral). 1596-ban, az egri vár ostromakor Debrő is lakatlan lett. 1686-87-ben Eger hosszas blokádja idején a falu – kilakoltatás miatt – szintén elnéptelenedett. A lakosság 1692-ig részben visszaköltözött.

Rákóczi-szabadságharc

A faluban a Rákócziak is birtokosok voltak, így II. Rákóczi Ferenc. Birtokát 1710-ben elkobozta a Habsburg császári udvar, hűtlenség okán.

Az 1848-49-es szabadságharc

1848. május 7-én a faluban felállítandó nemzetőrcsapatot felfegyverzésre javasolták.

A faluból a szabadságharc elején 24 honvéd került besorozásra:

Bodnár György Pál János
Boros György Pacza József
Gáspár Mátyás Próczai János
Kerékgyártó Zsigmond Próczai Mihály
Kiss István Pek Antal
Kovács János Pócsos György
Kovács Márton Rika János
Mata Mátyás Szabó Gáspár
Mata Mihály Szabó József
Nagy Antal Szepessy János
Nagy András Takács János
Pál Ferenc Tuncsik Gergely

A nemzeti őrsereg létszáma a továbbiakban 92 főre bővült.

A kápolnai csata keretében 1849. február 25-én a Görgei-hadtest Poeltenberg ezredes vezette hadosztálya a falunál foglalt állást.

Február 26-án Poeltenberg a Kápolnán állomásozó Máriássy támogatására Feldebrő felől a Tarnán átkelve nyomult előre. Velük szemben a császári Csorich-hadosztály Colloredo-dandárja indított támadást. Délután az aldebrői erdőért folytatott csatát elvesztve, a magyar csapatok a császári ütegek tüzében vonultak vissza. Az 1. zászlóalj Feldebrőn keresztül vonult vissza Kerecsend felé, nélkülözve a Tarna-hidakat, melyeket maga Poeltenberg romboltatott le. Ez délután 17 óra tájban volt.

Másnap (február 27.) Dembinski azt az utasítást adta Poeltenbergnek, hogy vonuljon vissza Fel- és Aldebrőre. A magyar csapatoknak délután 2-3 óra körülig sikerült feltartóztatni az osztrákokat, majd kénytelenek voltak visszavonulni, ha nem akarták, hogy az ellenség elvágja a visszavonulás útját, Tófalu felől.

Az elesett katonák közül többet Feldebrőn temettek el; február 26-án az aldebrői szőlők fölött találtak egy honvédet agyonlőve. Február 28-án 15 magyar, ill. osztrák elesettet szedtek össze a határban, akik 27-én estek el. Március 1-én egy osztrák kadétot – Brandestein Ottó – találtak meg, akit szintén eltemettek a feldebrői temetőben.

Az I. és a II. világháború áldozatai

A kutatómunka megkezdésekor azt tűztük ki célul, hogy elsősorban levéltári, az MNL Heves Megyei Levéltárának dokumentumaiból állítjuk össze a veszteséglistákat, feltételezve, hogy az így nyert adatbázis lehet a legteljesebb, szakmailag a legkorrektebb. Legfőképp a halotti anyakönyvek tüzetes átnézésére gondoltunk és természetesen a korabeli községi iratokra. Sajnos azzal szembesültünk, hogy ez utóbbi rendkívül töredékes, a megmaradt iratokból lényegében csak az rekonstruálható, hogy milyen nyilvántartások, adatszolgáltatások készültek, készülhettek az I. világháború után a ’20-as, ’30-as években.

Az egyik adatgyűjtést 1922-ben indította el a „Nagy Háború Magyar Hősei Képben és Írásban” Kiadóbizottsága, mely – a belügy- és a honvédelmi miniszter támogatását is bírva – Heves Vármegye Alispáni Hivatalának 11420/1922. számú rendeletével juttatott el kitöltendő kérdőíveket a településekre. Az alispáni hivatal 1925-ben újabb körrendelettel sürgette meg az adatgyűjtést, mert több járásból, illetve Egerből egyetlen kérdőív sem érkezett be. Valószínűleg ez után indulhatott el az adatszolgáltatás, mert két község (Kál és Kápolna) 1925-ös iratai között megtaláltuk az ominózus kimutatást. Tudomásunk szerint a kiadóbizottság csak két általános tematikájú emlékkötetet jelentetett meg, de azok a kötetek, amelyek kizárólag az áldozatok személyi adatait tartalmazták volna, nem készültek el.

A másik adatgyűjtést 1930-ban rendelte el a belügyminiszter (száma: 101.495/1929.) az 1914–1918. évi világháborúból (hadifogságból) vissza nem tért egyének összeírása céljából. Az adatszolgáltatást a települések anyakönyvvezetőinek kellett elvégezniük néhány hét alatt. A kimutatást a főszolgabírókon keresztül a megye alispánja gyűjtötte, majd továbbította, így az alispáni aktában csak a kísérőlevelek maradtak meg. A községeknél is csak Kál iratai között találtunk nyomát a helyi adatgyűjtésnek, tehát az értékes megyei összeírás a helyi levéltárban nem lelhető föl. További kutatást igényel, hogy a Magyar Országos Levéltárban ez esetleg megtalálható-e?

A két világháború közötti községi iratok között találtunk néhány háborús emlékmű állítására vonatkozó dokumentumot. Az emlékművek készítése során nagy valószínűséggel a fentebb említett összeírások során keletkezett veszteséglistákat használták fel. Ezt egyértelműen a kápolnai emlékmű támasztja alá, bár a két lista néhány személy vonatkozásában eltérést mutat.

Ezzel a kutatómunkával párhuzamosan néhány községnél (ezek között szerepelt természetesen Kápolna és Kál is) elvégeztük az áldozatok halotti anyakönyvi adatgyűjtését is. A halotti anyakönyvek feldolgozása során mindkét világháború esetében a kutatást 1980-ig kiterjesztettük, ugyanis több esetben előfordult, hogy a holttá nyilvánítási eljárást évtizedekkel az eltűnést követően végezték el, s az anyakönyvvezető csak ezután, a bírósági határozat kézhezvételével, arra hivatkozva jegyezte be a halál tényét az aktuális esztendő anyakönyvébe. Az alapos, időigényes munka meglepő eredményt hozott: nagyságrendi eltérés mutatkozik az emlékműveken szereplő áldozatlisták, illetve az anyakönyvekben bejegyzettek között. Kápolnánál a hivatalosnak tekinthető veszteséglistán 63 fő szerepel, míg a halotti anyakönyvekben (1980-ig!) csak 31 bejegyzést találtunk. Kálnál még rosszabb az arány: az emlékművön 106 név van feltüntetve, míg az anyakönyvekben csupán 48. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy az a kutatás elején felállított prekoncepciónk, hogy a halotti anyakönyvekből rekonstruálhatók a háborús veszteséglisták, nem állja meg a helyét. Úgy tűnik, hogy az I. világháborús emlékműveken szereplő listák, amelyek egyrészt a korabeli hivatalos összeírások, másrészt a közösség emlékezete révén keletkezhettek, még mindig a legmegbízhatóbb adatokkal szolgálnak az áldozatok személyét illetően.

Talán még fontosabb a helyi közösség emlékezete a II. világháború áldozatainak az esetében, mert a kommunista diktatúra időszakában nem respektálták a világháború(k) katonai áldozathozatalát. Ez a tény nem csupán a hivatalos regisztrációt nehezítette, de még a tragédiáról való nyílt, őszinte beszédet, az emlékezést is. „A diktatúra évtizedei a harctereken hősi halált halt katonákról való közgondolkodás terén súlyos torzulásokat okozott, emlékük teljes feledésre ítéltetett, a magyar hadisírokról való gondoskodást tekintve pedig szándékos mulasztást valósítottak meg. Az 1950-es évektől szisztematikusan számolták fel a magyar hősi halottak sírjait vagy hagyták, hogy az enyészeté legyenek.”

Így forrásként szinte kizárólag az érintett községekben található háborús emlékművek listáit használtuk. Itt jegyezzük meg, hogy a rendelkezésünkre álló községtörténeti munkákban sem találtunk alaposabb kimutatást a háborús áldozatokkal kapcsolatban. (Kivétel Kápolna községmonográfiája.) De nem csupán a helytörténészek, a téma legszakavatottabb kutatói, a hadtörténészek is nehézségekbe ütköznek. Tájékoztatásuk szerint a kutatást és adatbázis-építést nehezíti, hogy a Magyarországon is rendelkezésre álló első világháborús veszteségi nyilvántartásokat az 1950-es években megsemmisítették, így azok csak Bécsben, a Kriegsarchiv-ban érhetőek el.

Reméljük, hogy az I. világháború centenáriumi évfordulója, illetve a holokauszt 70. évfordulója kapcsán születnek olyan új kutatási eredmények, amelyek pontosítani tudják az eddigi adatainkat.

 

Az I. világháború feldebrői hősi katonái

 

Andrási Gyula Kis András Nagy Sándor
Asztalos György Kis András r. Német Pál
Asztalos János Kis Dezső Pál Flórián
Bódi Mátyás Kis e. Sándor Pál István
Bódi Sándor Kis Flórián Pál József
Bodnár Dezső Kis György s. Pál József r.
Bodnár János Kis József u. Pál Mihály
Bogdán György Kis Mátyás Paróczai János
Bóta Sándor Kis Mátyás uv. Paróczai Mátyás k.
Csadó András Kis P. Mátyás Paróczai Sándor cs.
Csadó József Kis P. Sándor Petró József
Csomós Sándor Kis Sándor a. Pocsai János
Domoszlai Imre Kovács Béla Preczner Mihály
Farkas György Kovács György u. Riba Dezső
Fazekas György Krausz Lajos Rózsa Rudolf
Fazekas József Lemperger Miklós Sándor István
Fazekas Kálmán Lemperger Sándor Stáhl Aladár
Fazekas Sándor Lénárt János I. Szakács György
Gáspár András Lengyel István Szalai Mátyás
Gáspár János Lengyel József c. Szőke Alajos
Gazics János Lengyel Sándor Szőke József
Grósz Jenő Lusztig Jakab Szőke Mihály
Gulyás József Macz Mihály Takács Dezső k.
Herman Mátyás Maruzs Gergely Takács János III.
Katona József  III. Mata Mátyás Takács József
Katona Márton I. Milibák András Tanner József
Katona Mihály III. Milibák János Tóth János
Katona Sándor I. Molnár András k. Tóth Márton
Katona Sándor III. Molnár István Tóth Pál
Kecsmár Márton Molnár József Varga János
Kecsmár Mihály V. Nagy György k. Várkonyi János
Kis András Nagy István r.

 

A II. világháború feldebrői áldozatai

 

Bata Mihály Kerekes József Paróczai Gyula
Bocsi Béla Kerékgyártó István Paróczai József
Bodnár Mihály Kincs István Paróczai József
Bogdán István Kiss Béla Pék János
Boncsér Károly Kovács Géza Riba János
Bordás Mihály Kovács György Rózsa Flórián
Bőte István Kovács István Szabó György
Csőke János Kovács József Szabó István
Donevál Sándor Kovács Sándor Szabó József
Dorogházi István Kovács Sándor Szabó József
Farkas János Lénárt Andor Szabó László
Gál Márton Lénárt János Szendrődi István
Gáspár Pál Lénárt József Szitár Márton
Gecse József Maruzs András Tanner Pál
Godó Ferenc Maruzs László Tuncsik László
Herman Mátyás Nagy Sándor Varga Mihály
Juni György Pál Emil Varga Mihály
Kása János Pál Jenő Vass József
Kása József Paróczai György Verebélyi Fábián
Kecsmár József

6.02 Feldebrő – Művészettörténet

Római katolikus templom

Tituláris szentje: Szent Kereszt majd Szent Márton (az 1720-as évektől)

koraközépkori altemplom, kora Árpád-kori falakra épített barokk templom

10-11. század, 12-13. századi, majd 15. századi átépítés, 18. századi felépítmény (1746)

Műemléki védelem alatt áll. Törzsszám: 2169

Szabadság tér 1.

Építtető: Aba Sámuel (?), Grassakovich I. Antal

Altemplomában az építéssel egykorú falfestmények

Főoltár: Szent Márton (neobarokk – 1839)

Mellékoltár: Szent András – festette: Kracker János Lukács (1751)

Szószék: (neobarokk – 1839)

Harangok: Szlezsák László öntötte 1922-ben (átmérő: 74,5 és 58 cm) és 1923-ban (átmérő: 100 cm)

1242-ben Feldebrő az Aba nemzetségbeli Debrői család birtoka volt. Ehhez a tényhez kapcsolódik az a feltételezés, mely szerint Feldebrő monostora az Aba nemzetség családi monostora és temetkezőhelye volt, sőt talán magának Aba Sámuelnek, a magyar történelem első választott királyának (uralkodott: 1041-1044) a földi maradványait először itt helyezték örök nyugalomra.

A művészettörténet és régészet-tudomány számára 1865-ben Henszlmann Imre fedezte fel, hogy az alapvetően egyszerűnek tűnő falusi barokk templom micsoda építészeti és kultúrtörténeti kincset rejt magában. A papi temetkezőhelyként elzárt korai román-kori altemplom falain felfedezte, hogy semmihez sem fogható, igen korai falfestmények találhatóak rajta. A lassan másfél évszázada tartó építészeti-műemléki, történettudományi, régészeti és művészettörténeti kutatások és összegző következtetések során lassan kirajzolódik az úgynevezett első templom feltételezhető megjelenése, de e reprezentatív méretű és feltehetően gazdagon díszített templomnak még mindig keveset tudunk építtetőjéről és az építtetői szándékról.

Kutatástörténet

Henszlmann mellett Ipolyi Arnold (1873) és Rómer Flóris (1874) is kiemelte az altemplom építészeti és festészeti különlegességét, de az első, tájékozódó jellegű ásatás az altemplomban a Műemlékek Országos Bizottsága megbízásából csak 1897-ben zajlott le Gerecze Péter irányításával (munkájáról az Archeológiai Értesítőben 1897-ben számolt be). Éber László 1922-es, a falképek európai jelentőségére felhívó dolgozata után 1925-ben Lux Kálmán és Szönyi Ottó folytattak számottevő eredményeket hozó ásatásokat. Tisztázták az altemplom alaprajzi kérdéseit és megtalálták a barokk templom falában a középkori építmény két korszakának maradványait, de a felső templomra vonatkozóan három hajós, nagyszabású bazilikális elrendezésű ókeresztény, latin szertartású építményt feltételeztek, melynek helyén Szent István király idejében díszes román templomot építettek, melynek falaiba a megelőző épület használható részeit és az épen maradt altemplomot teljesen befoglalták. Divald Kornél 1927-ben elsőként vetette fel a bizánci eredet lehetőségét és az Aba Sámuelhez köthető alapítást, mely elméletet Péter András is magáévá tett 1930-as írásában. 1932-ben Puskás Lajos doktori értekezésében bevonta a gondolkodás körébe a nyugati/Benedek rendi, elsősorban dél-itáliai (talán éppen Montecassino-i) igazodás kérdését, a templom családi alapítású monostorhoz való tartozását, az al seccó technikával készült falfestmények 11. század végi keletkezését. Felvetését Hekler Antal németül is megjelent magyar művészettörténetében gondolta tovább, miszerint a nagyon erős bizánci hatás Montecassino közvetítésével érkezett Magyarországra. 1936-ban ismét Lux Kálmán vezetett ásatásokat, mely munkálatok tapasztalatait Lux Géza 1942-ben tette közzé. Az eredmények a templom építéstörténetének tisztázása szempontjából minden addiginél jelentősebbek voltak. Ekkor ásták ki és boltozták újra az altemplom azon szakaszait, melyek túlnyúltak a felső templom jelenkori falain. Újabb kutatásaik feltárták a 20×20 m-es, szabályos négyzet alakú felső templom alapfalait, az alsó és a felső templom összekapcsolódásait. Ekkor derült ki számukra, hogy alapvetően a bizánci stílusjegyeket magán viselő, négyszögletes alaprajzú volt az eredeti templom, és csak később alakították át a hazai közegben általánosan elterjedt un. bazilikális elrendezésű (főhajó, két oldalhajó) templommá. Az elrendezés bizáncias jellege, de a kötegpillérek szerkezete és díszítése, a keresztes hadjáratokhoz köthető Szent Kereszt tiszteletéből fakadó centrális építkezések nyugaton való elterjedése nyomán a franciaországi Germiny des Prés templom analógiájára bukkantak. A közeli, tarnaszentmáriai altemplom vonatkozásainak ismertté válása mégis egy helyi építő-építtető kultúra feltételezéséhez vezették el őket. A falfestmények esetében viszont bizánci azonosulással kevert, dél-itáliai hatást láttak a fenséges megjelenésű, Pantokrátor jellegű Megváltó arcában és a kezében tartott könyv „Ego sum…” latin feliratában. Gerevich Tibor is foglalkozott a Feldebrő-kérdéssel 1938-ban megjelent művében. A stílusbeli és a technikai (al freskó szerű mészvakolaton al sekkó ráfestés) különbözőségek okán felvetette két festő jelenlétét. Az apszis (Maestas Domini) mesterét fiatalabbnak, a modernebb, római áramlatok követőjének, a Káin és Ábel történetét elmesélő jelenetet és a díszítő festést kivitelező mestert idősebbnek, bizáncias, hellenisztikus jegyeket követő alkotónak vélte, de feltételezése szerint a két mester egy időben dolgozott – valószínűleg még Szent István korában. Radocsay Dénes is az itáliai igazodást és a kétmesteres kivitelezést fogadta el, de a 12. század első felére tette a falképek keletkezését. Kampis Antal (1955) német – kiemelten regensburgi – emlékkörben találta meg a feldebrői templom párhuzamát, mint olyan, a keleti térítésben aktívan részvevő szerzetesrend művészetét, melynek hatása már az 1020-as évek vége felé jelen volt Magyarországon, de a Feldebrőn alkalmazott boltozási módot és a szalagfonatos kőlaptöredék motívumkincsét a 11. század utolsó évtizedeire keltezte. A festőt bencés miniátor szerzetesként képzelte el, aki a regensburgi Szent Emmeram kolostorban tanult a hatvanas években. Egy csehszlovákiai kutató is véleményt formált kora-román templomunkról. Vaclav Mencl 1957-ben cáfolta Gerecze Péter felvetését, miszerint a templom a magyarok bejövetele előtti Nagymorva Birodalom idejéből származna. A görögkeleti alaprajzot szír eredetűnek tartotta, a nyugat-európai megjelenésüket keleti hatásokra vezette vissza annál is inkább, mert az adott korban a nyugati épületek még nem voltak olyan összetett szerkezetűek, mint az Feldebrőn tapasztalható. Örmény vagy grúz kváderfalazatokkal és 10. századi arméniai oszlopkötegekkel hozta az altemplom megoldásait kapcsolatba. 1954-ben konzerválták az altemplom köveit, majd 1964-ben került sor újabb ásatásokra. Méri István (Magyar Nemzeti Múzeum régésze, 1964) volt az első, aki felismerte, hogy a négyzet alaprajzú épület egyetlen, egységes építészeti koncepción alapul. Az építmény szíve az altemplomban lévő sír, mely köré épült a monumentális épület: tehát sírtemplom volt. Entz Géza (1967) megerősítette, hogy a centrális elrendezésű feldebrői családi monostortemplom bizánci eredetre vezethető vissza, falképei pedig az 1961-62-es helyreállítás (Illés János, Szentesi Róza, Deák Klára) megállapításai szerint egységes ikonográfiai program – a miseáldozattal kiegészült mennyei Jeruzsálem – keretében fogant. A falképek stílusa egy művészre enged következtetni. Művét a keleti (Pantokrátor Krisztus) és a nyugati (evangélistaszimbólumok, üdvözültek Ábrahám kebelén, antikva betűs latin feliratok) jelképrendszer szövevényéből építette fel. Legközelebbi párhuzamát a lombardiai civatéi Szent Benedek-kápolna festményein vélte felfedezni és a 12. század közepére keltezte. Dercsényi Dezső (1972) és Voit Pál (1972) összefoglaló munkáikban e megelőző kutatások eredményeként összegezték a templomra és falfestményeire vonatkozó tudást, de főleg Voit a Heves Megye Műemlékei II. kötetben nagy hangsúlyt fektetett a második és a harmadik templom építéstörténetének bemutatására. Tóth Melinda Árpád-kori falfestészet című összefoglaló munkája 1974-ben jelent meg. A hazai emlékanyagban, mint korai voltában, mint felületnagyságában kiemelkedő jelentőségű falképek mesterének szerinte nem volt könnyű dolga, a kripta szokásostól eltérő alaprajzi elrendezése, alacsony belmagassága miatt, mely megnehezítette a kiforrott ikonográfiai rendszer helyi adaptálását. A szentélybe és környékére zsúfolta mindazt, amit az általa ismert apszisábrázolásokból legszükségesebbnek gondolt: Krisztust, aki nem végítéletszerű Pantokrátor, hanem inkább ószövetségi. A Mennyei Jeruzsálem földről befogadott lakói pedig csak medaillonokban kaptak helyet a felület szűkössége miatt. Az altemplom feltöltésének köszönhetően szerencsésen megmaradt festmények keletkezését ő is a 12. század második felére tette, de e második réteg alatt egy korábbi kifestést feltételezett, valamint a bizánci és a nyugati hatás együttes megjelenését, találkozását hangsúlyozta. Levárdy Ferenc igyekezett magyarázatot találni az altemplom kifestésére és annak stíluskeveredésére. 1976-ban megjelent Feldebrő Kelet vagy Róma? című művében István király egyházpolitikájának változásában, nyugat felé történő orientalizálódásában, a bizánci szerzetesek mellé betelepített bencések együttélésében kereste a válaszlehetőséget. Káin és Ábel történetének aktuálpolitikai tartalmat kreált: miszerint a szentként tisztelt Aba Sámuelre mint nomadizáló, állattartó királyra, illetve a nyugati, lényegében a földműves kultúrát képviselő német-római császár vazallusára, Orseolo Péterre, ezen keresztül a két tábor élet-halál harcára utal a jelenet hangsúlyos megjelenése. Az alapító és a monostor apátjának arcát is felismertnek vélte a négyszögletes nimbuszt viselő figurákban. Az altemplom temetkezési helyként való hangsúlyozására pedig azt a két angyalt emelte ki, akik egy medaillonban egy glória nélküli férfi képmását, a halott lelkét emelik fel az égbe.

1970-ben halaszthatatlanná vált a templom felújítása, amelyre 1972-1982 között került sor. A felújítást megelőző kutatásoktól azt várták, hogy sikerül egységes álláspontot kialakítani mind az építészei, mind a festészetre vonatkozó kérdésekben. Olyan tudományos vizsgálatok segítették a régészeti kutatásokat, mint a geológiai talajmechanikai mérések, a beépített kőzetanyag jellegének, származási helyének vizsgálata, az épület alaprajzának, boltozati rétegeinek és homlokzatának műszeres felmérése. Tóth Sándor is hozzá szólt a vitához 1977-ben. Szerinte a négyzet alaprajzú, négyapszisos, centrális térszerkezet első megjelenése a nyugati templomépítészetben jelent meg először. Az igaz, hogy annak további fejlődése a római birodalom keleti provinciáiban zajlott le, de az itáliai területen is – pl. Canosában – az 5-6. században létrejött egy olyan változata, amely a feldebrőihez sokkal közelebb áll, mint keleti rokonai. A Műemlékvédelem című folyóirat 1977-ben több alkalommal foglalkozott a feldebrői templom eredet-kérdésével, melyet fontos tudományos kérdésként kezelt.

1972-1982 között zajló, Kovalovszi Júlia (Magyar Nemzeti Múzeum) vezette és Dávid Ferenc (Országos Műemléki Felügyelőség) által segített feltárásoknak így nagy tétje volt. A tíz évig tartó ásatási munkálatok során választ találtak több olyan kérdésre, melyeket korábban csak feltételezésekben fogalmaztak meg. A feltárásokat helyreállítási munkálatok is követték, a teljesen helyreállított templomot végül is 1983-ban adták át. A templom minden részére kiterjedő falkutatást végeztek, s a templomkertben is nagy összefüggő területeket tártak fel. Ekkor találták meg a feltételezett monostorra utaló falmaradványokat is. A titkot azonban, hogy kinek a tiszteletére, megbízásából stb. építették, továbbra sem sikerült feloldani.

