Római katolikus templom

Tituláris szentje: Szent Mihály főangyal

barokk

1763

Műemléki védelem alatt áll. Törzsszám: 2258

József Attila tér

Építtette az Almásy család

 

A legrégebbi írott adat 1720 körül említi meg a település Szent Mihály tiszteletére szentelt templomát. 1732-ben a faluban állt egy fatemplom, a falu határában pedig egy korábbi, összeomlott kőtemplom [EÉrsEgyhL. archvet. no. 934.]. 1746-ban a templom állapota megfelelő volt, de vakolásra szorult. [EÉrsEgyhL. canvis 1746.]. 1762-ben a falubéliek templomuk kibővítését vettét tervbe, így mentességet kértek mindennemű közmunka alól, melyet kérelmükre meg is kaptak [HemL. Közgyül. jkv. 479/1862.]. A templom megépült, ezt bizonyítja a sekrestyeajtó felett látható 1763-as felirat. Az 1766-os canonica visitatióban is új templomról történik említés, melyet a toronnyal együtt kőből építtetett Almásy János földesúr [EÉrsEgyhL. cancis. 1766.]. Egy 1778-ból származó adat ismét arról ír, hogy a zsadányiak templomuk építése miatt mentességet kérnek a közmunkák alól [HemL. Közgyül. jkv. 174/1778.], majd 1782-ből is egy megtévesztő adatot találunk, mely szerint a templomot az Almásy család már 1742-ben felépítette és fel is szenteltette. Ennyi, egymásnak ellentmondó adat miatt a kutatás a templom felépülésére vonatkozóan a sekrestyeajtó felirata alapján az 1763-as évet veszi fegyelembe. 1810-ből részletes leírás maradt ránk a templomról: a falu közepén, magasabb helyen áll, keletre néz, a Hellebronth család kriptájába kívülről, a déli oldalon nyíló bejáraton lehet lejutni. Az Almásy család sírhelye a templomban volt. Akkor három oltáráról számoltak be, a főoltáron a Szent kereszt festett képe volt, a tabernákulum fölött Szent Mihály ezüst szobra, kétoldalt Péter és Pál apostolok fából faragott szobrai díszítették. A déli mellékoltáron Szent Mihály arkangyal képe volt elhelyezve [EÉrsEgyhL. canvis. 1810.]. Az 1852-es mérnöki szemle szerint a templom zsindellyel fedett, megfelelő állapotban lévő, de kisszerű épület volt [EÉrsEgyhL. Recski plebir.].

Egyszerű külsejű, falusi barokk templom. Nyugati főhomlokzata előtt álló tornyán a szemöldökgyámos, záróköves kőkeretű ajtó fölött faragott Almásy-címer látható. Felette szegmentíves, erős kiülésű könyöklőpárkánnyal hangsúlyozott hegedűablak. A torony sarkainál felfutó falpillér a főpárkány fölött tovább folytatódik egészen a toronysisakig. Az erőteljes kiülésű főpárkány fölött, a félköríves záródású oromfalak magasságában négykaréjos ovális ablak, feljebb a torony mind a négy oldalán félköríves záródású, szalagkeretes, záróköves harangablak van. A toronynak órapárkánya nincsen, sisakja törtvonalú gúla. A harangtoronyba nem bentről, az előcsarnokból, hanem kívülről vezet a feljárat, csakúgy, mint a kórusra. A templomhajóval azonos szélességű a félköríves záródású, két ablakos szentély, ehhez épült a sekrestye. A hajó északi oldalán egy, a déli oldalán két ablak nyílik.

A torony alatti előcsarnok fiókos dongaboltozattal fedett, innen négyszögletes, kőkeretes bejárat vezet a templomhajóba. A hajó kétszakaszos csehsüveg-boltozattal, a szentély félkupolához csatlakozó csehsüveg-boltozattal fedett. A hajó nyugati oldalán falazott karzat, melynek három kosáríves nyílását két pillér támaszt alá. A mellvédjén stukkó füzérdíszítés. A szentélyből füles, 1763-as évszámmal ellátott záróköves ajtó nyílik a csehsüveg-boltozatos sekrestyébe.

A 18. század végén, 19. század második felében készült a templom berendezése. Kiemelt figyelmet érdemel a szentély északi oldalán 1804-ben elhelyezett gr. Almásy Ignác márvány epitáfiuma. A márványtábla tetején ágyúkra helyezett zászlókkal körített, felül koronás Almásy-címer. A márványtábla felirata:

D.D.M. Excellentissimo ac Illustrissimo Domini Comiti Almássy de Zsadány & Török-Szent-Miklós Equitatus Generali Unius Legionis Equestris Ordinis Hungariae Colonello Proprietario Viro Pietate & Integritate insigni, Pace Belloque Clarissimo, post Annos LXII intermerata Fide in Statu Militari exactos Die VII. Mensis Martii MDCCCIV. Aatatis Suae LXXIX Mortuo in hac Zsadányensi Ecclesia ante altare San-Joannis Nep. Sepulto Patri pien tissimo (?) Maestae proles.

A rokokó szószék patkó alaprajzú, kosara enyhén homorított. Mellvédje középső mezejében Nepomuki Szent János domborműves alakja, kétoldalt rokokó rosaille-os aranyozott díszítés. Hangvetőjén golyvázott párkány, a csúcsán volután álló, keresztet tartó puttószobor. Feljárata a sekrestyéből