 

Építéstörténet

Az első templomnak egész Európában nincsen párja. Építéséről biztos, írásos adatunk nincs. Eredetileg négyzet-alaprajzú, centrális templom volt, félköríves szentéllyel és az oldalfalakon egy-egy hasonló conchával. Eredeti bejárati homlokzata, felépítménye és boltozási rendszere ismeretlen. Altemplomi része megmaradt, de nem tudjuk, kit temettek el a kriptájában. Az altemplom a szentély alakját követve (egy faragott fejű oszloppal) és az első templom negyede alatt terül el, haránt irányban. Részben palmettás fejezetű, alacsony, lefelé szélesedő öt nyolckaréjos oszlopköteggel osztott kéthajós tér, eredeti keresztboltozatszerű nyomott boltozattal. A Kovalovszki Júlia vezette feltárás során kiderült, hogy az altemplom falazata kötésben van az első felső templom külső zárófalával, tehát a két templomrész szervesen együtt épült. Az északi és a déli fal vakolatának leverésével az eredeti templom magasságát is meg tudták állapítani, illetve megtalálták a négyzet sarkait kijelölő nagy négyszögletes pillér maradványait is. A templom kelet-nyugati tengelye mentén szimmetrikus, öthajós, ám lényegében mégis centrális épület volt, középen kiemelkedő toronnyal. A templom keleti harmada alatt húzódik a tizenkét traktusú altemplom, melynek centrumában helyezkedik el a kiemelt helyzetbe hozott (geometriai és szellemi központ) dongaboltozatos sírkamra. Megemelt boltozata fölött lévő emelt szintű felső szentély bontja meg a templom keleti és nyugati felének szimmetriáját. A sírkamra nyugati zárófalához a hajóból széles lépcső vezetett le. A falazott sír két végénél két oltár maradványait találták meg. (Egy teljes oltárra is rábukkantak egy barokk pillérbe másodlagosan befalazva.) Mindezek azonos építési fázishoz keltezhetőek. Feltételezések szerint a templom – akkor nemzetségi kolostortemplom – építtetője a környék ura, a királyi család tagja (István leány testvérének vagy lányának férje), országos főméltóság (nádorispán) viselője, majd később (1041-44) választott királyi rangú személyiség, Ada Sámuel lehetett. A rangjához méltó templomot valószínűleg trónra lépése előtt kezdte építtetni. Altemploma valószínűsíti, hogy majdani temetkezési helyként. Györffy György kutatásai alapján egy 14. századi adat szerint (1332-37-es pápai tizedlajstrom) az akkori debrői plébániatemplom a Szent Kereszt tiszteletére volt szentelve. Feltételezve, hogy alapítása óta ezt a titulust viselte, a templom már 1018 után megépülhetett, mert Szent István király ebben az évben kapott Szent Kereszt-ereklyét. Megint csak feltételezés, hogy rövid uralkodása végeztével, a III. Henrik ellen vívott, ám elvesztett ménfői csatában történt meggyilkolása után Aba Sámuelt 1044-ben először ide temették el. A krónikák szerint egy idő múlva a király testét első nyugvóhelyéről a saját monostorába, Sárra vitték át. A sír fölbontását úgy írták le, mint a szentek ereklyéinek megtalálását. Tehát hosszan és erősen folyt csata után végre is, isten segítségébe bizva, a császár diadalt nyere. Aba király pedig a Tisza felé futa s a magyarok, kiknek uralkodtában vétett vala, egy faluban, egy ó veremben megölik s egy egyház mellé eltemetik. Néhány év mulva, midőn testét a sírból kiásták, szemfedőjét és öltözetét rothadatlan és sebhelyeit begyógyúlva találták, s eltemették osztán testét tulajdon monostorában.” – Képes Krónika. A népszerű király emlékezetét valóban sokáig őrizhették eredeti temetkező helyén is.

Az első templom apszisokkal bővített négyzetes alaprajzát tekintve, melynek tömbje közepéből egy torony emelkedett ki, (keleti-)bizánci centrális templomokra emlékeztetett. Ám ott nem volt szokás altemplomot építeni. Ny-Európában viszont, ahol a szentek tisztelete, a halottkultusz a 11. századtól erőteljesen kibontakozott, s az ereklyéknek helyet adó altemplomépítés nagyon gyakorivá vált, abban az időben ritkaság számba mentek a centrális elrendezésű épületek. Alaprajzi elrendezését tekintve a feldebrői templom legközelebbi rokona Franciaországban, a Loire völgyében fekvő Germigny des Prés apátság 9. századi temploma, mely azonban lényegesen kisebb, 3×3 hajós és nincs altemploma, valamint a Genga-i (Közép-Kelet Itália) S. Vittore alle Chiuse és a Canosa béli (Dél-Kelet Itália) S. Leucio templom.

A második templom

A négyszög alaprajzú templomot már az Árpád-korban, valószínűleg a 12-13. század fordulója táján, de a tatár járás után minden bizonnyal átalakították: a felső templom É-i és D-i zárófalát az apszisokkal együtt lebontották, a mellékhajók oszlopközeit befalazták, így az eredetileg 5 hajós teret 3 hajóssá szűkítették. Az altemplom azonban a fölötte levő emelt szentéllyel együtt teljes szélességében megmaradt, tehát az eredetileg centrális templom hosszhajós, kereszt alakú épületté vált. Az altemplomba vezető lépcsők a templom testén kívülre kerültek, ezért új lejáratot alakítottak ki a D-i oldalon a mellékhajóból kis íves záródású átjárón keresztül vezető lépcsősorral. Az É-i lejáratot befalazták, így maradhatott meg eredeti állapotában. Újonnan épített lépcsőkön lehetett feljutni a felső templom emelt szentélyére. Megmaradt a sírkamra fölött emelt oltár és a sírkamrába nyíló ablakokhoz vezető lépcsősor. A nyugati apszist kiegyenesítették, és belül széles bejárati lépcsőt építettek, a két nyugati sarokra pedig, a magyarországi szokásnak megfelelően, két tornyot emeltek. Ekkor már plébánia templomi rangban volt csupán. A templom körül valószínűleg csak az átalakítás után kezdtek temetkezni a falu lakói. A temetőt hatalmas, 7-8 m széles, 3-4 m mély árokkal vették körül. A cinterem körülzárása mellett veszély esetén a megerősített templom és a temetőkert a falu népének menedékül is szolgált. Az átalakított templomot a 15. században felújították. Ekkor készült a szép későgótikus kapu kis előtérrel a D-i oldalon. A felső templom egységes, fehérre meszelt vakolatot kapott, melyen falfestmények is voltak (csekély maradványai az É-i oldalon). Az időközben betemetődött körárok belső széle mentén támpillérekkel is megerősített kőfalat építettek.

A barokk templom

A kezdetben pompás királyi emléktemplom elvesztette eredeti rendeltetését, átalakult és egyszerű falusi plébániatemplom lett a török időkben. Eger ostroma idején Debrő vára (a falu határában, az út bal oldalán megtalálhatjuk a Debrő vár romjait), és falu maga is elpusztult, lakosai elmenekültek. A templom falai is omladozni kezdtek. Az 1696-os plébániaösszeírás nem említette a falu templomát, a plébániát 1700-ban állították fel. A romos templomot úgy-ahogy rendbe hozták és használni kezdték Ekkor készülhetett a hajó téglapadlózata, mely eltüntette a sírkamra lépcsőzetes kiemelkedését, és azonos szintben fedte le az egész felső templom padlózatát. Az 1720 körül említett plébánia templom Szent Márton tiszteletére volt szentelve. 1732-ben már jól felszerelt, kőépületként említik, fíliái: Verpelét és Tarnaszentmária [ÉrsEgyhL archvet. 934.] A jó állapotúnak említett (1733-1737) templom felszereléséhez akkor hat kazula, két kehely, egy Úrmutató, egy cibórium, egy oltár és két harang tartozott [OL Htt Cass P.D. Agr. fasc. 1; G.P. 15-16…]. 1740-ben Fülöp hentes egy oltárt állíttat, mely a gótikus oldalajtó mellett állt. A szoborról szóló későbbi leírás a korai templomra vonatkozóan is szolgál adatokkal: „Egy kikeresztelkedett zsidó hentes, Fülöp, 1740 körül a régi templomban egy oltárt állíttatott fel, éspedig a templom hajójának déli oldalán, az oldalhajó mellett, ezen az oldalon egy Nep. Szt. János szobrot is helyezett el. A régi templomot és a Fülöp oltárát 1743-ban lebontották s az új templom fölépítéséig (1744/45) a paplakban helyezték el. A régi templom közepén két kőoszlopsor vonult végig. E szobor az oszlopok között volt elhelyezve, több más szoborral együtt, melyek a régi templom lebontása után vele együtt a paplak elé kerültek.” [ÉrsEgyhL archvet. 990.] A megrongálódott falak azonban rövidesen életveszélyessé váltak. 1744-45-ben a régi falak részleges felhasználásával felépítették a barokk templomot. Az építtető kegyúr Grassalkovich I. Antal (1694-1771) volt. Az említett két pillérsort eltávolították, az oldalfalakat felmagasították és az addigi három hajó szélességét átívelő, nagy fesztávú boltozatot építettek rájuk. A templom eredeti keleti falát és szentélyét lebontva megépült a jelenlegi, de nagyobb szentély a sekrestyékkel és az oratóriummal. 1745-ben került sor a homlokzati torony építésére, e munkálatokról egy fennmaradt irat adott hírt, melyben a szükséges kő szállításához szekereket kértek a vármegyétől [HML közig. iratok 1745, no. 42.]. Ezzel végképpen eltűntek a Ny-i apszis még meglévő maradványa is. A belül még látható részleteket az új orgonakarzat takarta el. A hajóban a falak mellett nagy, szögletes pillérek épültek, melyek a boltozat terhét hordják. XIV. Benedek pápa pedig búcsút kötött a templom látogatásához 1744-ben [HML KápMagL no.1.di 4. fasc 1. frustum 35.]. 1749-ben vitték vissza a szobrokat a megújult templomba. 1751-ben Szent András tiszteletére oltárt emeltek (Karcker János Lukács műve), s ezen helyezték el Nepomuki Szent János szobrát. Később az Istenes Szent János rendjéhez tartozó Lukács testvér (feltehetően fr. Lucas Huetter, ? – Eger, 1760) által átfestett szobrot Bellágh Ádám plébános a falu melletti kőoszlophoz helyeztette át, ott írták össze 1782-ben [ÉrsEgyhL archvet. 990]. A templomnak 1767-ben három oltára volt [HML ÉrsEgyhL canvis. 1767.]. A nagysúlyú boltozat azonban rövidesen megrepedezett, és a szépen felszerelt templom életveszélyessé vált. Erre lehet következtetni egy 1782-ben kőműves munkákról szóló számlából [OL Orczy L. Possesionaria Dbő. 109. Elench. 35. 102/1.]. A megkezdett helyreállítási munkálatok 1793 tavaszán ismét felgyorsultak egy vihar okozta megrongálódás után, Francz József egri kőművesmester statikai vizsgálatai után a boltozatot báró Orczy József által szolgáltatott fenyőgerendákkal dúcolták alá. 1800-ban négymázsás új harangot szereztek be 399 Ft-ért [Érs EgyhL archvet. 474.]. Kriptájának a leírások szerint nincsen rendes lejárata. A teljes felújításra 1839-ben kerülhetett sor a kegyúr, Grassalkovits III. Antal költségén. A főoltáron Szent Márton képe azonban 1851-ben erősen szakadozott állapotban van már, s ezért tervbe vették restaurálását, vagy lecserélését. [Érs EgyhL középhevesi esp. ker. lát. jkve.] 1893-ban a boltozati nyomást viselő falakat vonóvassal húzzák össze, de az 1925-ös földrengés tovább súlyosbítja a templom egyébként is kedvezőtlen statikai helyzetét.

A templom modern régészeti szempontú helyreállítása

A hosszú régészeti kutató munka és az azt követő, 1983-ban befejezett helyreállítás után a templom használhatóvá és látogathatóvá vált. Erdei Ferenc, a helyreállítás tervezője arra törekedett, hogy a különböző korokból megmaradt részletek bemutatásával a templom építéstörténete leolvasható legyen, ugyanakkor az épület egységes hatású, esztétikus élményt nyújtson és rendeltetésének is megfeleljen. A helyreállítás érdekessége, hogy a barokk templomtömegben részleteiben felidéződik a középkori templom látványa. A hajó belső terében anastylosis módszerrel (in situ/helyben létrehozott elméleti rekonstrukció) visszaállították a pilléreket. A középkori részleteket, falakat letisztították a későbbi vakolattól, és nyers állapotban láthatóvá tették. A barokk építészeti korszakok falait vékony rétegű, anyagában színezett vakolattal fedték. Az eredeti szinten helyreállított padlót az akkoriban használatos méretű téglával rakták ki, más burkolattal rajzolva ki az első periódustól eltérő, de fontos, elbontott részleteket és falakat. Ezt a célt szolgálja a Teleki Katalin tervei alapján készült nemes anyagú és kiképzésű új berendezés is. Eredeti helyén maradt a barokk mellékoltár, amit restauráltak és a neobarokk főoltár, valamint a szószék. Elbontották azonban a karzat nagyméretű orgonáját. A kora Árpád-kori altemplom szinte teljes egészében megmaradt, s ma eredeti állapotában látható. Az altemplomban kerültek kiállításra a másodlagos helyről előkerült faragványok, köztük a sírkamrában bemutatásra került az a román kori oltár, melyet egy barokk pillérből bontottak ki.

Az altemplom falképei

Az altemplom húsz méter hosszú hajóját zömök pillérkötegek tagolják, ezek tartják a borda nélküli keresztboltozatot, melynek az egész templomra jellemző harmonikus szabálytalansága csodálatos élményt nyújt. Keleti szentélye a felső templom alatt és azonos alaprajzzal épült ki. Nyugati középtengelyében pillérkötegekkel osztott kettős félköríves átjáró vezet a járószinttől mélyebben elhelyezkedő, dongaboltozattal fedett sírkamrába. A hajó, és a sírkamra kis ablakokkal kapcsolódik a felső templomhoz. Az 1995-ös restaurálás alkalmával ismertté vált, hogy a sírkamra és a hajó boltozatköveinek felszíne simább, míg a hajó és a szentély oldalfalának kváderein jól láthatóak a faragás vésőnyomai. A viszonylag könnyen faragható riolittufa megmunkálásának különbözősége azonban nem építési periodizációt jelent, hanem inkább két kőfaragónak vagy kőfaragó csoportnak a jelenlétére utal. Valamint a falazóhabarcs és az alapvakolat anyagának azonosságát is kimutatták, így kijelenthető, hogy az altemplom folyamatosan és egységesen épült, s elkészülte után hamarosan sor került (több rétegű) kivakolására majd kifestésére.

Az altemplom falai eredetileg is festve voltak, a ma látható képek a kutatók többségi véleménye szerint száz évvel későbbiek, a legutóbbi restaurátori vizsgálatok azonban ezt a feltételezést nem erősítették meg. Valószínűleg a sírkamra is festett volt. A festett felület sok helyen hiányos, de egységes ikonográfiai rendszere elvitathatatlan. A falképciklus centruma az apszisboltozat. A szentély boltozatán a medaillonba foglalt Mindenséget Uraló Krisztus (Pantokrátor) félalakja került szokásokhoz íven a központi helyre, angyalokkal és a négy evangélista jelképével körülvéve. Felénk tekintő, szemben ábrázolt feje mögött görögkeresztes dicsfénykorong, baljában könyv, melynek nyitott lapján az EGO SVM QVI SVM felirat olvasható. (Exod.3,14.) Jobbja, melyet valószínűleg áldásra emelt, a felső test nagy részével együtt elpusztult. Krisztus jobbján fent János evangélista jelképe, a sas, alatta Márk oroszlánjának erősen töredékes mellalakja, a másik oldalon fönt a Mátét jelképező angyal – valamennyi evangélista-szimbólum közül a legépebb – lent pedig a Lukácsot jelképező bika félfigurája látható – erőteljes szimmetriára törekedő kompozícióban. Fejük mögött dicsfény, illetve nevüket tartalmazó irattekercs vagy könyv egészíti ki alakjukat. A szentélyboltozat alsó részén az angyalok kara övezi az együttest. A kompozíció szimmetriájából kikövetkeztethető, hogy a hiányzó felületeken is az égi karok tagjai tekintettek le az ott tartózkodóra. A szentélyhez tarozik még a diadalív – szinte alig látható – Kálvária-csoportja. Az altemplom tengelyének mennyezetére a medaillonok és a boltmezőket elválasztó, az építészeti szerkezetet kihangsúlyozó gazdag ornamentikával képzett osztósávok rendszerébe Krisztus életéből vett jeleneteket és halálának passióját festették fel. A többi felületen ószövetségi alakok, próféták, pátriárkák portrészerű arcképe és történetek jelennek meg díszes keretbe foglaltan. Kiemelten híres a passió, a krisztusi áldozat és megváltás útját és az üdvözülés előképeként értelmezhető Káin és Ábel áldozatát valamint a testvérgyilkosságot ábrázoló jelent.

Lux Kálmán ásatásaihoz és felújítási terveihez kötődően először Dex Ferenc nyúlt szakértelemmel az altemplom falképeihez. A leválni készülő részeket rögzítette. Restaurálásuk Kákay Szabó György festő-restaurátorművész és Illés János munkája, melyre 1954. november 15-én kapták a megbízást. Az ötvenes évek állagmegőrzési munkálatai után a hatvanas évek elején (1961-62) kerül sor a minden vonatkozást figyelembe vevő, a pillanatnyi mentésen túlmutató munkálatok elvégzésére. A falképek restaurálása Illés János és Szentesi Róza vezetésével sok új részlet feltárása mellett új megfigyeléseket is eredményezett. A legfontosabb megfigyelés az volt, hogy csak az alapszín és a kontúrok készültek al fresco eljárással, míg a figurák és a díszítőfestés secco technikára vallanak.

Az 1990-es évek elején ismét vizsgálat alá kellett vonni az altemplom freskóit, mert külső tényezők hatására a vakolat mész kötőanyaga gipsszé alakult át és a képek felületén kristályos anyagként lerakódott. Ez, a vízben oldódó anyag a falból a felszín felé haladó migrációval a képek felületén a levegővel érintkezve kicsapódott. A légtérben a világítórendszer által termelt száraz meleg levegő felgyorsította ezt a folyamatot, miközben egy nagy zivatar elöntötte az altemplomot. A szellőztetéssel előállított huzat drámai módon indította be a falazat nedvességének migrációját. Közel egy év kellett ahhoz, hogy a tér relatív páratartalma visszaálljon eredeti állapotába és a megtisztított képfelületeken ne keletkezzen újabb sókiválás. A képek számára állandó klimatikus viszonyokat kellett biztosítani, így 1992-ben a nyílászárókat üvegezéssel látták el. A nedvességáramlás irányát megpróbálták megfordítani széles kavicságy drénezéssel és biztosították a csapadékvíz elvezetését a templom körül. Az új fényforrásokat a képektől távol, a padozatba süllyesztve helyezték el, és alacsony hőkisugárzású izzókat alkalmaztak. 1995-ben az állandó légállapotok megteremtése után kezdődhetett el a freskók restaurálása Boromisza Péter vezetésével, Nemessányi Klára, Sztrakai Judit, Fabó Éva restaurátorok közreműködésével. Az eredeti felületek tiszta dominanciájára törekedtek, így semmilyen kiegészítést, retust nem alkalmaztak. Megállapításaik szerint a festést több festő végezte. A festést szakaszosan végezték a freskótechnikának megfelelően – vagyis egyszerre csak egy nap alatt elkészíthető felületet fedtek be az utolsó, simítóvakolat réteggel. A frissen elkészített, de már meghúzott vakolatba bekarcolták a képmezők kerethatárait, majd lemeszelték s azonnal felvázolták a meszelt falra a képmezők kereteit. Lazúros festékkel elkészítették a leendő falkép előrajzát. Ezt követően a végső kidolgozás már mész-secco technikával készült. A rétegek a festéstechnikából, nem pedig időbeli eltérésből adódnak. A mikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy a festékrétegek egybe épültek. Végkövetkeztetésük – eltérően a bevett korábbi véleményektől –, hogy az altemplom építése és a falképek elkészítése egy időben történt. A gótika korából származó rávakolás-meszelés alól az értékesebb 11. századi falképeket feltárták. E réteg maradványait csak a szentély ablakainál hagyták meg, ahol a 11. századi réteg nem volt meg.

Az altemplom belseje teljesen ki volt vakolva és meszelve. A mennyezet festése az oldalfalakon a pillérkötegek párkányvonaláig illetve a lunetták alsó vonala alatt 30-40 cm-ig tartott, ahol a kifestést egy meander-keret zárta. E vonal alatt csak meszelt vakolatot feltételeznek. A faragott építészeti tagozatokon festésnyomokat nem találtak. A kivitelezés technikája megegyezik a bizánci festő-gyakorlattal: a mindig fontos, szent jelentést hordozó arcok esetében az előrajzra okker testszín került, erre fehér fényekkel és vörös árnyékokkal készült az arc megmintázása, végül a sötét rajzos kontúrokat feketével húzták ki.

Monostor

A 13. század elején egy-egy írott forrás említi Debrő monasterium-át és ecclesia-ját. A monostorról más forrás nem beszél, a rendtörténetek sem tudnak róla. Azonban a Kovalovszki Júlia által vezetett ásatások során, 1977-ben rábukkantak egy épület maradványára, mely hozzá tartozhatott. Az első templom DK-i sarka közelében ugyanis egy kőépület sarokrészlete került napvilágra, melynek falát ugyanolyan kváderkövekből és ugyanúgy építették, mint az altemplomot. Az épület nagyobb része a nagy kerítőárok ásásakor megsemmisült. Figyelembe véve az árok méretét, az épület nem lehetett 12×4,5 m-nél nagyobb. Padlószintjét az egykori földfelszíntől 1 m-rel mélyebben találták meg, ebből talán az következik, hogy az épület kétszintes volt. Környezetében jellegzetes települési hulladékrétegeket találtak. Az épület méretei alapján talán elég tágas lehetett az itt tevékenykedő, nem nagy számú szerzetesi közösség számára, melynek feladata bizonyára a sír körüli szolgálat ellátása volt. Hogy Debrőn valóban létezett monostor, arról tanúskodik az 1942-ben végzett helyreállítások során előkerült, állatcsontból faragott 11. századi apáti pásztorbot-fej. (A Nemzeti Múzeumban őrzött háromnegyedkörben visszahajló, nyolcszöges keresztmetszetű agancs szétnyitott szájú sörényes oroszlánfejben végződik.)

A kőépület a nagy árok megásása idején már romos állapotban lehetett, ugyanis a kissé feltöltődött belsejébe egy bronzolvasztó kemencét építettek. Ennek műhelygödrét és omladékát szintén elvágták az árok ásásakor. A kemencét III. Béla (1172–1196) itt előkerült pénze a 12. század végére keltezi. A monostor tehát a megfigyelt jelenségek szerint nagyon rövid életű volt, megszűnése talán összefügg a sári nemzetségi monostor megépülésével. A Váradi Regestrum valószínűleg az akkor már nem létező monostor emlékét őrzi, de a néhány évvel későbbi adat szerint már csak Debrő egyházát tartják számon.

Barokk templom berendezése

A főoltár fehérre mázolt aranyozott fa. Lépcsőkön álló szarkofág alakú sztipeszének oldalívén nagy aranyozott akantuszlevél faragás emelkedik ki. Két oldalán páros pilaszterek előtt szabadon álló kompozit fejezetes oszlopokon teljes párkányzat ül, rajta egy-egy díszváza. Az oszlopok külső oldalán Szent Sebestyén és Szent Mihály 1850 körül készült romantikus faszobra áll. Az oltáriszentséget rejtő tabernákulum fából készült. Előtte a 18. századi szokásrend szerint mécses égett, talán éppen az a 18. századi „S” alakokból összeállított három oldalas ezüstözött vörösréz örökmécses, melynek oldalán Szent Katalin, Loyolai Szent Ignác és Szent András alakjának applikált féldomborműve látható. Az oltár eklektikus stíluskeveredésében neobarokk, romantikus és klasszicizáló elemek fedezhetők fel. Főoltárképének mesterét nem ismeri a szakirodalom. Tájháttér előtt püspöki ornátusban megjelenő Szent Miklóst ábrázolja, fölötte szárnyas angyalfejek lebegnek. Nem túl jelentős, neobarokk-preraffaelita mű. Korábban a tituláris szent, Szent Márton képe volt látható a főoltáron, de 1851-ben már feljegyezték szakadozott állapotát, mely cserére vagy restaurálásra szorul. A mellékoltár annál figyelemre méltóbb. Az egri jezsuiták oltárainak színvonalával rokon. A diadalív jobb oldalán álló fehérre festett és részben aranyozott faragott fa barokk oltárépítményben Johann Lucas Kracker Szent Andrást ábrázoló oltárképe van foglalva. A képet Eszterházy Károly egri püspök rendelte. Az oltár lépcsőn áll, sztipeszének ívelt vonalú éleit és homloklapját aranyozott akantuszlevél díszíti, a felépítményt baldachinos, volutás, függönyös oromzat zárja le a közepén angyalfejekkel díszített istenszemmel. Kicsiny voluta-tagos tabernákulumát oszloppár keretezi, felette szárnyas angyalpár lebeg. A retabulumára függesztett áttört, faragott ovális keretben foglalt festmény 1775 körül készült.

A templomban még néhány szentkép említendő: A depozitórium ajtaja fölött függ egy Szent István koronafelajánlását ábrázoló olaj-vászon festmény az 1840-es évekből. A sekrestye ajtaja fölé pedig egy Mária mennybemenetelét ábrázoló kvalitásos rokokó festményt akasztottak, mestere Kracker műhelyéből kerülhetett ki (1770-es évek). A templom sekrestyéjében egy másik – csodatévő – Madonna kép is található, 18. századi másolat, Görög-keleti festő műve. Az 1890-es alesperesi jelentés a keresztelő kút fölött megemlített egy elrongyolódott Szent János-képet, mely valószínűleg az lehet, melyet Boromisza Péter 1996-ban restaurált és Krisztus keresztelését ábrázolja. A 18. századi festményen vörös köpenyben megjelenő Keresztelő Szent János és Jézus fő alakja fölött az Atyaisten és a leereszkedő szent lélek galambja valamint lelkendező angyalok emelkednek ki a tájháttérből.

A főoltárral azonos időből származik a neobarokk szószék, fehérre festett és aranyozott fa kosarát a Magvető festett domborműves figurája, hangvetőjét pedig Szent Mihály arkangyal színezett szobra díszíti.

A faluban megnyilvánuló erőteljes Mária kultusz egyik szép darabja a 19. század első feléből származó Hordozható Mária szobor. Az aranyozott és festett későbarokkba hajló, de már klasszicizáló elemeket is magán viselő oszlopokon nyugvó áttört volutás baldachin alatt áll Mária és a gyermek Jézus aranyozott-ezüstözött faszobra.

Feszület
1893

A templom parkjában lépcsőzetes kő talpazaton fehér kő kereszt rajta bronz korpusz.

Római katolikus plébánia

barokk

1749, 19. századi bővítményekkel

Műemléki védelem alatt áll. Törzsszám: 2170

Szabadság tér 4.

Építtető: Grassalkovich I. Antal

A debrői plébániát 1700-ban állították fel. 1733 és 1737 között a források szerint a parókia épülete fából volt, melyet a plébános saját költségén építtetett. Mindössze egy szobája volt, és az is romos. Az építkezéseket 1743-ban mégis a templommal kezdték, s onnan a szobrokat ideiglenesen a paplakban helyezték el. Ezek csak 1749-ben kerültek vissza a templomba, s csak ekkor kezdték meg a régi plébániaház elbontását és az új építését. A tervrajzokat Bellágh Antal plébános bemutatta az egri püspöki hivatalban. Az esztergomi érsekségen azonban csak szeptember 2-án mutatta be a plébános a terveket, amelyre a püspök a mellékhelyiségek vonatkozásában észrevételt tett. [Prímási L. Esztergom A-E.V. – no. 2101/11. NB]. A munkával a következő év nyaráig szerettek volna elkészülni Grassalkovich Antal kegyúr segítségével, így nyolc kőműves dolgozott az építkezésen [HML ÉrsEgyhL archvet. 990]. 1800-ban szükségesé vált a tetőszerkezet javítása. Teljes felújítása 1840-ben zajlott, a templom renoválásával egybekötve [ÉrsEgyhL középkori esp. ker. lát. jkve.], ekkor kibővítették.

A templom mögött helyezkedik el, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes épület. Főhomlokzatán öt füles, bojtdíszes, többszörösen tagolt szalagkeretes ablaka van. Udvari homlokzata előtt húzódó falazott mellvédes, nyolc téglapilléres tornáca mögött füles, bojtdíszes kőkeretes ablaka illetve ajtaja van, 19. századi ajtószárnyakkal. Kéttraktusos az utcai, egytraktusos az udvari szárnya. A régi részben csehsüvegboltozatosak, az újban síkfödémesek a helyiségek.

Temetőkápolna

Titulusa: Nagyboldogasszony

barokk

1738

Műemléki védelem alatt áll. Törzsszám: 10822

Rákóczi u. – temető

A feldebrői kegyhelyet már Eszterházy Károly egri püspök 1766-1769 évi kánoni látogatásakor is igen réginek nevezte. A fennmaradt források azonban Feldebrő területén 1738-tól több fajta megnevezéssel beszélnek kápolnáról. Egy 1767-es forrás szerint remeteség tartozott hozzá [ÉrsEgyhL canvis. 1767]. Nem tudjuk, hogy ez azonos-e azzal a feldebrői kápolnával, melyhez 1744-ben XIV. Benedek pápa – Feldebrő templomával együtt – búcsút kötött, amennyiben azt a hívek meglátogatják. [HMKápMagL no. 1. di 4. fasc. 1. frustum 35.]. Illetve nem tudjuk, hogy ez(ek) azonosak-e az 1800-tól emlegetett Mária-kápolnával. A Mária-kápolnaként említett kegyhely bizonyára régebbi építésű lehetett, mert 1800-ban már 294 Ft-ért új tetőt kapott és tornyot építettek hozzá. [Feldebrői templom számadásai 1800. ÉrsEgyhL archvet. 474.]. A Mária-kápolna az 1810-es canonica visitatio szerint a temetőben állt. [ÉrsEgyhL canvis 1810.]

Amíg a plébániatemplom az István király által is tisztelt Szent Márton nevére lett szentelve, a szintén Szent Istvánig visszavezethető Mária-tisztelet a temetői Nagyboldogasszony-kápolnához kötődik. Búcsúja Mária halálának emlékére Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én – illetve a hozzá legközelebb eső vasárnap – van. Debrőn e jelentős Mária kultusz átszövi a falu népének mindennapjait. A hagyomány szerint a csodatévő erővel rendelkező, Szent-kút nevű forrásnál, a Honvéd halmán, ahová a hívők a csodálatos gyógyulások okán köszönőtábláikat elhelyezték, megjelent Szűz Mária, majd a mai temetőben szállt le. Ennek helyén építették meg a kápolnát. A temetői kápolna megépítése óta – első kápolna- (1738) és búcsúemlítés (1744) – főként a Tarna-völgy és a Jászság népe zarándokol ide Nagyboldogasszony napján.

Az esperesi kerület plébániái közül korábban csak innen jelezték az önostorozás, a flagellálás szokását, melynek nyilvános gyakorlását Eszterházy Károly püspök már 1767-ben megtiltotta. (A sorozatos tiltások ellenére folytatódott ez a gyakorlat.) Az önostorozók Nagyboldogasszony vigíliáján – előestéjén – a temetői kápolnától gyertyás körmenetben vonultak a plébániatemplomhoz. A búcsúra érkező öt-hat ezer ember között mindig sok volt a vezeklő. A templomajtó előtt öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet, valamint egy Hiszekegyet imádkoztak el, s visszatértek a temetőbe. A szokással szemben az egyház egyre erősebben lépett fel, a 19. század elején az érsek utasításban kérte a Feldebrő környéki plébánosokat, hogy hirdessék ki a flagellálás tilalmát a Nagyboldogasszonyi vasárnapi ünnep előtt.

Az egyhajós, keletelt, félköríves szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős kápolnának, huszártornyos Ny-i homlokzata oromfallal lezárt. Hajója csehboltozatú, szentélye félkupolával fedett, a hajó bejárati oldalán karzata van. A leírások szerint a kegykép valószínűleg egy középkori kegykép másolata. A félköríves záródású, szolidan keretezett, felül sugárzó Mária monogramos képkeretben lévő Patrona Hungariae alakban megjelenő Nagyboldogasszony képtípusa azonban az 1600-as évek második felében alakult ki Magyarországon. A trónoló Mária fején a Magyar Szent Korona, kezében jogar, lábánál a magyar címer látható. A realisztikus megfogalmazású alak szentségére a mögötte felfénylő aura és a kép felső részén a felhőkből kikukucskáló angyalfejek utalnak. A kápolna berendezése 18–19. századi. A Mária megkoronázását ábrázoló szentély-falkép illetve a hajó csegelyes kupolát formázó mennyezetfestésének evangélista szimbólumai a 20. században készültek.

Kálvária

historizáló (gótizáló, romantikus)

1863

Műemléki védelem alatt áll. Törzsszám: 10822

A stációképek festője: Sajóssy Alajos
Rákóczi ú. – temető

A temetői kápolnával szemben áll az 1863-ban emelt Kálvária épülete. A temető kapujában indul a hozzá vezető ívelt vonalú úton a faragott kőből épített stáció kápolnáinak sorozata. A kis kőépítményeik törtvonalú párkányos oromzata áttört kőráccsal díszített. A félköríves záródású fülkékben a vaslemezre festett stációképek fatáblával vannak fedve. A képek festője az Egerben működő Sajóssy Alajos, akadémiai festő volt. A fülkék némelyikén fennmaradt a felirati mező, az állíttató nevével, dátummal.

Az elsőn:

Verpeléti

Kinperger József

és

kőfaragótársai

Isten dicsőségére

1863

a kilencediken:

Az Isten

dicsőségére

építette

Bonnár József

és Pék György

 

a tizenkettediken:

Szalay

József Mátyás és Pál

Az Isten dücösségére

építették

1863

A Kálvária 3 keresztje téglalap alaprajzú, romantikus-neogótizáló stílusban épített emelvényen áll, mely dongaboltozatos kápolnát foglal magában. E négyszögletes tér közepén van a Szent Sír-oltár, falait pedig falképek díszítik, melyek a 20. század második felében készültek. A T alakú építmény tetején lévő teraszra két oldalról, ívben meghajló egy-egy vasrácsos lépcső vezet fel. Ez az elhelyezés és épületszerkezet lehetővé teszi, hogy a látogató akár a bejárat felől, akár a stációk melletti útról érkezik, mindenképpen szembe találkozik a lépcsővel, s útja felvezet a Kálvária-csoporthoz. A terasz négy sarkán, az épület frontoldalait megerősítő sarok-falpillérek folytatásaként kis gótizáló kápolna-szerű kőépítmények díszítik az épületet. A keresztek korpuszait – csak úgy, mint a stációk képeit – bádoglemezre festették. A századfordulón a festett felületeket Tancsa Lajos – még Sajóssy Alajos irányításával – megtisztította. A millennium tiszteletére, 2009-ben a kápolna épületét a korpuszokkal együtt felújították. A szétfagyott tégla építésű lábakat körbe vakolták és a korábbi kétszínű (sárga és téglavörös), az épület stílusának jobban megfelelő festést egyszínű sárgára változtatták.

Az egész Kálváriát a stációkkal együtt 1994-ben vették műemléki védelem alá.

A kálvária tövében nyugszik, s itt látható a sírköve monseigneur Asztalos János pápai káplán, kanonoknak. 1946-tól 1948-ig Pócspetri plébánosa volt, majd az emlékezetessé vált pócspetri per során halálraítélték. Nyolc évet töltött börtönben, majd 1956-ban külföldre távozott. 1989-ben visszatért Magyarországra, szülőfalujába. Élete utolsó éveit Feldebrőn töltötte. Pappá szentelésének 60. évfordulóján, tiszteletére gyémántmise volt az ezer éves templom falai között.

Kőkereszt

későbarokk

1834

Rákóczi ú. – temető

A kápolna és a kálvária építménye között kőkereszt áll. Lépcsős talapzatán, párkányos pillértörzsön emelkedik a kőkereszt korpusszal, a kereszt lábánál Mária álló alakja, keresztszárai fölött félköríves bádogtető.

Nepomuki Szent János-szobor

barokk

1781

Műemléki védelem alatt áll. Törzsszám: 10637

Rákóczi út – temető bejárat

A temető bejáratánál, lépcsős alépítményen, alul ívesen kihasasodó, feliratos talapzaton, felhőt mintázó talapzaton áll a szent kőszobra. Papi ornátusban, jobb vállán pálmaággal és két kezében tartott kereszttel látható. Keresztjének alsó szárát felhőgomolyagból kitekintő kerubfej tartja. E sajátos ikonográfiájával kuriózumnak számít. Elődje mégis fellelhető, a prágai Károly-hídon 1681-ben felállított szoborban, illetve párhuzamba állítható a Ludas községben található Nepomuki szoborral.

Talapzatának felirata:

ANNO

DOMINI

X OCTOB

RIS ERECTA

A szobor állapota jó, a kilencvenes évek első felében, megalapozott kutatásokra támaszkodva Varga Zoltán Zsolt kőszobrász-restaurátorművész restaurálta.

Feszület
Az Egri út elején egyszerű alapon, háromkaréjos végződésű kereszt áll festett korpusszal. Az állíttató család később is vállalta a kereszt gondozását.

Felirata:

A NÁZÁRETI JÁZUS DICSŐSÉGÉRE

A HÍVŐK BUZGÓSÁGA ÉBRESZTÉSÉRE

ÁLLÍTOTTÁK BONNÁR JÁNOS ÉS

HITVESE KIS ERZSÉBET

1869

 

Károlyi Kúria

1838

Dózsa György út 38.

Műemléki védettség alatt nem áll, 2007-ben felújították.

Szent István szobor
1938

A Kossuth u. 9. szám alatti régi iskola épületének falában

Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján az egész ország ünnepelt. E felbuzdulás hatására Feldebrőn is szobrot állítottak államalapító szent királyunk tiszteletére 1938. augusztus 20-án. A régi iskola falába mélyített kis fülkében helyezték el a szokásos attribútumokkal – fején a Szent Koronával, kezében a jogarral és az apostoli kettős kereszttel, illetve a koronázási palástra utaló romanizáló öltözettel – felruházott középkorú királyfigurát. Megfogalmazása hasonló a barokk oltárokon megjelenő magyar szent királyok figurájához. A második világháború után a templom elé került, de a rendszerváltozást követően visszaépítették eredeti helyére.

Szent István kopjafája – Millenniumi emlékpark

Kossuth u. 9.

Szent István kopjafa a templom közelében, a Kossuth út 9. szám előtti parkban áll.

Első világháborús emlékmű

1934

alkotója: Müller Tibor

A templom parkjában

Az első világháborús emlékmű felállítását az egyházközség kezdeményezte. Schlick Emil plébános fogott hozzá a szükséges pénz összegyűjtéséhez, majd a képviselő-testület vette át a megvalósítás szervezését. A felfelé keskenyedő négyszögletes oszlop oldalain egy-egy kard, tetején a magyar Szent Korona látható. Talpazatán, márványlapon felirat: A hazáért 1916-18, oldalán az elesettek névsora.

Második világháborús emlékmű

1986

Alkotói: Záhorzik Nándor szobrászművész és Kiss József Kós Károly-díjas táj- és kertépítész

A templom parkjában.

Feldebrőn állítottak először az országban emlékművet a második világháborúban elesettek tiszteletére Kincs Józsefné tanárnő kezdeményezésére. Először a harcokban meghaltak neveit gyűjtötték össze (1985-től). Politikai befolyásra a temetőt jelölték ki helyéül, de hosszas huzavona után 1986-ban mégis az eredeti szándéknak megfelelően, bár méretében a tervezettnél visszafogottabban (a műemlék templom építészeti tömbjét tiszteletben tartva) Záhorzik Nándor műve felavatásra került. A templomkertben, a templomtól jobbra alakították ki a helyét: az emlékezés jelét, a földgömböt. Kúszófenyők közepére elhelyezett kőgolyón olvashatók az elesettek nevei, előtte kőtábla dombor-koszorúval. A megvalósítás a lakosok adományaiból történt. Az I. Világháborús emlékmű áthelyezésével, a kereszttel és az ivó kutas pihenővel így alakult ki a templom déli kertje.

9.01 Feldebrő – Híres emberek

ABA SÁMUEL

(1000 ? – 1044. július 5.)

A 11. század elején Debrő (később Feldebrő) Aba Sámuel egyik birtokközpontja volt (az Aba nem birtokai a Mátraalján voltak). Ő alapította a debrői és az abasári monostort.

Aba Sámuel 1000 körül született, 1041–1044 között volt Magyarország harmadik, egyben első választott királya.

A hagyomány szerint Edömér kun (kabar) vezér leszármazottja. Aba Sámuel I. István húgának, Saroltának a férje volt. I. István (1000/1-1038) és Orseolo Péter (1038-41, 1044-46) első uralkodása alatt Aba Sámuel volt az ország nádora.

A trónról letaszított Orseolo Péter III. Henrik német-római császárhoz fordult segítségért. 1042-ben Henrik legyőzte Aba hadait, ám elegendőnek ítélte Aba ajándékait, ezért visszatért hazájába. A háború tovább folytatódott a két ország között, s a császár, aki a békealkut szándékosan halogatta, újra az országra tört. A császár egészen a Rábcáig hatolt, s Abát a Bécsi-erdőről való lemondásra kényszeríttette. 1042 szeptemberében III. Henrik a Garam folyóig betörő serege elfoglalta Pozsonyt és más várakat is. 1043 nyarán III. Henrik elutasította Aba Sámuel ismételt békeajánlatát. 1043. november 30-án Henrik újabb hadjáratot vezetett Magyarországra; Aba Sámuel a Lajtán és a Morván túli területek átengedéséért cserébe fegyverszünetet kért. Miután az egyezménynek híre ment, Sámuel riválisai őt gyengének kikiáltva próbálták elmozdítani helyéről. Aba az 1043-as csanádi országgyűlés után e főurak közül ötvenet kivégeztetett, másokat pedig száműzetett. Emiatt Gellért csanádi püspök keményen megfeddte őt, s megtagadta tőle a húsvéti koronázást. Az urak egy része Németországba menekült, hogy Henriktől és Pétertől kérjenek segítséget. 1044. július 5-én Aba Ménfőnél döntő ütközetet vesztett, majd hívei közé menekült a Tisza felé, hogy új sereget toborozzon. Füzesabony tájékán azonban gyilkosság áldozatául esett. Az általa alapított sári monostorban temették el.

A történettudomány másik verziója szerint Aba Sámuelt Debrőtől nem messze gyilkolták meg (1044. július 5-én) és a debrői monostor altemplomába temették, ahonnan később kerültek maradványai a sári monostorba.

 

GR. KÁROLYI GYÖRGY

(1802–1877)

Békés, majd Szatmár vármegye főispánja, politikus, országgyűlési képviselő, mecénás, az MTA tagja. Széchenyi István, és Wesselényi Miklós mellett a reformkor egyik legnagyobb formátumú alakja volt. 1849-ben Kossuth Lajost üdvözölte Pestre bevonulásakor. A szabadságharc bukása után rövid fogságot szenvedett. Szabadulása után birtokain gazdálkodott, mintagazdaságai országos hírűek voltak. 1854-ben megvásárolta a mintegy 27 helység határára kiterjedő debrői uradalmat, melyhez Parád is tartozott. 1876-ban elsőszülöttségi hitbizományt alakított belőle. Halála után a hitbizomány elsőszülött fiára, Gyulára szállt.

 

DR. PROHÁSZKA FERENC

Kocsér, 1904. szept. 29. – Budapest 1984. ápr. 9.

tanszékvezető tanár

Kertészmérnök, szőlész, főiskolai tanár. Felsőfokú tanulmányait a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán végezte. 1924-ben a Károlyi uradalom egyik üzemében, Feldebrőn kezdett dolgozni. Itt létrehozta az ország második legnagyobb szőlőszaporító-anyagtermelő üzemét, és kialakította az azóta világhírűvé vált bortípust, a Debrői Hárslevelűt. 1945 után az ország leromlott szőlészete újjászervezésének egyik irányítója volt a Magyar Országos Szövetkezeti Központban, ill. a Földművelésügyi Minisztériumban. 1962-ben a gyöngyösi Felsőfokú Szőlészeti Technikum egyik alapítója és a szőlőtermesztési tanszék vezetője volt nyugalomba vonulásáig, 1967-ig. Munkássága döntő hatást gyakorolt a hazai szőlőtermesztésre: egyik megvalósítója volt a nagyüzemi szőlőtermesztés magasművelésre való áttérésének; emellett a legnépszerűbb szőlészeti szakíró, akinek a Szőlő és bor című könyve 14 kiadásban, több mint 500.000 példányban jelent meg.

Legjelentősebb művei:

Szőlőművelés és borgazdaság (Bp., 1952)

Szőlő és bor (Bp., 1954. 14. kiadás 1986)

Szőlők rendbehozatala és felújítása (Bp., 1961. 5. kiadás)

Szőlőtermesztéstan (Gyöngyös, 1963, 1965, 1966)

Irod. Szent-Miklóssy Ferenc: Dr. P. F. 1904-1984 (Borgazdaság, 1984. 3. sz.)

 

DR. PARÓCZAY SÁNDOR

(1900. november 24. – 1978. január 4.)

pap, posztumusz díszpolgár

Feldebrő községben született. Az elemi iskoláit végig színjelesre végezte el, majd Egerben tanult az Állami Főreáliskolában, ahonnan különbözeti vizsgával átvették a ciszterek Egri Katolikus Főgimnáziumába. 1918. január 20-án besorozták a császári és királyi hadseregbe (k.u.k). A tiszti iskolát elkezdte, de nem fejezte be. Az I. világháború után Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök felvette papnövendékei közé, ennek köszönhetően 1921-1925-ig az esztergomi érseki papnevelő intézetben hittudományi főiskolát végzett. Ezután példaképe, a megyéspüspök javaslatára Székesfehérvárra került. Itt tartotta első szentmiséjét is a fehérvári Jézus Szíve templomban. 1925-ben rövid időre, Sóskútra helyezték kisegítő káplánnak. Háromévnyi adonyi és újabb három év sóskúti kápláni megbízatás után került Pusztaszabolcsra. A sóskúti évek alatt beiratkozott a Budapesti Egyetem Hittudomány Fakultására, ahol a hittudományok doktora címet szerezte meg. Az 1931-től 1954-ig terjedő időszak az ő nevével fémjelzi az egyházközséget. Itt tartózkodása idején emberfeletti munkát végzett. Elég csak azt említeni, hogy ekkor épült Pusztaszabolcson római katolikus templom, vagy felépült a plébánia épülete és a pusztaszabolcsi lelkészség plébánia rangot kapott. Ennyi siker kevés plébánosnak adatik meg élete során. Persze ez rengeteg küzdelemmel járt. A lejegyzéseiből kitűnik, hogy nem ő akart Pusztaszabolcsra kerülni, és nem is kedvelte igazán a települést. A működése vége felé már egy megfáradt ember benyomását keltette. 1954-től Széphalomra helyezték át. Nyugdíjazásáig (1973) vezette a Pesthidegkút-széphalmi lelkészséget. Szerette volna – egyfajta halála előtti utolsó kívánságként – ha Pusztaszabolcsra temetik. Sajnos nem teljesült álma.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a település fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen dr. Paróczay Sándor részére 2011 augusztusában posztumusz „Pusztaszabolcs Díszpolgára” kitüntető címet adományozott. Az elismerő címet Bencze Attila – dr. Paróczay Sándor rokona – vette át.

Forrás:

Feldebrői Hírek 2011. december

Kelemen József: Nyolcadik Tarna menti kalendárium 2012-es évkönyvében.

 

ASZTALOS JÁNOS

(1910. február 11. Feldebrő-1995. október 12. Feldebrő)

pápai káplán, c. kanonok

Az elemi iskola elvégzése után, Egerben tanult a cisztereknél. 1945-ben lett Pócspetri plébánosa. Neve az 1948-as hírhedt pócspetri perben vált ismertté, amikor Rákosi bírósága a nyírségi falu jegyzőjével, Királyfalvival együtt halálra ítélte. 1948-ban a rákosista hatalom heves vallásüldözésbe kezdett, napirendre került az egyházi iskolák államosítása és megindult a hajsza a kommunista párt hatalomátvétele miatt leghevesebben tiltakozó Mindszenty József hercegprímás ellen. A nyírségi faluban június 3-án, nagygyűlésen tiltakoztak a hívők az iskolák tervezett államosítása ellen. A kivezényelt két rendőr egyikének kezében elsült a kibiztosított fegyver és saját testébe fúródott. A környékbeli rendőrök megérkezése után a tüntetés általános lövöldözéssé fajult. A rákosista hatóságoknak kapóra jött az eset, lázadási ügyet csináltak a pócspetri eseményekből és koncepciós perben a budapesti statáriális bíróság a falu plébánosát, mint felbujtót, mind Királyfalvi jegyzőt halálra ítélte. Az utóbbin a halálos ítéletet végre is hajtották, míg a plébános ítéletét kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatták. Hét évet ült, főként Vácott és 1956-ban, a forradalom idején szabadult. Ezt követően Rómában, majd 1973-tól a bajorországi Ganghofenben lett az ottani magyarok lelkiatyja, a menekültek segítője. 1989-ben tért ismét vissza Feldebrőre. Itt hunyt el 1995-ben.

 

KISS JÁNOS

(1923-1988)

1923. május 19-én született Feldebrőn. Édesapját korán elveszítette, így már 9 éves korában rákényszerült, hogy megismerje a paraszti munka csínját-bínját. Gyerek fejjel járta a vásárokat, szántott, vetett, gazdálkodott. Három gazdaságot is vezetett a rokonságban.

A termelőszövetkezeti mozgalom szervezésekor1960-ban brigádvezető, majd vezetőségi tag a helyi Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Néhány év után, a hatvanas évek közepén, már elnöknek választotta a tagság. Több mint két évtizeden át – nyugdíjba vonulásáig – újra és újra bizalmat szavaztak neki Aldebrő, Feldebrő és Tófalu szövetkezeti tagjai.

Irányítása alatt kiváló szövetkezet jött létre. Kihasználta az állami beruházásokat és istállókat, sertéstelepeket, terményszárítót, utakat, lakásokat építtetett. A több lábon állás és az átláthatóság volt a célja. Fejlesztette az állattenyésztést, de a növénytermesztésben is hamar felismerte az iparszerű termelés és az új technológia fontosságát.

Folyamatosan képezte magát a MÉM Mérnök és Vezetőképző Intézetében. 1978-ban a szakdolgozatát a debrői termőtáj szőlőtermesztéséből, a Debrői Hárslevelűből írta. Jó szervező, kiváló üzletember volt.

Több magas állami és szakmai elismerést kapott. A helyi közügyeket, közigazgatást tanácselnökként segítette. A példamutatás, az egyenlőség és a józan paraszti gondolkodás volt az erőssége.

1988. február 2-án halt meg. A feldebrői temetőben helyezték örök nyugalomra.

Forrás: Kelemen József: A Tarna menti Hírek (N)ÉV KÖNYVECSKÉJE

 

KELEMEN JÓZSEF

(1954-)

A Magyar Újságírók Közössége „Lant és toll díj”-ban részesítette.

Több kiadvány szerkesztője:

A Tarna Menti Hírek 2003. évi (N)ÉV KÖNYVECSKÉJE

Tarna Menti Hírek számainak szerkesztője és kiadója

Kereszt-Levél számainak szerkesztője és kiadója

Tarna menti KALENDÁRIUM számainak szerkesztője és kiadója

Önálló kötetei:

Örömet keresni

Tamerika

A gazdász gyerek (magyar nóta gyűjtemény Gyöngyös – Feldebrő)

Zöld ágra vergődni

 

Örömet keresni

Örömet keresni a nehéz munkában;

Nem egy pillanatra és kutyafuttában,

Hanem napkeltétől, napnyugtáig folyvást,

Ahogy a gyerekek a játékban szokták.

 

Visszafütyülni az éneklő madárnak,

Neki dőlni a fényes nap sugarának.

Fáradt izzadtságot puhán letörölni,

A felebaráttal némán se pörölni.

 

A munka egészség, erény és szorgalom.

Nem valami kibírhatatlan borzalom;

Hittel, tisztelettel kell elébe állni,

Nem tátott szájjal a sült galambot várni.

 

Böngésszük az Írást, daloljuk a nótát…

Tedd a jót és örülj! Ez legyen az ódád.

E kis versikével csupán azt kívánom,

Hogy munka és boldogság, egy úton járjon.

Feldebrő, 2004.

Kelemen József több ízben volt és mai is a település polgármestere.

 

DOKTOR VIRÁG

(1978. Eger-)

Általános iskolai tanulmányokat Feldebrőn és Aldebrőn folytatott. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, Egerben érettségizett, ahol 4 évig az iskolaújság szerkesztője és diákszínpad tagja volt. Az Eszterházy Károly Főiskolán szerzett diplomát 2001-ben angol nyelv és irodalom szakon. Jelenleg angoltanárként tevékenykedik. Irodalmi és verspályázatok révén számos versét publikálták antológiákban. Verseskötete ‘Ébredés’ címmel 2012 decemberében jelent meg. Több irodalmi fórum tevékeny tagja. Szabadidejében amatőr szinten énekel alternatív/rock/jazz műfajban, versenyeken vesz részt, illetve versenyeket szervez az ország legnagyobb internetes énekes portálján.

 

Doktor Virág: Gondolatfonál (2014.)

A nap eloson. Elbújtatva fényét

Elszunnyad e szikrázó szembogár.

Párnára hajtja mindenki fejét,

Kit nem tart éberen gondolatfonál.

Feslett ingét kitűrve leng a csönd,

Hánykolódva függeszkedik rojtjain

Néhány nyugtalan-lázadó föltevés,

Mint tűzhányó az elme romjain.

 

MOLNÁR GÁBOR

(1976. Eger-)

Pedagógus végzettségű (magyar, pszichológia). Verseket és dalszövegeket ír.

 

MEZŐ LÁSZLÓ

Sport témában ír könyveket, eddig közel 50 könyve jelent meg.

 

KISS JÓZSEF MIHÁLY

A Kincses Könyvek, és a Kistérségek értékleltára c. könyveket írta.

 

DR. LEMPERGER ISTVÁN

Feldebrői születésű matematikus, csillagász, fizikus, az MTA tagja.

1 Feldebrő – Galéria

5.12 Feldebrő – Katasztrófák/természeti csapások/járványok

1760 körül a szőlőhegy tőkéi elpusztultak.

1963-as tavaszi árvíz rekordmagasságú volt; Verpelétnél 575 cm-el tetőzött a Tarna.

2002. május 8-án földrengés volt.

7.09 Feldebrő – Mesterségek

1945 előtt a településen 6 kovácsot, 5 kőművest, 2 hentest, 3 férfiszabót, 5 asztalost, 6 cipészt, 2 borbélyt, 2 kerékgyártót, 2 kádárt tartattak nyilván. Árujukat Eger és Kál vásáraiba is hordták.

 

Az iparosok nevei 1936-ban:

Kacsor Gusztáv, Szalai András, Rózsa Flórián, Mezóri Pál, Palla József, Özv. Pék Gyuláné, ifj. Tóth Lajos, Alaxai József, özv. Presz Nándorné, Stecz József, Debrei István, Nagy István, Nagy Márta, Kis Imre, Rigó Lajos, Kis István, Mitrovits Sándor, Dorogházi Dezső, Lénárt István, Somogyi István, Katona József, Szalai János, Paróczai Mátyás, Milibák József, Katona Dezső, Tóth György, Pál Mátyás, Bodnár János, Tancsik András, Kovács Géza, Trombitás József, Kis József, Kis Imre, Kovács Géza, Tóth Sándor, Katona Mihály.

7.09.1 Mesterségek

A gazdálkodás és a háztartás tárgykészleteinek, eszközanyagának létrehozása a kézműves tevékenységek egymásra épülő szintjein valósult meg.

A kézműves munkák legelemibb formája az önellátáson alapuló házi munka. A családon belüli munkamegosztás keretében a nők hagyományosan a fonást, szövést, varrást, a férfiak a munkaeszközök elkészítését, javítását végezték.

A nagyobb hozzáértést, kézügyességet és gyakorlatot kívánó darabokat már specialisták állították elő. Minden faluban voltak olyan ügyes kezű parasztemberek, akik a mezőgazdasági munka mellett jártasságot szereztek valamilyen kézműves, ipari jellegű munka ellátásában, és ezért tekintélyük volt a közösség előtt. A férfiak általában a házrakáshoz, mindenféle barkácsoláshoz, zsúptető készítéséhez, a nők a varráshoz értettek.

A kézműipari tevékenység következő szintje a háziipar, amelynél a hangsúly az árutermelésen van. Eladásra termelnek, és általában maguk is adják el a vásárokon.

A háziipar rendszerint a természet által biztosított nyersanyagokra épül. A Tisza menti, dél-hevesi falvakban sokan értettek a vesszőfonáshoz.

A parasztemberek tárgyainak nagy részét kézműves mesterek, kisiparosok készítették. Ők állították elő pl. a szekeret, az ekét, a kaszát, a lószerszámot, a hordót, a rokkát, a subát, a bútorok nagy részét, a cserépedényeket.

A háztartásokban a 18. századtól megjelentek a manufaktúrák termékei is. A vasárut főként a gömöri hámorokból szerezték be. Posztóhoz a gyöngyösi és hatvani manufaktúrákban lehetett hozzájutni. A bélapátfalvi keménycserépgyár – mely 1832-től 1928-ig működött – készítményei nagyon sok háztartásba eljutottak, mivel az ott készült tányérok, kulacsok, kancsók, szilkék a cserépedényeknél tartósabbak és olcsóbbak voltak. A parádi üveghuta ivóedényei – porciósok, butéliák, kulacsok, befőttes üvegek, stb. – a 19. századtól jelentek meg a parasztcsaládok tárgykészletében.

 

Házi és háziipari munkák

A kender termelése és házi feldolgozása a térség egész területén ismert gyakorlat volt a 20. század közepéig, azonban nem volt olyan nagy súlya, mint hegyvidéki, a Mátra-Bükk gerincétől északra fekvő területeken.

A térség településein ismerték a kender tisztításának, törésének eszközeit.  Malmokhoz kapcsolt kenderkallók működtek Füzesabonyban, Poroszlón, Mezőszemerén, Tarnamérán. A múzeumi gyűjteményekben, tájházakban több szépen megmunkált guzsaly, rokka, gereben, orsó maradt fenn. Átányról csörgős guzsalyat, Tiszanánáról ólombeöntéses guzsalyszárakat ismerünk.

A Tisza-parti településeken, az árterek természetes növényzetét hasznosítva specialisták és háziiparosok foglalkoztak a vessző feldolgozásával, kosárkötéssel.

 

Kézműves mesterek

 

Kovácsok

A földműveléshez, állattartáshoz szükséges eszközök jelentős része a kovácsok keze közül került ki. Ők végezték a lovak patkolását is.

A lakóházak vértelkére kovácsoltvas oromdíszeket készítettek, melyek közül különösen az átányi mesterek munkái tűnnek ki.

 

Fazekasok

A térségben elenyésző volt a fazekasok száma. A háztartások cserépedényei több fazekas központból kerültek ki. Gömörből, Rimaszombat környékéről a kívül mázatlan vászonfazekak, Mezőtúrról mázas szilkék, köcsögök, Mezőcsátról mandula alakú pálinkás butykosok, Tiszafüredről miskakancsók. Gyöngyösön, Egerben és Pásztón főként tányérok, tálak, kancsók készültek.

 

Asztalosok

A háztartások bútorainak egy részét házilag készítették, más részét háziiparosok vagy mesterek. Az ácsolt láda Gömörből, a festett bútor Rimaszombatból és Mezőkövesdről érkezett a térségbe. Heves megye két meghatározó asztalos központja Eger és Gyöngyös volt.

Dél-Hevesben Heves községben dolgozott a legtöbb asztalos.

 

Szűcsök

A térségben Tiszanánán és Átányban volt jelentős számú szűcsmester. Az átányi szűcsök helybelieknek dolgoztak, a tiszanánaiak egy-két falunak.

A tiszanánai szűcsök a barna kisbundát fekete selyemmel hímezték. Az átányi ködmön fehér, karcsúsított, hímzése levegős, s gyakran a készítés évszáma is rajta van.

 

Szövők, hímzők

A legszebb szövött vászonneműt a térségen belül Átányból és a Tisza mentéről ismerjük. Jellemzői az átlátható egyszerűség, a piros és a kék, a csillagvirág, a kerekrózsa, a rozmaringsor.

Magas fokú mesterséggé fejlesztették a szövés tudományát a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezetben, mely 1951-ben alakult meg. A hagyományos motívumkincset és díszítőtechnikát felhasználva tervezik lakástextiljeiket, mely világszerte ismert. A Szövetkezet alkotói között sokan kapták elismerésül a Népművészet mestere címet.

Hímzések közül a legrégebbiek egyházi textíliákon maradtak fenn Tiszanánáról, Átányból, Poroszlóról. A hímzés helyi specialistái és mesterei ismerték mind a fehér laposöltéses-vagdalásos, mind az új stílusú vászonhímzések különböző öltéstechnikáit.

Dél-Hevesben széles körben elterjedtek a színes hímzésű kötények.

 

Kisiparosok

Magyarország 19-20. századi történelmének meghatározó folyamatai, eseményei éreztették hatásukat a kisiparosok körében.

A két világháború közötti időszakban megerősödött az iparos réteg, mely a települések társadalmi és kulturális életére is nagy hatást gyakorolt. Ipartestületek alakultak, melyek élénken részt vettek a helyi közéletben.

A II. világháború során sok iparos műhely megsemmisült. 1949-től kézműves szövetkezetek, KTSZ-ek alakultak. A korlátozó szabályozások miatt sokak számára ez jelentette az egyetlen alternatívát munkájuk folytatására. Az országos politikai helyzet következtében az 1950-es évektől az önálló engedéllyel dolgozók száma csökkent, az iparengedélyek jelentős részét visszaadták.

7.08 Feldebrő – Gazdálkodás

Feldebrő gazdálkodásának két fő ága a dohánytermesztés a szőlőtermesztés.

 

A 18. század első felében főként a jobbágylakosság termesztette a dohányt, a 19. század elejére a zsellérek is bekapcsolódtak termesztésébe. Feldebrőn ekkortól leginkább kerti dohányt termesztettek, a belső telkeket is dohányföldnek fogták be, sőt a telkek végén lévő közlegelőkből is hozzászántottak egy-egy darabot. Kb. 170 termelő az uradalomtól is bérelt földet dohány termesztésére. A dohányföldek idővel szinte körbevették a falut.

A feldebrői homokos talajon sárga, nagy levelű dohányfajta termett, alacsony nikotintartalommal. A 18-19. század fordulóján burnótként is használták. Ennél a verpeléti valamivel gyengébb minőségűnek számított. A debrői dohány külföldön is közismert lett.

A csomókat kereskedők vásárolták fel és juttatták el a gyárakba. A 19. század második felére az alföldi dohánytermelés megerősödése és az állami monopólium bevezetése miatt Feldebrő környékén visszaesett a termelés.

Az 1840-es évektől a könnyű kerti pipadohányok helyett keresettebbé váltak az erős alföldi félék. Megindult a dohányból élő családok elvándorlása az Alföld felé, ill. Tolna és Szabolcs megyékbe. Feldebrőn és környékén az 1930-as években már csak kiegészítő foglalkozásnak tekintették a dohánytermesztést.

 

Debrő már az 1330-as években jelentős bortermelő falunak számított.

A 19. század végén a gazdák rigolírozott, forgatott földbe ültettek, főként kadarkát. A szőlőtermelés igazi fellendülése az első világháború után következett be. Az 1930-as évek végére a csemegeszőlők termelése egyre nagyobb hangsúlyt kapott. Ennek egyik legfőbb oka a szállítási nehézség, mivel nem volt vasútállomás, szekérrel kellett Verpelétre szállítani a szőlőt. 1959-ben a debrői borvidéket egyesítették a gyöngyös-visontaival Mátraalji Borvidék néven. Feldebrő kiemelt termőhelynek számított. Kiemelt fajták: olaszrizling, leányka, hárslevelű. 1997-ben a Debrői Hárslevelűt védetté nyilvánították.

7.02 Feldebrő – Lakáskultúra

Az első szoba bútorzata a következőkből állt: kaszli vagy komód, asztal, élésláda, két ágy, az ágyak alá betolva a gyerekek ágya, és a búbos kemence, amit a pitvarból fűtöttek. A kemencesutban aludtak télen a gyerekek.

A hátsó ház a nagyobb családoknál a férfiak lakó- és pihenőhelye volt.

A kamrában tárolták az élelmiszert.

Ezt követte a nagykapus fészer, ahol a mezőgazdasági szerszámokat tárolták.

Az istálló négy-öt méter hosszú, itt is található hálóhely: dikó vagy ropogó (fakeretes szalmaágy). Itt az öregek és a nagyobb gyerekek aludtak.

 

Irodalom:

Zarnóczki Attila: Feldebrő. Budapest, 2002. Száz magyar falu könyvesháza. 155-156.

7.02.1 Lakáskultúra

A család életének legfontosabb eseményei a lakóházhoz kötődtek: születés, a lakodalom a halál és a mindennapi élet szokásai.

A szoba elrendezésében a 19. század második feléig a sarkos vagy diagonális elrendezés volt uralkodó, mely tükrözte a funkcionális tagoltságot.

A kemence körül volt a helyiség munkaterülete a házi munka eszközeivel, mint pl. a rokka. Az ablak melletti szent saroknak kultikus funkciója volt, itt helyezték el a család vallási életének tárgyait. A falakra katolikus vidéken szentképek, a reformátusoknál bibliai igék, képek kerültek.

A 19. század második felétől a párhuzamos elrendezés vált általánossá, amelynél ugyan továbbra is elkülönült a kultikus tér és a munkatér, de a bútorzat rendje megváltozott.

A szimmetria párhuzamos kialakítását az tette lehetővé, hogy az 1830-as évektől a lakóházak homlokzati részén általánossá vált a két ablak építése. A homlokzati fal két sarkához egy-egy ágy, közéjük pedig asztal került.

 

A lakásbelső bútorait ügyes kezű barkácsolók, háziiparosok és képzett mesterek készítették.

A jellegzetes bútortípusok többnyire a nagy bútorkészítő központokból érkeztek a térségbe: az ácsolt láda Gömörből, festett bútor Rimaszombatból és Mezőkövesdről. Heves megyében Eger és Gyöngyös számított meghatározó asztalosközpontnak. Gömöri és mátrai faragók készítették a mértanias motívumokkal díszített ácsolt ládát, mely eredetileg a stafírung tárolására szolgált.

A tisztaszobát csak ünnepélyes alkalmakkor használták. Itt helyezték el az asztalosmesterek által készített nyoszolyát, a sarokpadot vagy lócát, a rózsásládát, komódot vagy kaszlit.

A tárolóbútorok közül az ácsolt láda az egyik legrégibb eredetű. Díszítésüket mértanias, geometrikus formák jellemezték. Eredetileg a kelengye tárolására használták, másodlagos funkciójában gabonát, lisztet tároltak benne. Az elsődlegesen gabona tárolására készült, díszítetlen ácsolt ládát szuszéknak nevezik.

A tulipános láda – más néven rózsás láda, menyasszonyi láda – a 17-18. századtól beletartozott a lányok kelengyébe, de az ácsolt ládát csak a 19. század második felében szorította ki a divatból. Általában vörös alapon fekete márványozású, színes virágcsokrokkal vagy koszorúval díszítették, hasonlóan a karoslócához, tányérosfogashoz. A ládák a nagy bútorkészítő műhelyek hatására miskolci, mezőkövesdi, ill. rimaszombati stílusban készültek.

A virágos bútorok a 20. század elejétől fokozatosan eltűntek a népi lakáskultúrából. Helyüket átvették a polgári divat szerint készült festés nélküli, barna alapszínben, flóderozással készült bútorok.

A 19. század végétől terjedtek el a kaszlinak, komódnak, sublótnak nevezett tárolóbútorok, három-öt kihúzható fiókkal. A szoba főhelyére vagy az ágy végére kerültek, tetejére családi emlékeket és dísztárgyakat tettek.

Az akasztós ruhásszekrények csak a 20. század elejétől terjedtek el a parasztság körében. A fekvőhelyek közül a festett tornyos ágy divatja az első világháborút követő évekig tartott. Az ülőbútorok közül Dél-Hevesben a lécvázas székek voltak a legnépszerűbbek. Ülőlapját gyékénnyel, szalmával, csuhéval fonták be. Igen kedvelték a karoslócákat, melyeknek szép 19. századi, festett példányai maradtak ránk a múzeumi gyűjteményekben.

A kávaerősítéses, lefelé keskenyedő lábú asztalok a 19. század második felében voltak széles körben elterjedve.

Az I. világháború utáni évektől az esztergált lábakkal készült típusokat kedvelték, mely sokszor szétnyitható asztallappal készültek, polgári ízlés szerint.

A lakberendezés kiegészítő tárgyai közé tartoznak a világítóeszközök. A parádsasvári üvegmanufaktúra üvegmécsesei nagy területen elterjedtek. A petróleumlámpa térhódítása a 19. század második felétől minden más eszközt háttérbe szorított. Ekkoriban jelentek meg a népi lakáskultúrában a függönyök, firhangok is, és a felfüggesztésükre szolgáló díszes firhangládák.

7.07 Feldebrő – Népi táplálkozás

Lakodalmi ételek

A lakodalmat megelőző nap állították a lakodalmi sátrat, a közeli rokonok ekkor vitték az ajándékokat is. A segítőket és a vendégeket nagykaláccsal, „kunlival” (kuglóf) herőcével (forgácsfánk), szalagos süteménnyel, pampuskával (fánk), „krafnival” (hájas tészta) kínálták. Korábban kocsonyát, a 20. század közepétől, hurkát-kolbászt adtak húsételnek.

A lakodalom napján a csigás húslevest, tyúkhús, majd káposzta, tormás hús, paprikás hús, végül tejbekása követte. A tejbekása után süteményt és bort kínáltak.

Irodalom:

Zarnóczki Attila: Feldebrő. Száz magyar falu könyvesháza. (Szerk.: Bán Péter) 2000.

Borovszky Samu: Heves vármegye. Budapest, 1909.

DIV ENA 1605-73, 1743-74, 1895-76 (Kincs Józsefné gyűjtése)

Bakó Ferenc: A májfa és a májusi kosár Heves megyében. In. Egri Múzeum Évkönyve 19. 1966. 129-145.

7.05 Feldebrő – Népszokások (jeles napok)

Születés

A szülés háznál történt, a csecsemő, vagy, ahogy Feldebrőn nevezték a „csepp” megszületésénél a bába segédkezett és később is ő gondozta a fekvő anyát és gyermekét. A bába egy-két hétig járt a gyermekágyas asszonyhoz.

A szülést követő hetekben a gyermekágyas ellátásáról a rokonság gondoskodott. A szokást Feldebrőn „puszriknak” nevezték. A komaasszony, a gyermek leendő keresztanyja, szülés után ebédet vitt a fiatalasszonynak. Általában húslevest, rántott csirkét vagy másmilyen rántott húst, túrós rétest és bort vitt. A poszrikjárás sokáig tartott, időtartama a rokonság nagyságától függött, a rokonok előre megbeszélték egymás között, hogy ki viszi a komatálat. A negyvenes évektől ajándékot is hoztak a gyermekágyas anyának és a babának (kávé, édes pálinka, rékli, játék), előfordult, hogy pénzt is vittek az édesanyának.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Keresztelő

A 20. század közepéig születés után két-három napon belül megtartották a keresztelőt, később két-három hétre tolódott ki a születés után. Szülés közben vagy közvetlenül szülés után meghalt csecsemőket a bába keresztelte meg. A keresztszülő kiválasztásában a gyermek neme döntött. Ha fiú, akkor az apa, ha leány, akkor az anya családjából választották. A templomba a keresztanya vitte a csecsemőt, miután megkeresztelték és hazavitték, a házba lépéskor azt mondták: „pogányt vittünk, keresztényt hoztunk”. Ezután letették a földre, és aki a legjobban szerette, az vette föl.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Gyermekélet

Mikor egy kicsit nagyobbak lettek, vitték a gyerekeket magukkal a munkába az asszonyok. Öt-hat éves korukban már megkapták a kis „hátyit” azaz a háti kosarat, és indulhattak az anyjukkal a mezőre. Egy-két év múlva, pedig rájuk bízták a libák őrzését vagy más, könnyebb, ház körüli munkát. A gyerekcsoportok területi alapon és a szülők társadalmi státusa szerint álltak össze. A nagyobb fiúk szabadidejükben bandákba verődve járták a falut. /Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Leány- és legényélet

A legények, ha csak tehették a lányok után jártak. A lányok a tavaszi és őszi nagymosást a Tarnán bonyolították le. Otthon belúgozták a ruhát, azután talicskán kitolták a Tarnához. A legények követték őket, udvaroltak a lányoknak. Ugyanígy tettek a tollfosztáskor vagy a fonóban.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Lakodalom

Tizenkilenc-húsz éves korukban kötöttek házasságot a fiatalok. A házastársat főként a szülők választották ki, és döntő szempont volt a megélhetést nyújtó föld, a vagyon. Gyakori volt a rokonházasság, hogy egyben maradjon a birtok. Az esküvő időpontja előtt a községházán kellett bejelenteni a szándékot. Ezt úgy hívták, hogy „függeszkedni mentek”, mert házassági szándékukat kifüggesztették a községházán. A templomba is bejelentkeztek, hogy három egymást követő vasárnap kihirdethessék őket. A lakodalom előtti napokban elkészítették a levesbe való csigatésztát, korábban kockatészta volt a divat. A módosabb gazdák disznót, borjút vágtak. Előző nap felállították a lakodalmi sátrat. A Cseri-erdőből hozták a májusfának valót és a gallyakat, amelyekkel a sátrat rakták körül. A fát felszalagozták és a bejárati kapuhoz állították. Este a vőlegényes háztól felszalagozott kocsival indultak az éneklő legények a menyasszony ágyáért. Borral, süteménnyel kínálták őket, majd a násznagy kikérte a menyasszonyt. A két ágyat és a kaszlit felrakták a kocsira. A gyerekek vitték a kispárnát, a nagylányok a nagypárnákat és a dunnát. Általában hat nagypárnát és két dunnát kapott a leány, szépen hímzett huzattal. A menet énekszóval indult vissza a vőlegény szüleinek házához.

A 19-20. század fordulóján az esküvő délelőtt kezdődött. Az indulás előtt mindkét násznagy kikérőket mondott, majd a menet elindult a községházára, ahol csak a násznagy és a fiatal pár vett részt az esketésen. A templomba az egész násznép bevonult. Az esketés után a vőlegényes háznál egy cserépfazekat vagy tányért összetörtek, és a következőt mondták: „Akkor menjetek szét, majd, ha ez az edény összemegy, szaporodjatok, mint a csicsóka.” A lányos ház rokonságából a nyoszolyólányok süteményeket és húsféléket hoztak. A menyasszony kínálgatta a vőlegény rokonságának, a vőlegény pedig bort kínált. A kínálás végeztével a lány rokonai visszamentek a lányos házhoz. A násznagy köszöntötte az ifjú párt, majd minden fogásnál köszöntőt mondott. Éjfél előtt következett a menyasszonytánc. A keresztapa fogta a rostát, a vendégek abba dobták a pénzt. Ezután indultak a lányos házhoz. A kapujára szalmakötelet raktak, amit a menet megérkezésekor meggyújtottak. A menyecskének át kellett ugrania. A mulatozás itt folytatódott tovább, két-három óra múlva visszamentek a fiús házhoz. A 19. század második feléből ismerjük azt a szokást, hogy a fiatal pár az első éjszakát a padláson töltötte.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Temetés

Az emberi élet utolsó fordulója a halál, az életet lezáró szertartás a temetés. Háztól temettek, az elhunytat a ház hátsó szobájában ravatalozták fel. A női hozzátartozók, komaasszonyok eljöttek imádkozni a megboldogult lelki üdvéért. A temetés rendszerint egy-két nap múlva megtörtént. Régebben rúdon vitte a rokonság a koporsót a temetőbe. A rokonság a temetés után összegyűlt a gyászháznál. Kalács és bor mellett emlékeztek az eltávozottra. /Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Jeles napok

 

Luca napja

Luca napján a lányok tizenhárom gombócot gyúrtak, mindegyikben egy fiú neve került a papírra. Elkezdték főzni. A lányoknak puszta kézzel kellett kivenni a fazékból, és akinek a nevét benne megtalálták, a néphit szerint az lesz a férjük. A fiúk kukoricaszemeket dobtak annak a lánynak az ablakához, aki tetszett nekik. Ekkor kezdték készíteni a Luca széket. /Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Szent Család járás

A karácsonyi ünnepkör része volt a Szent Család szálláskeresése. December 15-től kilenc család esténként más családhoz viszi a Szent Család képet. A családok kis oltárt készítenek, mely mellett végzik az ájtatosságot. A kilencedik nap végén a templomban kerül sor a közös imára.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Farsangi bál

A lányok a litániáról hazafelé a kocsma előtt mentek el. A fiúk ott várták őket, a cigány már bent muzsikált. A legények átkiabáltak a lányoknak, hogy jöjjenek táncolni. Ha tetszett a hívó fél, akkor a lány farsangvasárnaptól minden délután a fiúval táncolt egészen kedd éjfélig. Hamvazószerdán véget ért a mulatság.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Május elseje

A májusfát a második világháború előtt nem május 1-re, hanem búzaszentelőre (április 25.), illetve pünkösdre állították. A fát feldíszítve titokban, csendben odalopták a kapuhoz, nehogy a lány megtudja ki az állító, mert az befolyásolta volna a férjválasztását. A fát a kapu tetejére kötözték, a legény egy levelet kötött rá, amit a lány csak a fa lebontásakor olvashatott el. A fa egy hétig állt, majd kidöntötték. Másik hagyomány a májusi kosár küldése. A kosárba egy cserép hortenziát és likőrt, ékszert, csokoládét raktak. Rendszerint a legény édesanyja vitte el, és a lány úgy tett, mintha nem tudná, ki küldte. A látogatót megvendégelték, majd este a legény is elment a házhoz, ahol, viszonozták az ajándékot.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Szentivánéji tűzugrás

Borovszky Samu említi, hogy Feldebrőn szokás volt a szentivánéji tűzugrás. Szent Iván napján (Június 24.), mikor már felszakadt a búza töve, az aratást ünnepelték. A 19-20 század fordulóján a vécsi útelágazás mögötti keresztnél az úttestre szalmából font köteleket fektettek, meggyújtották, és a fiúk-lányok táncolva ugrálták át a tüzet. Ugrálás közben kiabáltak: „Szent Iván tüzit!” A szokást a megyében csak néhány palóc faluban, valamint Besenyőtelken, Kiskörén, Tiszanánán, Sarudon és Tarnabodon ismerték. Az egész Európában meglévő jeles napi szokás alapja az, hogy június 24. a nyári napéjegyenlőség napja, amikor a nappal és az éjszaka időtartama egyenlő. A tűzön való átugrás is ősi tisztulási szertartás emléke. A tűzugrás után indultak aratni. Ez idő tájt rendezték az aratóbált is.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Nagyboldogasszony-napi búcsú (augusztus 15.), és a Szent Márton-napi búcsú (november 11.)

A község legnagyobb helyi vallási ünnepe. Már előző héten esténként a temetői kápolnában imádkoztak, és hazamenet Mária-énekeket énekeltek, szombat este misén, majd litánián vettek részt. Az ünnepi körmenet reggel indult a templomból. Az aldebrőiek, vécsiek, verpelétiek is kereszttel, lobogóval, Mária képpel vonultak a temető felé. Ezt a búcsút nagybúcsúnak, míg a Szent Márton napit (november 11.) kisbúcsúnak nevezték.

/Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

 

Szüreti felvonulás és bál

Az ősz legnagyobb mulatsága volt. Mindig vasárnap tartották, hogy a csőszlányok elvihessék a misére a szőlőfürtöket, ahol a pap megáldotta azokat. A szüreti felvonulás lehetőséget nyújtott az alakoskodásra, különböző tréfákra. A menetben cigánykaraván, különféle zsáneralakok, lányok és legények ellenkező neműnek maszkírozva vettek részt. /Feldebrő, Néprajz, Népszokások, Jeles napok/

6.03 Feldebrő – Épített örökség

A település hazánk egyik legjelentősebb műemlékének ad otthont. Az itteni, ma is álló templom őse feltehetően a 11. században épült, első periódusában egy szimmetrikus, öthajós, de lényegében centrális épület volt, közepén kiemelkedő toronnyal; teljes szimmetriáját csak a keleti oldal altemploma, illetve a fölötte elhelyezkedő, emelt szentély szakította meg. A régészeti kutatások alapján a templomhoz déli oldalán kolostorépületek csatlakoztak, melyek azonban szinte teljesen elpusztultak. Ilyen formájában az épület feltehetően nem érte meg a 14. századot: a monostort még az Árpád-korban átalakították: az öthajós teret háromhajóssá szűkítették úgy, hogy az északi és déli falakat lebontották, és a mellékhajók oszlopai közötti teret befalazták; továbbá a nyugati apszist egyenessé alakították át – a templom ekkor válhatott kolostorból plébániatemplommá. Az épület plébánosa, Miklós 1332-ben 30, 1333-ban 28, 1334-ben összesen 27, majd 1335 első felében 14 garast fizetett a pápai tizedszedőknek. A templomról több adatunk nincs is egészen a 16. század közepéig, amikor 1550-ben a templom Miklós nevű plébánosát említik a források. Az épület a középkorban a Szent Kereszt tiszteletére volt szentelve.

A középkor után 1720 körül említik először Feldebrő Szent Márton tiszteletére szentelt templomát, mely később 1732-ben jól felszerelt kőépület volt a források szerint. Ezt 1744-45-ben gyökeresen átépítették; eltávolították az épületen belüli kő oszlopsorokat, ami viszont később súlyos statikai problémákhoz vezetett: az épület az 1780-as évek elejére már életveszélyessé vált. Az 1780-as, ’90-es években többször helyreállították, de végleges megoldást ezek sem hoznak: csak az 1830-as évek végén kezdik meg a teljes helyreállítást. Az épület ekkor elnyert formájában áll ma is, Szent Márton tiszteletére szentelve.

5.05.1 Hadtörténet

Árpád-kori hadtörténeti események

Munkánkban a vizsgált települések vélhető keletkezési idejét figyelembe vettük, ezen túlmenően megjegyezzük, hogy figyelembe kell venni azt, hogy az adott települések jelentős része területileg nem volt kontinuus (folyamatosan egy helyen).

A TISZA-TARNA-RIMA MENTE 34 TELEPÜLÉSE A DÓZSA-FÉLE PARASZTHÁBORÚ IDEJÉN

A Dózsa György-féle parasztháború néhány hónapig tartó (1514. április 9.–1514. július 15.) véres megmozdulás volt Magyarországon. A Bakócz Tamás esztergomi érsek által a törökök ellen összehívott paraszti keresztes sereg, a háború beszüntetése és a korábbi kizsákmányolás miatt, a saját nemessége ellen fordult. A felkelés vezére Dózsa György székely katona volt.

Magáról a parasztháború dél-kelet Heves megyei eseményeiről keveset tudunk. Egy Heves Megyei Levéltárban található térkép beírása a Verpelét alatti harcokról tudósít. 1514. június 21-én a Hevesről kiinduló parasztsereg – Egert célzó – hadmozdulatai érinthették a feltételezett felvonulási út mentén lévő településeket, így Bodot (Tarnabod), Kált, Kompoltot, Kápolnát, Tófalut, Debrőt (ma: Feldebrő) is. Ugyanakkor a nemesek a Hatvan-Gyöngyös-verpeléti úton nyomultak előre. A két csapat Debrő táján találkozott egymással.

Két hét alatt az urak két ízben (Maklár környékén is) győztek a keresztesek felett, Heves megyében. A maklári események kapcsán, érintett lehetet Szihalom, Szemere, Farmos is.

A háborút követően a nemesség megtorlásul az 1514. évi törvényekben teljes és örökös röghöz kötöttség állapotába helyezte a parasztokat. Az 1514. évi 47. megtorló törvénycikk előírta, hogy a háború idején nemes asszonyokkal erőszakoskodó, szüzeket szeplőtlenítő parasztok közül senkit sem szabad megválasztani sem bíróvá, sem esküdtté, sem földesúri gondviselővé. A 60. törvénycikk kimondta, hogy a puskával járó paraszt jobb kezét le kell vágni. A törvényekben kimondottak hatására bővült a jobbágyokra kivethető bírságok köre.

Ezt követően az 1517-ben kiadott Werbőczy István-féle Hármaskönyv (Tripartitum) évszázadokra megpecsételte a jobbágyság sorsát.

A Tisza-Tarna-Rima mente települései a Dózsa-féle parasztháborúban.

A parasztháború kapcsán a Tisza-Tarna-Rima mente 34 települése közül megbízhatóan két település eseményeit lehet ismerni (Debrő, Heves).

A TISZA-TARNA-RIMA MENTE 34 TELEPÜLÉSE A TÖRÖK KORBAN

1544-ben, a hatvani vár elfoglalásával a törökök megkezdték uralmuk kiterjesztését a megye egész területére. 1544-49 között a Hatvanban berendezkedő MOHAMED pasa Heves megyét török hódoltsággá tette. 1552-ben újabb pusztítás érte tárgyalt területünket is, Eger ostroma kapcsán. Mind az odavonulás, mind az elvonulás néptelen falvakat hagyott maga után.

Ezt követően csendesebb évtizedek köszöntöttek a megyére, ill. vizsgált területünkre is, bár ekkor is súlyosan érintették a váratlan török, tatár és labanc rabló portyázások a településeket.

1596-ban Eger eleste hosszú időre megpecsételte a megyei települések sorsát. 1599-ben a Buda alól elvonuló tatár kán és IBRAHIM nagyvezír iszonyú pusztítást vittek végbe a Tiszától egészen Fülekig. Ezt követően a pestis pusztított. A 16. század végére kipusztult, vagy elmenekült a lakosság a Tisza vidékéről.

A 17. századi magyarországi és így a megyei helyzet hadászati és politikai értelemben is bonyolult volt, a török fennhatóság közepette. A tizenötéves háború, benne a Bocskai-féle szabadságharccal (1591-1606, 1604-1606), a Wesselényi-féle összeesküvéssel (1666-1671), a Thököly-féle felkeléssel (1678-1690) szinte átláthatatlanná tette a viszonyokat, ill. elviselhetetlenné a legszegényebb emberek életét.

1683 tavaszán a Bécs ellen vonuló török-tatár hadak végigpusztították Heves megyét. A hevesi falvak harmadrésze ekkor vált néptelenné. E nehéz időszak után 1687. december 17-én Eger és Heves megye egész területe felszabadul a törökök alól. A 17. század végén, a 18. század elején indult viszonylag háborítatlan fejlődésnek az ország, így vizsgált területünk is.

A TISZA-TARNA-RIMA MENTE 34 TELEPÜLÉSE, A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEJÉN

A török utáni konszolidációt a Rákóczi-szabadságharc idején (1703-1711) a labanc és rác pusztítások megakasztották. 1705-6-ban a labancok zsoldjában álló Szeged környéki rácok végigpusztították a Tisza mellékét és a Heves környéki falvakat. A szabadságharc vége felé – 1710-11 – több Tisza-Tarna-Rima menti településen pusztított a pestis, mely elől a falvak lakói járványmentes településekre menekültek, ill. elhaltak.

A Rákóczi-szabadságharc végét jelentő szatmári békekötés – 1711. április 30. – lezárta a kis híján két évszázadra terjedő háborús időszakot. Heves megye lakossága az 1550. évi állapothoz képest 60 %-os veszteséget szenvedett a Hevesi és a Füzesabonyi járásban.

A két járás termékeny talaja az itt lévő településeket a megye gabonaraktárává tette 1544-1711 között. Az átvonuló hadakat e táj látta el élelemmel és biztosította a ’hadtápszolgálatot’. Mindeközben az itt élő lakosok élete, vagyona a legnagyobb veszélynek volt kitéve.

A TISZA-TARNA-RIMA MENTE 34 TELEPÜLÉSE az 1848-49-es SZABADSÁGHARC IDEJÉN

Az 1848-as márciusi forradalmi események Heves és Külső-Szolnok vármegyében is élénk visszhangra találtak. A megyében az új törvények (április 11.) kihirdetésére röviddel királyi szentesítésük után sor került. Az 1848. évi VIII. törvénycikk kimondta a közteherviselést, megszüntette a földesúrnak járó szolgáltatásokat, a XI. törvénycikk megszüntette a földesúri hatóságot, a XV. törvénycikk pedig az ősiséget. Az év májusában megtörténtek az első összeírások a nemzeti őrsereg településenkénti felállítására (az 1848. évi XXII. törvénycikk egy bizonyos vagyoni állapothoz, települési státuszhoz köti egy nemzetőr besorozhatóságát).

Az időközben a tavasz végén, nyár elején felállított Heves megyei nemzetőröket – önkéntes alapon – a Délvidékre rendelték ki. Az itthon maradók rendfenntartó és kiszolgáló feladatot kaptak.

Az őszre (szeptember 29. Pákozd) háborús helyzet alakult ki az országban, a déli és középső részen (Jellačić), decemberre pedig északkeleten (császári csapatok). 1848. december 10-én Kossuth felkelésre hívta Heves és Külső-Szolnok vármegye lakosságát is (Ferenc Józsefet december 2-án koronázták meg).

1849. január 5-én az osztrák főerők elfoglalták Budát, a háború veszélye már közvetlenül fenyegette a megyét is. Az ellenség (osztrákok és szövetségeseik) január 20-án Hatvant, 21-én Gyöngyöst foglalták el, és Kápolnán át Miskolc felé tartottak.

Buda elfoglalása után az osztrákok lényegében a hadműveletet befejezettnek tekintették (elsősorban Windisch-Grätz fővezér), az ország katonai összeomlását várták, így a magyar hadvezetés – az ellenség tétlensége miatt – a Tisza vonalán megerősíthette a védelmet és ellentámadásra készülhetett fel.

1849. február közepére 11 jól felszerelt hadosztály, 50.000 magyar emberrel áll támadásra készen. A magyar főerők február második felében lassan ellentámadásba kezdtek Poroszló-Tiszafüred hadműveleti bázissal, Mezőkövesd és Gyöngyös irányába.

A február 18-ai „kompolti csata” hírére a várakozó álláspontot képviselő Windisch-Grätz – aki a magyarok összeomlását várta – támadásba lendült. Február 24-én Hatvanban, 25-én Gyöngyösön tartotta főhadiszállását. A mindkét fél részéről döntőnek tervezett ütközetre február 26-27-én Kápolna térségében került sor. A csata kezdőnapján 1849. február 26-án összesen 17.000 magyar honvéd állt rendelkezésre a Tarna vonalán, 28 km hosszúságban, Sirok és Kál között. A magyar sereg a hadvezetés hibájából a császáriakkal szemben alul maradt, így a csata második napjának végén a csatateret feladta. Ezt követően a magyar csapat február 28-án Mezőkövesdnél az osztrákok egyik lovasdandárát szétverte.

A sikeres utóvédharc ellenére a magyar csapatok biztonsági okból Dembinski vezetésével a Tisza mögé vonultak vissza. Heves és Külső-Szolnok vármegye (tiszántúli területeit kivéve) a császári csapatok ellenőrzése alá került.

A császáriak februári győzelemmámora 1849. március 13-ig tartott, amikoris feladták Egert. A március 31-én elfogott osztrák haditerv birtokában Görgei fővezérsége alatt a magyar honvédség egy győzelemsorozattal Pozsonyig űzte a császári csapatokat. Ez a győzelemsorozat ’tavaszi hadjárat’ néven került be a szabadságharc történetébe.

1849. április 24-én újabb újoncozást szavazott meg az országgyűlés a honvédsereg számára. Heves és Külső-Szolnok vármegyének 1191 főt kellett kiállítani.

1849. június 15-én – a közben az osztrákok részéről megszerzett cári segítségnyújtás eredményeként – megkezdődött az Ivan Paszkevics tábornagy által vezetett orosz főerők bevonulása Észak-Magyarországra. A 135 ezer fős cári sereggel szemben a magyar hadvezetés alig 12 ezer fős hadtestet tudott a határra felvonultatni, a lengyel Józef Wysocki vezetésével. A hatalmas túlerővel szemben a magyarok csak lassítani tudták az cári csapatok előrenyomulását. Azonban egy súlyos járvány – a kolera – megtette hatását. A cári seregek napokig voltak kénytelenek vesztegelni Miskolcnál, nemcsak a járvány, de az élelmiszerellátás akadozása miatt is. A magyarok kis lélegzetvételnyi időhöz jutottak csapataik rendezése terén. A cári fősereg csak július 6-án folytatta/folytathatta az előrenyomulást. Július végén átkeltek a Tiszán, a megyében csak megszálló csapatok maradtak.

Néhány hét múlva – miután az erdélyi, kezdetben sikeres helytállás is július 31-én a segesvári vereséggel végződött (Bem József) – Görgei, a harcot reménytelennek ítélve, Világosnál letette a fegyvert (1849. augusztus 13.)

Az országban és Heves megyében is ostromállapotot vezettek be. Október 6-án a császár, – Haynau közreműködésével – „méltó” bosszút állt a magyar nemzeti sereg fő vezetőin (aradi vértanúk). Október elejére megalakult az új rendőri intézmény a zsandárság. Október 24-én megszüntették az ostromállapotot, megkezdődött az új közigazgatás megszervezése. Sem a kompromittálódott tisztviselők, sem a honvédek nem kerülhették el a büntetést. A szabadságharc honvédeit a császári seregbe sorozták be.

Az I. és a II. világháború áldozatai

A kutatómunka megkezdésekor azt tűztük ki célul, hogy elsősorban levéltári, az MNL Heves Megyei Levéltárának dokumentumaiból állítjuk össze a veszteséglistákat, feltételezve, hogy az így nyert adatbázis lehet a legteljesebb, szakmailag a legkorrektebb. Legfőképp a halotti anyakönyvek tüzetes átnézésére gondoltunk és természetesen a korabeli községi iratokra. Sajnos azzal szembesültünk, hogy ez utóbbi rendkívül töredékes, a megmaradt iratokból lényegében csak az rekonstruálható, hogy milyen nyilvántartások, adatszolgáltatások készültek, készülhettek az I. világháború után a ’20-as, ’30-as években.

Az egyik adatgyűjtést 1922-ben indította el a „Nagy Háború Magyar Hősei Képben és Írásban” Kiadóbizottsága, mely – a belügy- és a honvédelmi miniszter támogatását is bírva – Heves Vármegye Alispáni Hivatalának 11420/1922. számú rendeletével juttatott el kitöltendő kérdőíveket a településekre. Az alispáni hivatal 1925-ben újabb körrendelettel sürgette meg az adatgyűjtést, mert több járásból, illetve Egerből egyetlen kérdőív sem érkezett be. Valószínűleg ez után indulhatott el az adatszolgáltatás, mert két község (Kál és Kápolna) 1925-ös iratai között megtaláltuk az ominózus kimutatást. Tudomásunk szerint a kiadóbizottság csak két általános tematikájú emlékkötetet jelentetett meg, de azok a kötetek, amelyek kizárólag az áldozatok személyi adatait tartalmazták volna, nem készültek el.

A másik adatgyűjtést 1930-ban rendelte el a belügyminiszter (száma: 101.495/1929.) az 1914–1918. évi világháborúból (hadifogságból) vissza nem tért egyének összeírása céljából. Az adatszolgáltatást a települések anyakönyvvezetőinek kellett elvégezniük néhány hét alatt. A kimutatást a főszolgabírókon keresztül a megye alispánja gyűjtötte, majd továbbította, így az alispáni aktában csak a kísérőlevelek maradtak meg. A községeknél is csak Kál iratai között találtunk nyomát a helyi adatgyűjtésnek, tehát az értékes megyei összeírás a helyi levéltárban nem lelhető föl. További kutatást igényel, hogy a Magyar Országos Levéltárban ez esetleg megtalálható-e?

A két világháború közötti községi iratok között találtunk néhány háborús emlékmű állítására vonatkozó dokumentumot. Az emlékművek készítése során nagy valószínűséggel a fentebb említett összeírások során keletkezett veszteséglistákat használták fel. Ezt egyértelműen a kápolnai emlékmű támasztja alá, bár a két lista néhány személy vonatkozásában eltérést mutat.

Ezzel a kutatómunkával párhuzamosan néhány községnél (ezek között szerepelt természetesen Kápolna és Kál is) elvégeztük az áldozatok halotti anyakönyvi adatgyűjtését is. A halotti anyakönyvek feldolgozása során mindkét világháború esetében a kutatást 1980-ig kiterjesztettük, ugyanis több esetben előfordult, hogy a holttá nyilvánítási eljárást évtizedekkel az eltűnést követően végezték el, s az anyakönyvvezető csak ezután, a bírósági határozat kézhezvételével, arra hivatkozva jegyezte be a halál tényét az aktuális esztendő anyakönyvébe. Az alapos, időigényes munka meglepő eredményt hozott: nagyságrendi eltérés mutatkozik az emlékműveken szereplő áldozatlisták, illetve az anyakönyvekben bejegyzettek között. Kápolnánál a hivatalosnak tekinthető veszteséglistán 63 fő szerepel, míg a halotti anyakönyvekben (1980-ig!) csak 31 bejegyzést találtunk. Kálnál még rosszabb az arány: az emlékművön 106 név van feltüntetve, míg az anyakönyvekben csupán 48. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy az a kutatás elején felállított prekoncepciónk, hogy a halotti anyakönyvekből rekonstruálhatók a háborús veszteséglisták, nem állja meg a helyét. Úgy tűnik, hogy az I. világháborús emlékműveken szereplő listák, amelyek egyrészt a korabeli hivatalos összeírások, másrészt a közösség emlékezete révén keletkezhettek, még mindig a legmegbízhatóbb adatokkal szolgálnak az áldozatok személyét illetően.

Talán még fontosabb a helyi közösség emlékezete a II. világháború áldozatainak az esetében, mert a kommunista diktatúra időszakában nem respektálták a világháború(k) katonai áldozathozatalát. Ez a tény nem csupán a hivatalos regisztrációt nehezítette, de még a tragédiáról való nyílt, őszinte beszédet, az emlékezést is. „A diktatúra évtizedei a harctereken hősi halált halt katonákról való közgondolkodás terén súlyos torzulásokat okozott, emlékük teljes feledésre ítéltetett, a magyar hadisírokról való gondoskodást tekintve pedig szándékos mulasztást valósítottak meg. Az 1950-es évektől szisztematikusan számolták fel a magyar hősi halottak sírjait vagy hagyták, hogy az enyészeté legyenek.”

Így forrásként szinte kizárólag az érintett községekben található háborús emlékművek listáit használtuk. Itt jegyezzük meg, hogy a rendelkezésünkre álló községtörténeti munkákban sem találtunk alaposabb kimutatást a háborús áldozatokkal kapcsolatban. (Kivétel Kápolna községmonográfiája.) De nem csupán a helytörténészek, a téma legszakavatottabb kutatói, a hadtörténészek is nehézségekbe ütköznek. Tájékoztatásuk szerint a kutatást és adatbázis-építést nehezíti, hogy a Magyarországon is rendelkezésre álló első világháborús veszteségi nyilvántartásokat az 1950-es években megsemmisítették, így azok csak Bécsben, a Kriegsarchiv-ban érhetőek el.

Reméljük, hogy az I. világháború centenáriumi évfordulója, illetve a holokauszt 70. évfordulója kapcsán születnek olyan új kutatási eredmények, amelyek pontosítani tudják az eddigi adatainkat.

2.01 Feldebrő – Kronológia

11. század – A település feltételezett keletkezési ideje. Ezt követően épülhetett első temploma is.

10-13. század – Az országos jelentőségű főút a település közelében, délre halad.

14-15. század – A Pest felől jövő hadiút kompolti leágazása Debrőn keresztül haladt Sirok felé.

1550 – A török 2000 akcse adót vet ki a falura.

1686 – A település elnéptelenedik (Eger ostromát megelőző kiürítés folytán).

1692 – Megindul a falu újratelepülése.

1704 – Az iskolai oktatásra utaló első írásos forrás.

1712-1823 – Urasági serház működik.

1716 – Vármegyei rendelet intézkedik egy Tarnán átvezető híd megépítéséről.

1718 – A dohánytermesztés kezdete Feldebrőn.

1737 – Földesúri majorság létesül.

1741-46 – Postaállomás üzemel a településen.

1744-45 – Átépítik az Árpád-kori templomot, ami azonban súlyos statikai problémákhoz vezet.

1773 – A település először jelenik meg a forrásokban Feldebrő néven.

1783-1785 – Az I. katonai felmérés szerint a debrői utak rossz minőségűek.

1807 – Megépül a községi iskola.

1848-49 – A falu 92 katonát adott a szabadságharcnak.

1849. február 25. – A Poeltenberg-hadosztály Feldebrőnél vonul hadállásba.

1849. február 26. – Az aldebrői erdőt feladó magyar sereg egy zászlóalja Feldebrőn keresztül vonult vissza.

1849. február 27. – Poeltenberg Ernő, Dembinski parancsára Fel- és Aldebrőre vonul vissza.

19. század második felétől – A vályogfalazatot kő alappal építik.

1857 – Az előző iskolaépület állagromlása miatt a község kéttantermes új iskolát építtet.

1882 – Postahivatal és vasúti megállóhely létesül a településen.

1891 – A nagy tanulói létszám miatt a vármegye a tantermek és tanítói állások bővítésére kötelezte a községet.

1899 -Létrejön az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

1900 – A Feldebrői Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, valamint a Takarékmagtár megalakulása.

1905-1910 – Kiépül a telefon-összeköttetés.

1906 – Megalakul a Feldebrői Gazdák Szövetsége.

1914 – Létrejön a Katolikus Ifjúsági Egyesület.

1920 – A Feldebrői Hitelszövetkezet alapítása.

1925 – A leventemozgalom indulása Feldebrőn. Megalakul a Feldebrői Első Szőlő- és Gyümölcstermelők Szeszfőzde Egyesülete.

1927 – Megindul a Balpüspöki-Vécs irányába vezető út kikövezése.

1930-1932 – Kiépül a települési közvilágítás.

1930-1940 – Polgári Lövész Egyesület néven lövészegyletet alapítanak a településen.

1939 – Megszerveződik a KALOT helyi csoportja.

1942 – Milibák József és Fehér András fahidat épít a Kígyósra és a Bogarasra. Az iskolai oktatást nyolc évfolyamossá alakítják.

5.09 Feldebrő – Közlekedés, infrastruktúra

A korai középkorban (10-13. század) a főutak nem messze haladtak el Debrőtől (délre).

14-15. században a Pest felől jövő hadiútról Kompoltnál leágazás volt Sirok felé, mely áthaladt Debrőn. A későbbiek során is a falu fő közlekedési útja a Kál–Sirok közötti út volt.

1716-ban a vármegye elrendelte a Tarnán átvezető híd megépítését.

1741-ben Mária Terézia hozzájárult, hogy Verpelétről Debrőre helyezzék a postaállomást (az itteni utat országútnak nevezik ekkor), mely azonban rövid életű volt (1746-ban Kápolnára került a posta).

A 18. század második felében készült I. katonai felméréshez (Josephinische Aufnahme 1783-85) tartozó országleírás itt az utakat rossz minőségűnek jellemezte.

A 1882-ben a Mátra-Körösvidéki vasútvonal kapcsolta be a vasúti közlekedésbe a települést, de megállója rakodásra nem volt alkalmas, mely 1924-ben is problémát okozott Feldebrőnek (1914-ben tervbe vették megépítését, de az I. világháború, majd a gazdasági világválság a megvalósulást megakadályozta).

A postaállomás 1882-ben nyílt meg ismételten.

Feldebrő 1905 és 1910 között telefonösszeköttetést is kapott.

1927-ben kezdték el kikövezni a Vécs-Balpüspöki felé vezető utat. A ’30-as években szélesítették és javították a faluban az alvégi utat. Az Újsor utca vízelvezetését megoldották.

A település villamosítását 1930-ban kezdték, 1932-ben a közigazgatási tájékoztató jelentés szerint közvilágítás van a faluban.

1942-ben Milibák József és Fehér András a Kígyósra és a Bogarasra fahidat építettek.

5.09.1 Közlekedés, infrastruktúra

A kezdetektől természetföldrajzi, és emberi ésszerűségi tényezők határozták meg az utak kialakulását, azok irányát, majd a közlekedést. Az utak az őskortól a vándorlások és a vadászatok legbiztonságosabb tapasztalati irányait követték. A legnagyobb kötöttséget az útvonalak vezetésében a hagyomány ereje jelentette. A cél kezdetben a szomszédos területek elérése volt, majd egyre távolabbi összeköttetést biztosítottak az utak. Használtak útnak vadcsapásokat is, de a gyalogos ember útjai is keskeny ösvények voltak. A járművek megjelenésével szélesedtek ki az ösvények utakká.

Az épített utak hasznosságára az ókorban jöttek rá (elsőként az egyiptomiak). Az utakat több célból és funkcióval építették; állami, katonai, hírközlési, kereskedelmi célból, ill. politikai, gazdasági és szakrális okból.

A honfoglaló magyarság részben a fennmaradt római utakat használta, ill. új utakat is kijártak, ezek lettek a későbbi hadiutak, melyek a 11. századtól bukkannak fel okleveles adatban (a tihanyi apátság alapítólevele, 1055). A 10. századtól törekedtek arra, hogy a főbb utak járhatóak legyenek. Ám a külföldről számításba jöhető ellenséges támadás miatt nem igazán építették jól ki az utakat. A 10-12. században a forgalmas utak nem feltétlenül érintettek településeket.

A gazdasági élet fejlődése révén az utak mentén piacok, vásárok, vámok alakultak ki, mindezek léte az átmenő forgalmat bizonyítja.

SZENT ISTVÁN idejében (1000/1-1038) kiterjedt vásár-, híd-, rév,- határvámokról vannak adatok (a vámok akkor királyi javadalmak voltak). Mindezen tény kialakult úthálózatot, kereskedelmet feltételez (a vámhelyeket ott állították fel, ahol korábban is út vezetett, vagy az út kisebb-nagyobb vízfolyás hídján haladt keresztül). István jelentős intézkedése volt, hogy 1018-19-ben megnyitotta a szentföldi zarándokút magyarországi szakaszát (ez védett hadiút volt, piacokról történő ellátással).

Az utak a magyar államiság kezdete után királyi (via regia), nagy (via magna), hadi és mellékutakra oszlottak. A nagyutakat, a hadiutakat a király, az egyéb utakat a megyék, városok, falvak tartották fenn.

A korai középkorban a települések nagy részben önellátásra voltak berendezkedve. Maga a király állandóan járta az országot, ekkor került lerovásra a természetbeni adó. A termelés növekedésével az árúk cseréje csak a közlekedés révén bonyolódhatott le. Kialakultak a vásáros helyek (leginkább a főutak mellett, várak alatt, melyek legtöbbször templomos helyek is voltak, ld. vizsgált területünkön Kompolt). A középkorban, az utak kiépítetlensége miatt a nagy tömegű anyagszállítást (pl.: só) főleg vízi úton bonyolították le. A 13. században már szabályozták a hidakon és a kompokon szedhető vámokat. Ugyanakkor az utak közbiztonsága a század végére jelentősen romlott. Magyarországon az Árpád-házi királyok idején (1000/1-1301) az utak a megyésispánok felügyelete alá tartoztak.

A tatárjárás után az ország úthálózata átrendeződött, az eddigi centrumok (Fehérvár, Esztergom, Zágráb) helyett Buda lett az ország fővárosa és gazdaságföldrajzi központja (ennek hatására Pest is elindult a városfejlődés útján). Az éppen a tatárjárás után és miatt újonnan épült várak fontos feladata volt az utak védelme.

A 13. század végére hat nagyút alkotta Magyarország úthálózatának gerincét, a bécsi út, a Prága felé irányuló, a felvidéki városokba vezető út (Pest-Hatvan-Kompolt-Eger-Kassa-Eperjes-Krakkó), az erdélyi út, a Budáról Zágrábba, és a Szerémségbe vezető út.

Az un. nagyutak mellett járható alsóbbrendű utakra is szükség volt. Ezek főleg a 13. század közepétől hálózták be az országot, a kialakuló nemesi vármegye feladatainak ellátására. Az alsóbbrendű utak hálózata minden bizonnyal a közigazgatásilag járásokra oszló megyékben önkormányzati feladatokat ellátó szolgabírák útvonalai voltak.

A 14-15. századra alakult ki az egész országra kiterjedő úthálózat. Kialakult a falvakat összekötő utak hálózata is. E korban az országos és helyi utak minősége semmiben sem különbözött egymástól, burkolatuk nem volt. A középkori útjavítás abból állt, hogy kődarabokkal és földdel (agyag) kevert gallyakkal tömték be a lyukakat. KÁROLY RÓBERT és NAGY LAJOS sokat tett a közlekedés javításáért. 1335-ben a visegrádi kongresszus elhatározta az utak rendbe hozását és védelmét is (a résztvevők meghívása királyi futárok útján történt, akik egy lóiramodásnyira – 15-16 km – laktak egymástól). Az utak minősége továbbra sem javult, de a közbiztonság igen, ami nem volt elhanyagolható eleme a közlekedésnek. Ezen túlmenően ’útkényszert’ vezettek be, mely a vámos helyeken való közlekedésre kötelezte a kereskedőket (a külföldi kereskedőknek ez az országban a 12. századtól már szigorúan kötelező volt). A 14. században alakult ki a Debrecen-Várad-erdélyi útirány.

1526 után (mohácsi vész) Pozsony lett az ország fővárosa, ez befolyásolta (módosította) az úthálózatot is. Egyébiránt a megmaradt Magyarországon (három részre szakadt ország) a Habsburgok a kormányzást új alapokra helyezték. Ezt követően alakult ki a nagyközönséget is szolgáló posta (1596). A közutakon kialakított postaállomások lóváltó-helyek voltak, de az utazók ellátásáról is gondoskodtak. Az ország három részre szakadása nem befolyásolta a kereskedelmi-gazdasági kapcsolatokat, mi több a kedvező helyzet Európára is kiterjedő konjunktúrával párosult.

A 17. századra dekonjunktúra alakult ki (oka a közép-európai a török megszállás) mely a kereskedelmi útvonalak áthelyeződésében is megnyilvánult. Visszaesés volt a kereskedelmi forgalom volumenében is. Ezt tetőzte, hogy az utak állapota semmiben sem különbözött a középkoritól. A gondozatlan utakon a szekereknek jobb volt toronyiránt hajtani.

A török kiűzése után (1686) királyi rendeletek írták elő a megyéknek az utak építését, karbantartását. A meglévő utaknak kövezett utakká való építése 18. századi gondolat (a Bécs-Szombathely-Fiume és a Pest-Bécs közötti utak kövezettek voltak). Hidakat csak a legfőbb utakon építettek (országutak, fontosabb kocsiutak). Az 1751-től meginduló közúti személyszállítás (diligence=delizsánsz) is sürgette az utak állapotának javítását. Az országos utakat (egykori via magna) a megyék tartották fenn, a községi utak karbantartása a falvak feladata volt. Közmunkára a jobbágyság és a vármegye rabjai voltak kirendelve. Az utakat sövényfalak, nádkévék közé fogták, az úttestre is nádkévéket, gallyakat, pallókat fektettek, hogy az utak járhatóbbak legyenek. A „csinált út” középen dombosabb, kétfelől lejtős volt, két oldalán árokkal.

II. RÁKÓCZI FERENC is állíttatott postákat az általa megszállt területeken (1701-1711). Postáinak mindkét útvonala érintette Heves és Külső-Szolnok vármegyét, az egyik Gyöngyös-Eger között is elhaladt.

A 18. század második harmadára újra gazdasági fellendülés következett be, mely felvetette az utak kiépítését, azonban az építésnél helyi érdekek érvényesültek, összehangolt rendszer és terv nélkül. A megyék pl. MÁRIA TERÉZIA rendelete ellenére sem alkalmaztak mérnöki képesítésű útfelügyelőket. A 18. században az egyre sűrűbbé váló postakocsi-járatok közlekedésének biztosítására az utak bizonyos szakaszait kikövezték, ill. a fahidakat kőhidakra váltották.

A 18. század végére lokálisan, de a 19. század közepére már meghatározóan befolyásolta az ember a közlekedési hálózat módosulásait (lecsapolások, folyószabályozások).

A 19. század elejétől, a többi megyéhez viszonyítva Heves megyében korán és nagy számban építettek kőboltozatos hidakat. A fahidak száma jelentősen lecsökkent.

Az utak és hidak építése a reformkorban lendületet vett. Az 1844. évi IX. törvénycikk megszervezte a közmunkát, és lehetővé vált az utak, hidak fokozottabb építése és fenntartása. A munkát már megyei mérnökök segítették. SZÉCHENYI ISTVÁN vázolta fel az első országos úthálózatot, amelynek megvalósítása a századfordulóig folyamatban volt. 1867 után az ország legfontosabb közlekedési útjainak fenntartását átvette a kormány. A 19. század végére a mai megye területén lévő hidak száma több mint a duplájára emelkedett, viszont kevés volt az olyan vízfolyás, melyet vasszerkezettel hidaltak át, ezek közé tartozott a Tisza.

A 19. század második felében megélénkült az Magyarországon a vasútépítés, maga után vonva a hidak számának növekedését is.

1870. január 9-én átadták a forgalomnak a fővárost Miskolccal összekötő Hatvan-Miskolc közötti pályáját. Az 1880-as évi XXXI. törvénycikk próbálja segíteni, hogy újabb vaspályák épüljenek. Ezekben az időkben nagy lendületet vesz a Helyi Érdekű Vasútvonalak (HÉV) építése. Ebben a szellemben kezdik meg a Heves megyét is érintő Debrecen-Füzesabony-Óhat-polgári vasút megépítését. Tervezés már elkezdődik az 1885. évben, de a munkálatok csak az 1891-ben végződnek a Füzesabony-Debrecen közötti vasúton. Füzesabony mellett még a vasúti vérkeringésbe bekapcsolja a megépült vaspálya vizsgált területünkön a következő településeket: Mezőtárkány, Egerfarmos, Poroszló.

A Füzesabony-Debrecen közötti helyiérdekű vasútvonal kiépítése tette szükségessé kellő teherbírású, állandó híd építését Poroszló-Tiszafüred között (1891).

1882-ben megépült a Kisterenye-Kisújszállás közötti vasútvonal, melynek révén újabb települések kapcsolódtak be a vonatközlekedésbe.

Az 1890-ben, BAROSS GÁBOR minisztersége idején az útügyet törvénycikkel szabályozták. Az utakat osztályokba sorolták. Megkülönböztettek állami, törvényhatósági (vármegyei és városi), községi, vasúti hozzájáró, közdűlő és magánutakat. A Budapestről kiinduló legfőbb sugárirányú utakat állami úttá minősítették. A 19–20. század fordulóján a sugárutakon kívül még három tranzverzális (átlós, keresztirányú) út is kiépült: a Baja–Csongrád–erdőhegyi, a Dunaföldvár–Debrecen–máramarosszigeti és a Berettyóújfalu–Békéscsaba–orosházai. A kiépítés a víz elvezetését, az út járhatóvá tételét, makadámburkolat létesítését és a hidak felújítását jelentette. A nagyobb vízfolyásokon az átkelés céljára hidak helyett kompok szolgáltak.

Kövezett út csak egyes városokban akadt, leginkább járdák céljára. A 20. század elején, Magyarországon is terjedni kezdett gépkocsi, ami az utak kiépítésénél és karbantartásánál új szempontok érvényesítését követelte meg. A gépkocsi számára veszélyt jelentettek az útfelület egyenetlenségei. Az úthálózat addigra már jobbára makadámburkolatot kapott, 2,70 m legkisebb szélességgel.

A falvakat összekötő földutak a 20. század első felében szintén makadám burkolatot kaptak. Az 1920-as évek elején az üzemben tartott gépkocsik száma csökkent (1913-ban 2876; 1921-ben 2734). A gépkocsiforgalom csak az ország I. világháború utáni gazdasági konszolidációja után kezdett újra növekedni. Az utakat portalanítani kellett, az útburkolatot a nehezebb járművek miatt erősebbre és szélesebbre kellett kiépíteni.

Évekig tartó munka kellett az ország fő közlekedési közúthálózatának megalkotásához, az utak számozási rendszerének (1934) kialakításához, amely lényegét tekintve, azóta is érvényes. Elsőként a Budapest–Bécs 1. sz. főút épült ki, mely Dorog–Komárom–Győr vonalon érte el Hegyeshalomnál az országhatárt (Ezen épült meg Tát és Nyergesújfalu között az az 1 km hosszú egyenes szakasz, amely – elsőként a világon – alkalmas volt sebességi autóversenyek, ún. flyer-versenyek lebonyolítására, 1927-ben.) Az Alföldet határoló 3. sz. Budapest–Miskolc, az Alföldet átszelő 4. sz. Szolnok–Püspökladány–Debrecen és az 5. sz. Kecskemét–Szeged felé vezető főutak régi nyomvonalaikon épültek újjá, változás csak kevés helyen történt. Az 5. sz. főúton 1934-ben épített 22 km-es új nyomvonal, amely három község belterületét kerülte ki, ismét alkalmat adott autóverseny-pálya létesítésére. (A pálya több mint 5 km hosszú egyenes betonútszakaszán HANS STUCK autóversenyző 1934-ben 321 km/h sebességgel világrekordot ért el.)

A sugárutakon kívül nagy volt a jelentősége a dunaföldvári Duna-hídon átvezető főút kiépítésének, mely összeköttetést biztosított az Alföld és a Dunántúl között.

A II. világháború kitöréséig utolsóként készült el a Székesfehérvártól a 7. sz. főútból kiinduló 8. sz., Veszprém–Jánosháza–Körmend–Szentgotthárdon át Graz felé vezető főútvonal. A 2. és 6. sz. főutak korszerűsítéséhez a II. világháború kitörése miatt már nem lehetett hozzáfogni, így ez a háború utánra maradt. A háború utánra maradt annak a bekötőútprogramnak a befejezése is, melynek megvalósítását a háború előtt elkezdték. Az ország beruházásokra fordítható anyagi erejét az 1938–1944. években a visszacsatolt területeken végzett munkák kötötték le.

Heves- és dél-kelet Heves megye útviszonyai, infrastruktúrája

A tapasztalati úton kialakult legkényelmesebb irányok utakként rögzültek a megye területén is. A megyében a közlekedést meghatározó földrajzi tényezők a hegyvidék (Mátra, kisebb mértében a Bükk) és az onnan jobbára merőlegesen lefutó folyó- és patakvölgyek, valamint az Alföld-peremi elhelyezkedés voltak.

Vizsgált területünkön (Tisza-Tarna-Rima mente) már az újkőkor idején fontos utak haladtak keletről nyugatra (nagyjából a Miskolc-Budapest autóút nyomvonalát követve). Ezen szállították a Tokaji hegyvidék obszidiánját. Délről északra is haladt út a Tisza mentén. Erről leágazás volt Szolnok térségében, ami nagyjából Aszódnál ment rá az említett obszidián-útra. Egy újabb ág a Tarna völgyében haladt északra. Mondhatjuk, hogy ezek az utak már a „kereskedelmet” szolgálták.

Heves megye mai területén (az egykori Újvár megye része) nem építettek utakat a rómaiak (az sem valószínű, hogy akkor itt boltozott hidak épültek).

A honfoglalás idején ezen a területen feltételezhetően nem volt összefüggő úthálózat. A honfoglalók minden bizonnyal a megye területén a folyók völgyeiben haladtak előre. Nem érdektelen megemlíteni, hogy vizsgált területünkön és attól kissé délre a 10. századtól a Pók-ere akkori tiszai torkolatától Hajóhalomig (Jászdózsa-Tarnaőrs észak-nyugati/nyugati határai között) királyi hajóút volt.

A korai középkorban (10-11. századtól) a mai Heves megyén két hadiút vezetett keresztül, melyek Heves településen keresztezték egymást (a vármegye területe nem volt azonos a mai megye területével, magába foglalta a Tisza alatti részeket is). A hadiutak Hevestől északkelet-délnyugati, ill. északnyugat-délkeleti irányában haladtak. Felehetően érintették a Tisza-Tarna-Rima mentén lévő települések közül Hevestől északnyugatra Boconádot, Zsadányt (Tarnazsadány), délnyugatra Vezekényt (Hevesvezekény), Nánát (Tiszanána). A Hevesen kereszteződő északkelet-délnyugati irányú hadiút áthaladt Szikszón (Füzesabony), valamint Szihalmon.

Ezek az útvonalak irányukat illetően a későbbiek során is kevés változást mutattak. Ezidőben az utak állapota a megyében az országos szinttől is rosszabb volt (pl. hidakkal is kevéssé voltak ellátva). A 13. században via magna (nagyút) vezetett az abádi (Abádszalók) révtől észak felé, az örvényi (Tiszaörvény) révtől északnyugatra, mindkettő Eger irányába haladt (IV. Béla oklevele tanúskodik arról, hogy az abádi révtől északra induló út via magna). Az abádi út Hidvégnél (Sarud) szétágazott Heves irányába, keleten pedig kapcsolódott az örvényi rév irányából Egerbe vezető nagyútba. A Tisza áradásakor az imént tárgyalt területen a gyalogosokat és a szekereket révhajó szállította, mely Tiszanána és Sarud magasságáig is feljárt (kérdés, hogy az efféle szállítás kapcsolható-e az említett királyi hajóúthoz). A Kömlő-Tiszanána-Tarnaszentmiklós között az egykor létezett Hajóuta elpusztult település neve azonban mindenképpen utalhat hajóközlekedésre.

A 14. század elejére a megye déli részét több főút érintette. A Pest felől jövő hadi- és kereskedelmi út Hatvannál lépett a megyébe. A Tisza-Tarna-Rima mente 34 települése közül Nagyúton, Kompolton (itt Sirok felé elágazott, érintve Kápolnát, Tófalut, Debrőt) vezetett keresztül. Tovább haladva a Pest felől jövő hadiút Szikszón (Füzesabony) elágazott Eger felé, ill. Poroszló (vámhely) felé, érintve Szihalmot, Szemerét, Farmost és a vámhelyes Hídvéget (Sarud mellett). A Pest felől jövő hadiútról ágazott ki Adácsnál a Heves (vásártartási joggal rendelkezett) felé vivő hadút, érintve Mérát, Boconádot, Vezekényt, Nánát, Körét és vitt az abádi révhez. A Szolnok felől jövő főút Hevest, Tenket, Dormándot, Besenyőteleket, (Füzes)Abonyt érintette és Szikszónál csatlakozott a Pest felől jövő hadi útba.

A középkorban Heves megye sok kőbányájának köszönhetően számos kőhíd épült.

A 18. század Heves megyei úthálózata az I. katonai felvétel és a hozzátartozó országleírás segítségével rekonstruálható. A megye útjainak javítására vonatkozóan a Heves Megyei Levéltár megyei közgyűlési jegyzőkönyvei 1770-1800 között folyamatos út- és hídjavításokról tudósítanak. A 18. század végén a megyén Ny-K-i irányban öt országút/országútszakasz haladt keresztül, érintve Kápolnát, Szihalmot, Hevest, Mezőtárkányt, Szikszót (Füzesabvony), Kömlőt, Hídvéget, Poroszlót. A nyugat-keleti irányban áthaladó postaországút Hatvan-Gyöngyös-Kápolna-Eger-Ostoros útirányú volt. A Hatvannál leágazó országút a nagyúti csárdát, Kompoltot, Szikszót, Szihalmot érintette. A nemzetközi postaországút és a Hatvannál leágazó országút Kápolna és Kompolt magasságában megközelítette egymást, a két funkciójú út között kapcsolat volt.

A 18. századi úthálózat vonalvezetése a 14-16. századival összevetve módosulásokat mutat. A Pestről Kassa felé vezető nemzetközi összeköttetést is biztosító út nyomvonala északabbra helyeződött. A postaút már nem érintette Verpelétet, Kápolnára került a postaállomás. Innen új nyomvonalon haladt az út Eger felé, melynek Kerecsend-Eger közötti szakasza kövezett műút volt (az I. katonai felvétel tanúsága szerint). A Hatvanból kiágazó főút délebbi helységeket érintett a századok múltával (pl. Adács helyett Csányt). Eltolódás történt a Poroszlóra irányuló főútvonalak nyomvonalában is. A változást a poroszlói rév szerepének megerősödése és az abádi rév szerepének csökkenése, a tágabb környezetben lévő utak átminősülése, ill. az alsóbbrendű forgalmi csomópontok (pl.: Szikszó) szerepének megnövekedése okozhatta.

A 18. század végén két postaút haladt át a megyén (nyugat-kelet irányban a hegyek alján és erre merőlegesen az ország déli területei felé. Ezek összekötötték a megye legfontosabb igazgatási, kereskedelmi, egyházi központjait. A postaút megyei szakaszán négy postaállomás volt (pl. Kápolnán).

A 18. században vizsgált területünkön nem túl sok híd volt, számuk nem igen haladta meg a 30-at. Egynél több híd volt Aldebrő, Kápolna, Tarnaörs, Tarnaméra, Szikszó, Mezőtárkány, Átány, Poroszló belterületén. Némely útszakaszokat leköveztek, a fahidakat kőhidakra cserélték.

A 18. század végén 273 híd volt kimutatható a megyében különböző forrásokban (míg 100 év múlva elérte a 700-at).

Heves megye útjai a 19. század elején az olvadási és esőzési időszakban nagyrészt járhatatlanok voltak. Járhatóbbak voltak ezekben az időszakokban a Pest-Hatvan-Gyöngyös-Kál-Poroszló, vagy a Pest-Kál-Mezőkövesd útvonalak. 1810-ben az állami fenntartású úthálózatból Heves megyén csak a 6. számú Pest-Gyöngyös-Miskolc-Kassa útvonal vezetett át.

A 19. század második felében Füzesabony-Poroszló között megyei fenntartású makadám országút volt.

1863-ban a postakocsin kívül az Eger-Pest útszakaszon gyorskocsi is közlekedett, mindkét irányból (menetidő 13 óra volt).

Magyarországon a rendszeres útépítésnek és karbantartásnak csak 1867 után (kiegyezés) teremtették meg az intézményi és pénzügyi feltételeit.

1870. január 9-én átadták a forgalomnak a fővárost Miskolccal összekötő vasúti szakasz Hatvan-Miskolc közötti pályáját. Így több vizsgált területünket érintő település kapcsolódott be a vasút országos hálózatába.

1882-ben a Kisterenye-Kisújszállás közötti vasútvonal épült meg, melynek révén újabb Tisza-Tarna-Rima menti településeken lett vonatközlekedés.

A 1884-ben Heves megyében vámos utak már nem voltak.

1891. évben építik meg Debrecen-Füzesabony-Óhat-polgári vasutat. A Magyar Állami Vasút úgy döntött, hogy új indóházat (állomást) épít Füzesabonyban (PFAFF FERENC tervei szerint). Füzesabony mellett még a vasúti vérkeringésbe bekapcsolja a megépült vaspálya a következő Tisza-Tarna-Rima menti településeket: Mezőtárkányt, Egerfarmost, Poroszlót. A Füzesabony-Debrecen közötti helyiérdekű vasútvonal kiépítése tette szükségessé kellő teherbírású, állandó híd építését is Poroszló-Tiszafüred között (1891).

Az I. világháború (1914-18) a megyében (is) törést okozott a hídépítésben.

Hosszabb idővel a háború után infrastrukturális fejlődés indult meg a megyében pl. Heves megye villamosítása az 1930-as évektől vett nagy lendületet.

1936ban a megye országos útjain 49 boltozott (kő) és 23 vasbeton híd volt. 1937-re már viszonylag kevés fahíd volt a megyében, vasbeton hidakká építették át azokat.

1944-ben a II. világháborúban 101 hidat robbantottak fel a megyében, zömük vasbeton híd volt. Az újjáépítés az eredeti tervek alapján részben 1948-49-ben megtörtént.

7.03.1 Népi textíliák, népviselet Heves megye déli részén

Szőttesek

Heves megye déli részén a vászonszövésnek nagy hagyományai vannak.  A 20. század közepéig a paraszti háztartások önellátó módon megtermelték a vászon alapanyagát, a kendert, amit a család nő tagjai feldolgoztak, megszőttek, így állították elő a szükséges vászonneműket. Az otthon előállított vászonféleségek mellett a finomabb anyagokat vászonkofáktól vásárolták, példaként: Szihalomból és Mezőszemeréről mezőkövesdi vászonkereskedőktől szerezték be a hímzett abroszhoz, vagy törölközőhöz szükséges vásznat.

A népi lakástextilek kiemelkedő jelentőségű darabja a sátorlepedő, amely ezen a vidéken is előfordul / Mezőszemere, Szihalom/. A három szélből készült, nagy méretű vászonlepel az emberi élet nagy fordulóin megjelent, mint reprezentatív tárgy. A menyasszonyi vetett ágyon, a születésnél a gyermekágyas anyát védelmező sátoros ágyon, valamint a végső búcsúnál, a ravatalon is ezeket a díszes lepedőket használták egykor.

Dél-Heves legismertebb szőttesei Átányban készültek, ahol szedettes mintákkal díszítették az abroszokat, komakendőket, dísztörölközőket. A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet alakulásakor összegyűjtötte az átányi szőttes mintakincset, így harminc féle mintát őriztek meg ebből a faluból. Jellemző motívumok: rozmaring, csillag, kerekrózsa. A szőttes kendők végét széles, kötött rojtokkal látták el. A női vászonkötényeket az egyszerű piros-kék szőttes csíkok mellett keresztszemes hímzéssel is díszítették, valamint a tulajdonos nevét is belevarrták. Az átányihoz hasonló szőttesek készültek a Tisza mentén, Sarudon is.

Mindezek mellett a gyári alapanyagok hamar elterjedtek ezen a vidéken. Gyári gyolcsból készítették el az ágyneműket, fehérneműket egyes településeken már a 20. század elején.

Hímzések

A népi hímzések legrégebbi rétegéhez tartoznak a szálhúzásos-vagdalásos laposöltéses technikával készült textíliák. Szihalomból és Átányból kerültek elő ilyen kendervászonra varrt hímzések. A minták geometrikus szerkesztésűek, háromszögek, négyszögek, csillagok alkotják a kompozíciót. A vagdalásos hímzéssel díszített díszlepedőket, párnatakarókat vert csipke, vagy gyári csipke dísz egészítette ki.

Az alföldi tájakon minden területen, így a hímzéseken is korán érezhető volt a polgári hatás. Mezőszemere és Szihalom egységes képet mutat a hímzések alakulásában. A 19. század végén slingeléssel, lyukhímzéssel varrták ki a textíliákat. A merkolás, vagyis a keresztszemes hímzés a 20. században jött divatba. Korán elkezdték használni a gyolcs alapanyagot, ebből készültek az ágyneműk, ingvállak, kötények, melyeket slingeléssel díszítettek. Mezőszemerén híres íróasszonyok éltek: Juhász Panni, Bukta Ilona, akik ceruzával rajzolták elő a mintákat, melyeket többnyire varróasszonyok varrtak ki. Ilyen varróasszony volt Mihály Lajosné, aki a menyasszonyi kelengyét hímezte. A hímzések alakulására hatással volt a Mezőkövesddel való kapcsolat, ahová ezekből a falvakból vásárba jártak, hímzéshez drukkoltattak. A matyó hímzés varratásával és eladásával foglalkozó kereskedők mezőszemerei és kömlői asszonyokat is foglalkoztattak, ami szintén hozzájárult a dél-hevesi térség hímzéseinek kiszínesedéséhez.

Hímzett viseletdarabok

A fehér hímzéssel díszített női fejkendők, vállkendők, kézbevaló kendők a 19. század elejétől terjedtek el Magyarországon, az általános fehér divat hatására. Heves megyében egyes települések mesteri fokon űzték a fehér slingolt kendők varrását, amelyek gyári anyagokból, gyolcsból, batisztból, sifonból készültek. A fehér kendők szimbolikus jelentősségüknél fogva az egyházi ünnepeken a Mária- lányok viseletéhez tartozott, de ez volt a fiatalasszony viselete is, aki az esküvő utáni első misére fehér hímzett kendőben ment a templomba.

Szihalmon, Mezőszemerén főleg slingeléssel díszítették a gyolcsból készült textileket, de alkalmazták a kötött csipkét is.  Szemerén csillaggal, rozmaringgal, tulipánnal varrták ki a kendőket, és alaposan kikeményítették ezeket. Szihalmon egy tanítónő ismertette meg az asszonyokkal a kötött csipke készítését: Csík Andrásné, született Jakab Johanna. A fejkendők mellett keresztelőpaplant, csecsemőruhát is díszítettek a kötött csipkével.

Tiszanánán a fehér slingelt kendőt a színes selyemkendő alatt hordták, úgy, hogy a vége kilátszott.

Átányban az újasszony viselete volt a fehér kendő. A legénykendők kör alakúak voltak, szélükön széles horgolt csipkével.

Hímzés ékesítette a nők szoknyája és a férfiak bőgatyája elé kötött kötényeket, surcokat is. Tiszanánán a középkorú nők ünnepi köténye fekete szaténból készült, kerek alján szabadrajzú színes virágokkal laposöltéses technikával varrva.

Viselet

Heves megye 19.-20. századi ismertetéseiben a palócok lakta északi részek népi kultúrájával összehasonlítva tárgyalják az alföldi területek népviseletét, lakáskultúráját…stb. Tahy Gáspár 1837-ben az alföldi falvak lakóinak viseletét a következőkkel jellemezte: sötétkék posztónadrág, mellény és ujjas derékruha, nagykarimájú kalap, bunda, bő ráncos gatya, fekete nyakravaló tartozott a férfiak ruházatához. A női viseletek közül a „setétkék”, vagy tarka röklit, félgyapjú zöld szoknyát, karton szoknyát, fejér- vagy színes fejruhát, fejér virágos fátylat említette.

Heves megye déli részén a viseletekre korán hatott a polgárság öltözködése. Különösen a vasút menti részek jártak elől a divatban. A házi szőttest, vászon anyagokat felváltották a gyári anyagok, polgárosult szabásvonalak. Kürti Menyhért 1909-es leírása szerint „a ruházat színeiben és anyagában egyaránt átalakult a nyugati minták szerint. A fehéret színes, a szűcsárút a posztó, a vásznat a selyem. Az ingvállt a blúz, a bővet a testálló váltotta fel.”  Ekkor a térdig érő bő gatyát, gyolcsinget már csak a mezőre hordták, általában mellényt, nadrágot, kabátot viseltek. A suba és a szűr már ekkor csak Füzesabony vidékén, és a tiszai részeken volt használatos, míg a palóc vidékeken a 20. század elején még általános volt. Kürti a Heves környékének viseletét a jászok viseletéhez tartotta hasonlónak, míg Tiszafüred, Tiszanána a tiszavidéki kun viseletre emlékeztette.

Gyermekviselet

A vizsgált területről általánosan elmondható, hogy a csecsemőket szögletes, slingolt szélű pólyába fektették, amit pólyakötővel kötöttek át. A babákra kis inget, gyolcs, vagy horgolt főkötőt adtak. A kereszetelői pólyahuzat, illetve csecsemőöltözet különösen díszes volt.

A kisgyermekeket kb. három éves korukig nemüktől függetlenül hosszú zubbonyba, vagyis oly ruhába öltöztették, amelynél a felsőrész és a szoknya egybe volt varrva. Általában mezítláb jártak. A zubbonyt településenként eltérően, különböző korosztályban cserélték le. Gyakran csak az iskolás kor elértével kaptak a felnőttekéhez teljesen hasonló ruházatot.

Női viselet

A női viselet még a férfiaknál is előrébb járt a divat követésében. Az ingvállat, pruszlikot már a 20. század elején blúz váltotta fel, melyet hosszú selyemszoknyával, selyemkendővel, köténnyel hordtak.  A fiatalok egyedül az ezüst- vagy aranycsipke főkötőt őrizték meg a régi viseletből. A blúzok korábbi típusa karcsúsított, derékra simuló, derekától harangosan bővülő fodorral volt ellátva. Keskeny álló- vagy visszahajló gallérjuk volt. Tiszanánán, Kömlőn kacó, fodros kacó volt a neve. 1909-ben a csizma már látványosságszámba ment a lányok körében. Drága bőr, lakk, atlasz húzós, vagy fűzős cipőt hordtak sávos, színes harisnyával.

A szoknya-ingváll, szoknya-blúz viselet az 1920-as években kezdett kimenni a divatból. Az alsószoknyák száma lecsökkent, 18-20 helyett 2-3 alsószoknyát hordtak. Ezt követte a bő szoknya elhagyása, ami helyett slafrokot (Tiszanána)– egybeszabott ruhát- hordtak. Ezt a ruhadarabot Kömlőn viganónak nevezték. Füzesabonyban a blúz, rékli fölé vállkendőt kötöttek.

A lányok általában kendő nélkül, leeresztett hajfonattal jártak. Tiszanánán hajkötő bársony szorította le a hajukat a homlokukon, amely ujjnyi széles volt, zöld, vagy piros széllel.

Az asszonyok a kontyuk rögzítésére kontyfésűt használtak. Ez Kömlőn szaruból készült, de ismert volt a fából faragott változata is. A kontyot alsó főkötővel fedték, aminek sok változata ismert. Kömlőn, Besenyőtelken az egész fejet befedte, alja fodros volt, áll alatt megkötötték. Erre az alsó főkötőre mindig kendőt kötöttek.

A felső főkötők a fiatalasszonyok viseletében, az első gyermek megszületéséig voltak a legdíszesebbek. Mezőszemerén, Szihalmon a kontyfésűvel rögzített kontyra tették az aranycsipkét, amit elől sűrűn ráncolt fekete csipke, bodor keretezett. A tetejét rózsaszín és kék selyemszalag csokrok díszítették, a tarkóra is selyemszalagot varrtak.

Tiszanánán csak a katolikus asszonyok viselték az arany- vagy ezüstcsipkét az I. világháborúig. Az alapját kéregpapírból formázták, elejét fémcsipkével borították, hátul színes selyemszalagokkal fedték be, melyet a tetején csokorba kötöttek. Elejét fekete ráncolt selyemszalag keretezte. A különböző alkalmakra, ünnepekre eltérő színű szalagokat használtak. A református asszonyok fekete tüllből készült tutlának nevezett főkötőt viseltek, amit színes selyemvirág, üveggyöngy, strucctoll, hátul lelógó fekete csipke díszített.

A lányok, asszonyok a misére, táncmulatságokra, sétára, hímzett, csipkével szegélyezett kézbevaló kendőt, keszkenőt tartottak a kezükben.

Férfi viselet

A férfiak a Tisza vidékén 1868 körül körhajat viseltek, az idősebbek viszont még hosszú hajat hordtak sertészsírral kenve. A katonának besorozott fiúk haját levágták, ennek köszönhető a nyírott haj elterjedése. A bajusz a nős férfiak körében elterjedt viselet volt, szakállat azonban soha nem növesztettek.

A téli fejviselet a Tisza vidékén a báránybőrből készült meleg sapka, átmeneti időben és nyáron az aktuális divatnak megfelelő kalapot hordták. Nyáron a mezei munkák alkalmával a szalmakalap volt a megfelelő viselet.

A 20. század elejéig a bő gatya általános volt, de Heves megye déli részén már a 19. században gyolcsból készítették az ünneplő gatyákat, a hétköznapi darabokat pedig vászonból varrták. Korán áttértek a polgárosult viseletre, a szűk szabású magyar nadrág váltotta fel a vászongatyát.

A vászoning- gatya korszakban a férfiak fekete selyem nyakbavalót hordtak, amit Átányban az asszonyok használt kendőiből varrtak meg. Az alföldi területeken viselt ingek ujja csuklóban össze volt húzva, vagy gombolva, derékrésze hosszú volt, takarta a viselője derekát. Az ing fölött lajbit, azaz posztómellényt viseltek, ami falvanként helyi jellegzetességeket hordozott szabásban és díszítettségben egyaránt. Füzesabonyban a pakfontból való gömbölyű fényes pityke volt a díszítőelem, valamint a hátán gépi tűzéssel varrták ki a mellényt.

A bőgatyához ezen a területen hímzett kötényt viseltek. A fekete klott, selyem alapra színes virágmintákat varrtak a lányok, esetleg a tulajdonosának a nevét is megörökítették.

A lábbeliket tekintve a csizma volt az általános viselet. A pásztorok még a 20. század elején is hordtak bocskort, a szegény ember lábbelijét. Bocskort hordtak a mezei munkák alkalmával, így aratáskor, szénagyűjtéskor is. A pantalló nadrág megjelenése után a félcipő jött divatba- Heves megye korán kivetkőző településein már a 20. század elején.

A legények ünnepi viseletéhez tartozott a legénykendő, amit a lányok készítettek el kedvesük számára. Átányban kör alakú volt, csipkés vagy slingelt széllel, amibe a legény nevének kezdőbetűit gyakran belehímezték.

A felsőruházat jellegzetes darabja volt a zsinórozott, prémes posztóujjas. Tiszanánán a fekete posztóból, majd szövetből készült ujjast dakunak nevezték. Csípőn alul érő szabással készítették, barherttal bélelték, szélét fekete prém díszítette.

Besenyőtelken a kisnemesek ünnepi viselete volt az ezüstcsatos dolmány és mellény. Fekete tükörposztóból készült, zsinórozás, és vékony ezüstlemezből készült díszes csatok, félgömb alakú ezüstgombok díszítették. A dolmányt mentekötő lánc fogta össze. Fekete selyem, aranyrojtos nyakkendőt viseltek hozzá, bokorra kötve. Apáról fiúra öröklődött, nagy értéket képviselt. A templomi ünnepeken a körmenetek alkalmával fáklyás legények haladtak az oltáriszentség mellett, ezüstcsatos dolmányban, kezükben égő fáklyával.

Tiszanánán helyben készültek a cifra bundák, vagy más néven subák. A szűcsök 6-8 birka bőréből készítették el a palást alakú, bokáig érő felsőruhát, melynek gallérja egy fekete kisbárány egész bőre volt. Az 1950-es években még általános volt a viselete az idősebb férfiak körében. A szűcsök a bunda vállát hímezték ki leggazdagabban, a rózsákat fekete, zöld és bordó selyemfonállal. A bőrök összetoldására irhacsíkokat használtak, melyeknek végét piros és fekete bőrrátétekkel fedték le. A suba egykori szerepét jól érzékelteti az alábbi mondás: „hétköznap viselő, vasárnap ünneplő, öregnek tisztség, legénynek kényesség”.

A 20. század elejéig a férfiak kedvelt ruhadarabja volt a szűr. A szűr gyapjúból készült díszesen kivarrt, vagy rátétekkel díszített kabátféle volt, csak a magyarságra jellemző viseleti elem. Elsősorban a kihajló elejét, ujja végét, nagy négyszögletes gallérját díszítették a helyi igényeknek megfelelően. Szűrszabó központok működtek Egerben, és Gyöngyösön, termékeiket messze földre eljuttatták a vásározás által. Az egri szűrszabók vásároztak a Tisza mentén is. Egerben, és a Tisza mentén a vékonyabb anyagból készült szűrök voltak kelendőbbek. Tarnaméra környékén a fekete-zöld, alföldi formájú szűrök voltak a divatosak, ők inkább a gyöngyösi szűrszabóktól vásároltak.

Feldebrőn egyszerűbb szűröket készítettek, a piros szín dominált, ami mellett a zöld, kék és bordó színeket alkalmazták. A kihajtott elején sokszor kivarrták a tulajdonos monogramját, a készítés évszámát is.

5.11 Feldebrő – Oktatás, művelődés, társadalmi élet

Oktatás

Az oktatás feladatát a középkorban és a korai újkorban az egyházak vállalták magukra. A plébániák mellett működő iskolákban a hitbeli ismeretek mellett a gyerekek alapfokon elsajátították az írást, olvasást, a számolásban pedig némi jártasságra tettek szert.

A feldebrői egyház megalakulásával 1700 után feltehetően oktatást is szerveztek, ugyanis 1704-ben források iskolamestert említenek. Az 1766–1767. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv megnevezi a tanítót, Pócs Mátyást. 1770 és 1775 között a római katolikus elemi iskola tanítója Pitlik (Pittlik) Márton volt. Munkájáért fizetséget a községtől kapott, ami évi 10 rajnai forint és 10 pozsonyi mérő búza volt. Az iskolában 1770-ben a gyerekek naponta írást, olvasást és hittant tanultak, a későbbi években hetente kétszer, szerdán és szombaton már csak olvasás és hittan szerepelt tananyagként. A tanulók száma 1770-ben 25 fő, 1772-ben és 1774-ben is 20 fő, de 1775-ben már csak 8 tanuló szerepelt az összeírásban.

1777-ben Mária Terézia a Ratio Educationis néven ismert tanügyi rendelete előírta, hogy a falvakban legalább egy tanítót alkalmazva anyanyelven kell oktatni a gyerekeket.

1807-ben a község új iskolaépületet emeltetett. A kántortanító Pócs Antal volt, az 1767-ben szintén tanítói feladatokat ellátó Pócs Mátyás leszármazottja. A Pócs család tagjai közül többen a tanítói pályát választották, s 1886-ig közülük töltette be valaki a feldebrői tanítói tisztséget.

Az iskola épületének állaga, bár 1824-ben a tetőszerkezetét javították, 1848-ra teljesen leromlott, s a szűkös telekadottság miatt bővíteni nem lehetett. Az új iskola 1857-re épült meg, amely két tanteremmel rendelkezett (külön a fiúknak és külön a lányoknak), a tanító számára pedig két szobás lakrészt építettek.

Az elemi népoktatásról szóló 1868. évi törvény bevezette a tankötelezettséget. A 6–12 éves gyerekeknek a 6 évfolyamos, úgynevezett mindennapi iskolába kellett járniuk, ezt követte a 3 évfolyamos ismétlő iskola, ahová a 13–15 éveseknek volt kötelező járni. A törvény 8 hónapos oktatási időszakot határozott meg, s előírta a heti kötelező óraszámot is: a mindennapi iskolában legalább 20 tanórát kellett megtartani, az ismétlőben hetenként télen 5, nyáron 2 óra volt meghatározva. A törvényben előírták a kötelezően tanítandó tantárgyakat is.

Feldebrőn az 1880-as évek közepén a 303 iskoláskorú gyerek közül a mindennapi iskolába 251-en jártak, az ismétlő iskolás korosztályból pedig 41 tanuló volt, holott a tankötelesek száma 121 főt tett ki. A nagy tanulói létszám miatt 1891-ben a vármegye kötelezte a községet a tantermek és tanítói állások bővítésére, ezért –a falu javaslata alapján– a községházát átalakították iskolai célokra, s második tanítót is alkalmaztak. (A községi hivatal az uradalmi lakba költözött.)

1923-ban a feldebrői születésű Bognár József tanító oktatta az iskolásokat. 1930-ban alkalmazták tanítónak Bauer M. Auguszta szervita nővért, aki a tanítás mellett nyaranta a menedékházban (óvoda) felügyelte és fejlesztette a 3–6 éves korú gyerekeket szüleik nyári munkavégzése ideje alatt.

1930-ban már a régi községháza tanácstermében is folyt oktatás. Az iskolák renoválására nem jutott pénz, így ezek állaga annyira leromlott, hogy 1941-ben a tanfelügyelő kettőt tanításra alkalmatlannak minősített.

Az 1940. évi 20. törvény elrendelte a hatosztályos népiskolák nyolc évfolyamossá alakítását, s 1942-ben már ennek megfelelően szervezték meg az oktatást.

Az iskolát, mint az országban az összes felekezeti iskolát, 1948-ban államosították.

Művelődés, társadalmi élet

Az iskolán kívüli művelődés, közösségi élet szervezett formái a 19-20. század fordulójától alakultak ki. A polgári fejlődés hatására jöttek létre azok a kisebb közösségek, melyek országos vagy helyi kezdeményezésre egyesületekbe szerveződtek.

Feldebrőn az első egyesületet, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1899. szeptember 16-án hozták létre. 1906-ban alakult a Feldebrői Gazdák Szövetsége, mely 1927-ben beolvadt a „Falu” Magyar Gazda és Földműves Szövetség (Faluszövetség) helyben létrehozott szervezetébe. 1932-ben ez az egyesület kezdeményezte a népház (kultúrház) megépítését, mely a közösségi élet fontos színterévé vált.

1914-ben Katolikus Ifjúsági Egyesületet alakítottak. 1925-ben jött létre a Levente Egyesület helyi csoportja, mely az 1921. évi 53. törvénycikk értelmében a 12 és 21 év közötti fiatalokat kötelező jelleggel katonai szolgálatra készítette elő. 1930 és 1940 között Polgári Lövész Egyesület is működött a településen. 1939-ben szerveződött meg a Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet.

5.06 Feldebrő – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Feldebrő, Magyar Debrő, Felső Debrő, Debrő

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái: –

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.08 Feldebrő – Gazdaságtörténet

A falu középkori és korújkori gazdaságtörténetére vonatkozóan kevés, néhány szórványnak tekinthető történeti forrásadat áll rendelkezésre. A részben sík, részben lankás vidéken fekvő terület szántóföldi és állattartó gazdálkodásra egyaránt alkalmas volt. A korai Árpád-korban a település lakói annyi területet használhattak, amennyi elegendő volt állataik legeltetésére és szántóföldi növénytermelésre. A nemzetségi közös birtoklást követően kialakultak a nagycsaládi majd egyéni birtoktestek. A 11. századtól az Aba nemzetség birtokainak egyik központja volt. A birtokjoggal rendelkező földesuraknak a 13. századtól jobbágyok a föld használatáért különböző, pénzben, természetben és munkában fizetendő – korszakonként változó – járadékot voltak kötelesek fizetni.

A 16. századból megmaradt dézsmajegyzékek alapján gabona- és szőlőtermeléssel foglalkoztak a település lakói. 1549-ben 34 családfő fizetett őszi és tavaszi gabonatermése után egyházi adót, bordézsmát pedig 41-en fizettek. Ugyanekkor a török részre is fizetett a lakosság, 1550-ben 2200 akcsét vetettek ki a falura. A 17. század elején bekövetkezett lélekszámcsökkenés után az 1670-es években ismét nőt a lakosság száma, de Eger visszafoglalása időszakában, 1686-ban elnéptelenedett. A visszaköltözés 1692-től kezdődött meg.

A visszatelepülést követően a falu határát évenkénti újraosztásos rendszerben használták és háromnyomásos gazdálkodást folytattak. A szántóföldi növénytermesztésben 1718 óta dohányt is termesztettek, melyet a belső telkeken, majd később, a 19. században bérelt majorsági földeken is ültettek. 1737-ben a földesúr majorságot létesített. Az 1766-ban a földesúrral, Grassalkovich Antallal kötött szerződés szerint a falu lakói heti három napot dolgoztak az uraság számára, s bizonyos szolgálatokat pénzben megválthattak. 1771-ben az úrbérrendezéskor a település határát második osztályúnak minősítették, minden telekhez 28 hold szántót és 10 kaszás rétet rendeltek. A 19. század első felében is jellemzően termesztett növények a búza, rozs, árpa kukorica és a dohány volt. A koraközépkortól meglévő szőlő- és bortermelés fontos gazdálkodási terület volt. A 20. század első harmadában fő szántóföldi termény volt a búza, rozs, zöldtakarmány, kukorica, árpa, burgonya, kender és takarmányrépa. Gyümölcsök közül dinnye, alma, körte, cseresznye, dió, szilva és barack volt jellemző. A település határának művelési ágak szerinti megoszlása 1866 és 1935 között a következő képet mutatja:

A földbirtokok területe művelési ágak szerint (katasztrális holdban)

Év

Összes terület

Szántóföld

Kert

Rét

Szőlő

Legelő

Erdő

Nádas

Nem termő terület

1866 4702 2302   877 8 916 195  
1896 4695 3196 7 83 31 891 349 138
1935 4694 3148 29 35 226 705 287 264

A szántóföldi művelésbe vont területek az eltelt időszak alatt növekedtek, az összterülethez viszonyított aránya az 1866. évi 48,95 %-ról 1935-re 67,06 %-ra változott. Ennél magasabb arányban növekedtek a szőlőterületek, míg 1866-ban az összterülethez viszonyítva 0,17 %-ot tett ki ezek nagysága, 1935-ben már 4,8 %-os arányt képviselt. Mindezek elsősorban a rét erőteljes visszaszorulásával jártak, 842 holddal csökkent ennek területe a vizsgált időszakban.

A gazdaságok száma 1896-ban 327, 1935-ben 554 volt. A birtoknagyság szerinti megoszlásuk az 1935-ben készített statisztika szerint: 500 és 1000 kh nagyságú birtok kettő volt, 200 és 500 kh nagyságú birtoka egy főnek volt, 20–50 kh területű birtokosok száma 11, 10–20 kh területű birtoka 79 személynek volt, 5–10 kh birtoknagysága 125 főnek volt, 1–5 kh területtel rendelkezők száma 221. Az 1 kh alatti területet bírók száma 115 volt, közülük 10 fő nem rendelkezett szántófölddel.

 

A rét és legelő területek jó feltételeket biztosítottak állattartáshoz. Az 1701. évi jobbágyösszeírás szerint az újratelepedett falu állatállománya jelentős volt, 70 ökröt és 147 sertést számláltak. A juh- és lótartás a 20 században visszaesett, az első világháborút követően sokan libákat tenyésztettek. Az állatállomány változása 1896 és 1935 között a következőképpen alakult:

Állatállomány változása (darabszámban)

 

1896

1925

1935

Szarvasmarha

611

470

612

288

180

37

Sertés

807

180

761

Juh

1594

1080

889

Baromfi

3809

Méhcsaládok

47

A korai ipari vállalkozások az uradalomhoz kapcsolódtak, egy birtokfelmérés szerint a településen már 1712-ben urasági serház működött. Ez 1823-ig folyamatosan fennállt, felszerelését ekkor még leltárba vették. A mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipart a helyi pálinkafőzés jelentette, a gyümölcsök mellett törköly- és seprőpálinkát is főztek. Ennek elősegítésére 1925-ben megalakult a Feldebrői Első Szőlő- és Gyümölcstermelők Szeszfőzde Egyesülete.

A 20. század közepéig a falvakban ipari jellegű tevékenység az ott letelepedett, egy-egy nagyobb, vagy speciális szaktudást igénylő mesterség képviselőjéhez kapcsolható.1906-ban 2 kovács, 1 asztalos, 2 kerékgyártó, 1 szabó, 1 cipész, 2 csizmadia 4 ács és 2 kőműves élt a településen. A helybeli iparosok száma 1925-ben 32 volt, foglalkozásuk szerint 5 szabó, 5 cipész, 2 asztalos, 1 kádár, 6 kovács, 3 kerékgyártó, 4 ács és 6 kőműves.

 

Piacra és vásárra a település lakói Egerbe és Kálba jártak, mivel helyben egyik megtartására sem bírtak joggal. A Feldebrői Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 1900-ban alakult meg, mely a helyi gazdák termékeinek eladását és a helyi kiskereskedelmi forgalmat segítette elő. Ugyanekkor jött létre a Takarékmagtár, mely vetőmag- és takarmányellátással és forgalmazással foglalkozott. 1906-ban 5 kereskedőt írtak össze a faluban. A borkereskedés, borkimérés a település 3 kocsmájában történt, mellette 4 vegyeskereskedés működött 1925-ben.

A helyi hitelélet elősegítésére 1920-ban megalapították a Feldebrői Hitelszövetkezetet.

6.01.1 Irodalom

Az adatgyűjtés során két irányból közelítettük meg a szépirodalmi vonatkozásokat.

Az elsődleges az volt, hogy az adott településen született-e, élt-e híres író vagy költő. Ehhez a szemponthoz tartozott az is, hogy járt-e ott híres író, költő. Ezen a ponton figyelembe kellett venni azt is, hogy ezt mivel tudom alátámasztani. Még mindig ehhez az irányhoz tartozott az is, hogy az írók vagy költők említik-e ezeket a településeket a műveikben, szerepel-e bármelyik regényben vagy versben, illetve cikkben.

A kutatás során a másik irányból is megvizsgáltuk a településeket. Azt kerestük, hogy a helyiek között kinek jelent meg szépirodalmi könyve, kötete. Lehetett az verses gyűjtemény, novelláskötet vagy nagyregény.

Mindkét irányú kutatásban a legfontosabb szempont az volt, hogy a gyűjtött adat szépirodalmi legyen. Ezért jelen témába nem fért bele, hogy néprajzi vonatkozású irodalmi műveket is idesoroljak, mert azok a néprajzi témához tartoznak.

3.05 Feldebrő – Földrajzi környezet

A falu Heves megye közepén, a Mátra keleti lábánál, a Tarna völgyében található. A tengerszint feletti magasság 120-220 m közötti.

Az éves csapadék 620-650 mm, a középhőmérséklet 9,5°C, a napsütéses órák száma 1920.

Vizei a Tarna folyó és a Kígyós-patak.

Növényzetét tölgyesek, ártéri ligeterdő-maradványok alkotják, melyekben kisvadak élnek. Erdőterülete 5-6%.

Talaja elsősorban réti talaj.

3.02 Gyöngyösi-sík

E kistáj területe 600 km2, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye területén. A Tisza-Tarna-Rima mente települései közül 13 település az, mely a Gyöngyösi-síkon található.

A kistáj 94-198 m közötti tengerszint feletti magasságú teraszos hordalékkúp-síkság. A felszín kétarcú: Ny-i része csaknem teljesen sík (Tarna és a Gyöngyös síkja), a K-i rész közepétől 5-10 m-es peremmel emelkedik ki a Tarna pleisztocén hordalékkúpja.

E kistáj felszínén felső-pannóniai üledékek vannak. Ezekre jelentős vastagságú kavicsos-homokos pleisztocén hordalékanyag települt. A K-i magasabb részen löszös homokkal, homokos lösszel fedett futóhomok jellemző, a Ny-i részen infúziós lösszel és holocén folyóvízi feltöltésekkel borított a terület.

Éghajlata mérsékelten meleg-száraz, a csapadék 550-600 mm körüli (jelentős a vízhiány), a Mátra szélárnyékoló hatása miatt főleg a nyugatias és a keleties szelek dominálnak.

Vízrajzilag a Tarna vízrendszeréhez tartozik (mellékvizei: Kígyós-patak, Tarnóca, Bene-, Gyöngyös-, Ágói-patak). A 600 m2-es területnek csupán négy kisebb természetes tava van. A talajvíz mélysége 2-4 m közötti, az artézi kutak száma nagy (Tarnamérának meleg vizű kútja is van).

A Gyöngyösi-sík az Alföld flóravidéke.

Az általunk vizsgált települések területén a talajok csernozjom barna erdőtalajok, a Káltól délre lévő homokterületeken gyengébb termékenységű barna erdőtalajok, humuszos homoktalajok, réti csernozjom talajok fordulnak elő. Vannak ezen a területen szikes legelők és rétek is.

3.01 Földrajzi környezet

Heves megye DK-i részén három kistáj öleli fel a Tisza-Tarna-Rima mente 34 települését; a Gyöngyösi-, a Hevesi-sík és a Borsodi-mezőség. E kistájak földtörténeti múltjukra, természeti megjelenésükre, hasznosíthatóságukra vonatkozóan mutatnak különbözőségeket és azonosságokat is.

6.01 Feldebrő – Irodalom

A település GÁRDONYI GÉZA Egri csillagok című regényében szerepel említés szintjén, innen származik az egyik szereplő, Debrőy György.

Forrás- és irodalomjegyzék:

–          http://mek.oszk.hu/00600/00656/html/05.htm

7.01 Feldebrő – Népi építészet

A 20.század első felében a község házainak nagy része szarufás-torokgerendás tetőszerkezetű háromsejtű lakóház volt nyeregtetővel.

1920-ig szabadkéményes boglyakemence, és zsemleszínű, fehér virágokkal díszített négyzetes alaprajzú cserépkályhát használtak tüzelőberendezésként.

A falazat alapanyaga a vályog volt, a 19. század második felétől kő alappal. A módosabb gazdák ablakait faragott kőkerettel látták el, amibe gyakran vasrácsot helyeztek. A homlokzatokat vakolatdíszekkel látták el. A tető fedésére az első világháborúig nádat, zsúpot használtak.

A gazdasági épületeket a 19. században még a lakóháztól távolabb építették, a 20. században már egy fedél alá került a kettő. A nagyméretű dohánypajták is ekkoriban terjedtek el. A borospincéket a ház alá építették. A Hangyás tetőn voltak az uraság téglából rakott búzás vermei.

7.00 Feldebrő – Településnéprajz

A település központja a Tarnától keletre a Verpelétről Kápolnára vezető országút mentén és az attól délre húzódó út mellett helyezkedik el. A templomtól északra eső részeket Felvégnek, a délre esőket Alvégnek nevezték. 1920 után a település déli irányba terjeszkedett, a Mocsáros falurészen, 1945 után pedig a Fürdős major területén, valamint északon a Rajcsúron. Ez a terület arról kapta a nevét, hogy valamikor a huszárok itt gyakorlatoztak.

Eredetileg kétbeltelkes településszerkezet volt jellemző a falura. Az utolsó ólaskertek a falu északkeleti részén, a Malom szögben voltak. A telkek nagy része a későbbiekben szalagtelek.

A portákat már 1900 körül sövénnyel kerítették, a kapuk fűzfa sövényből, vagy deszkából készültek

5.07 Feldebrő – Vallás, felekezetek

1219-ben monostorként írták le Debrőt. A 14. századi pápai tizedjegyzékek szerint Miklós alesperes állt az egyházának élén. Valószínűleg, ellátta a közeli falvakat, Csalt és Balpüspökit is. Templomának patrocíniuma 1332-ben Szent Kereszt volt.

1619-ben – miután a református Bethlen Gábor vette birtokba a megyét – protestáns lelkészek foglalták el a debrői plébániát is.

1699-ben már anyaegyház volt Verpelét és Tarnaszentmária filiákkal. A templom titulusa Szent Márton püspök. Az anyakönyveket 1700-tól vezették, kezdetben csak a kereszteltekét. A házasságit és a halálozásit 1737 körül kezdték vezetni.

Az időközben betelepített Aldebrőt is a debrői plébániához csatolták. Verpelét pedig az önállóságáért folyamodott, amit 1771-ben sikerült elérnie. Aldebrő 1787-ben kérte függetlenítését. Először helyi káplánt kapott, majd önálló plébánia lett. Tarnaszentmária 1813-ban került át Verpeléthez.

1767-ben 800 római katolikust, 1785-ben 1119-et írtak össze. Az egri püspökség felső-hevesi esperességéhez tartozott.

1925-ben 2237 fő a római katolikus, 6 fő református, 13 izraelita és 1 fő egyéb vallású volt.

1932-ben 2399 római katolikus, 12 református, 13 izraelita, 19 baptista.

Az egyházhoz kapcsolódó különböző társulatok, egyesületek:

1854-ben már létezett a Rózsafüzér Társulat, valószínűleg ezt nevezték 1886-ban Szent Olvasó Társulatnak. Ebben az évben működött egy Mária-társaság is. 1914-ben alakították a Katolikus Ifjúsági Egyesületet. Schick Emil plébános alapította a Jézus Szíve Szeretetteljes Társaságot. A társulatnak 1917-ben 773, 1947-ben 1722 tagja volt. 1928-ban alakult a Hitterjesztés Egyesülete. Ekörül alakult a Szent Kereszt Hadserege. 1939-ben szervezeték meg a Feldebrői Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletet.

5.10 Feldebrő – Népesség, nemzetiségi viszonyok

1549-ben 14 telkes jobbágyot írtak össze a faluban. 1553-ban a 42 jobbágy között már 16 zsellér is szerepelt. 156-ban 37, 1594-ben 43 volt a jobbágyok száma. Az 1600-as évek elején elnéptelenedett a falu. 1621-ben 12 jobbágyot találtak. A lakosság száma az 1670-es években kezdett nőni. 1686-ban újból lakatlanná vált. 1696-ban 7 telkes jobbágy, 18 házas és 87 házatlan zsellér lakott a faluban. 1704-ben 31 gazdát és 2 zsellért számláltak. Az 1720-as országos összeíráskor 20 jobbágy élt a faluban.

1770-ben 62 telkes gazdát és 32 házas zsellért írtak össze, ez 1771-ben 80 telkes gazdára és 16 házas zsellérre változott.

1787-ben a népszámláláskor 1175 főt, 190 háztartást, 147 házat számláltak.

1847-ben 150 volt a telkes jobbágyok száma, és 140 fő a házas zselléreké.

A falu lélekszáma 1852-ben 1958 fő volt, 1900-ban 1992 fő. Nemzetiséget tekintve mind magyarok.

A népesség száma az 1860-as évekig fokozatosan nőtt, az 1880-as évektől rohamosan csökkent, majd 1920-ban emelkedett. Ezt követően újra csökkent a népesség.

1925-ben 2257 fő magyar nemzetiségű volt a község lakóinak száma. Ebből Kígyós-tanyán 6 ember, Fürdős-tanyán 160, Nagyréti-tanyán 8 ember élt. 417 ház volt a faluban 597 lakrésszel. Római katolikus templom, 3 iskola 3 tanítói lakással, községháza 2 jegyzői lakással.

1932-ben 2443 magyar nemzetiségű lakos. Kígyós-tanyán 30, Fürdős-tanyán 142, Nagyréti-tanyán 17 ember élt. Új középület a Faluszövetség fiókjának épülete. 470 volt a házak száma, abban 731 lakrész.

5.04 Feldebrő – Birtoklástörténet

A 14. században még az Aba nembeli Debrei család birtoka volt. A magtalan Miklós halála után 1417-ben Zsigmond király engedélyével nánai Kompolti István foglalta el Debrőt. Albert király 1438-ban a falu egyik felét Debrei Imrének, a másik felét Rozgonyi Péter egri püspöknek, Rozgonyi István comesnek és fiának, Jánosnak adta. Imre halálával kihalt a Debrei család, a birtok visszaszállt a Rozgonyi családra. 1493-ban Rozgonyi István eladta a birtokot Kanizsai Györgynek, ám hűtlenségbe esése miatt II. Ulászló 1496-ban Bakócz Tamás egri püspöknek és rokonainak adta. A következő évben egy csere folytán Drágffy Bertalan erdélyi vajda birtokába került. 1518-ban Perényi Imre vette meg. 1537-ben Országh László, hevesi főispán kapta adományba, majd fia, Kristóf vette át. Az ő halála után 1567-ben a királyi kamarára szállt. A kincstár 1575-ben Ungnád Kristóf egri várkapitánynak adta zálogul. Halála után özvegye Forgách Zsigmondnak ajándékozta. 1603-ban Rákóczi Zsigmond egri várkapitány vette meg.

A falu felének birtokosa II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi Júlia Aspremont-Reckheim báróné volt. A másik fél birtokosa Rákóczi Erzsébet volt, akinek halála után ezt is a fejedelem és nővére örökölte. II. Rákóczi Ferenc birtokait azonban a kincstár elkobozta, a fejedelem részét az uralkodó gróf Althan Mihálynak adományozta. A falu másik fele továbbra is Rákóczi Júlia és az Aspremont-Reckheim család kezén maradt.

1740-ben báró gyaraki Grassalkovich Antal vásárolta meg a debrői-uradalmat, így Debrő mezőváros is az ő birtokába került. Fia 1776-ban bérbe adta az Orczy családnak. 1825-től 1839-ig Kaán Sámuel és Szitányi Ullmann Móric bécsi kereskedők bérelték a birtokot. A következő bérlő gróf Károlyi György lett 1840-től. 1841-ben utód nélkül hunyt el Grassalkovich III. Antal. Az örökség nővérének fiára, gróf Forgách Antalra szállt. Ő 1847-ben eladta örök tulajdonul gróf Károlyi Györgynek.

1925-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Feldebrő község úrbéresei 492 k.h.
Károlyi György gr. féle hitbizomány zárgondnoksága 1668 k.h.

1935-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Feldebrő község 194 k.h.
Feldebrő Község Legeltetési Társulata 609 k.h.
Magyar Királyi Erdészeti Kincstár 184 k.h.
Nemzeti Közművelődési Alapítvány 756 k.h.

5.03 Feldebrő – Etimológia, területi kontinuitás, elpusztult falvak

Nevének eredete a szláv debra ’vízmosásos mélység, széles, lapos völgy, erdős völgy, üreg’ szóra vezethető vissza. A település a 11. században már létezett. Neve a környezet domborzati viszonyait jelző helynévtípus. Nevezték Magyardebrőnek is. A Feldebrő név Aldebrő 1743-as megalapítása után lett használatos, miután földrajzi elhelyezkedése szerint attól északra volt. Források először 1773-ban említik e néven.

Határában Szentgyörgy és Csal (a török alatt pusztult el), Balpüspöki (?) egykori falvak léteztek.

5.02 Feldebrő – Címer, pecsét

Legkorábbi ismert pecsétjei 1698-ból és 1705-ből valók. Ekevas és csoroszlya a címerkép, körirata Debrei P. A. 1705.

Feldebrő pecsétje

1775-ben már új pecsétet használtak: a három búzakalász alatt a felirat Debere Pitcchit, majd az ekevas és a csoroszlya.

Címere álló háromszögű pajzs, melynek alsó zöld mezeje dombot formáz, abban lebegő arany szőlőfürt. A pajzs felső ezüst mezejében lebegő kék passió kereszt. A pajzs tetején lebegő arany háromlombos kétgyöngyös korona. A címerpajzs alatt jobb- és baloldalon pajzsfőig felnyúló, alul háromszögbe hajtott arany szalag, melynek jobboldali részében kék színű felirat: FELDEBRŐ, baloldali részében évszám:1219.

Feldebrő címere

A passió kereszt a falu Árpád-kori templomára, az arany szőlőfürt a szőlő- és bortermelésre, a háromlombos korona az Aba nemzetségre utal, míg az 1219 évszám a falu első okleveles említése.

 

5.01 Feldebrő – Első írásos, okleveles említés

1219: monasterium Debrev (Váradi Regestrum).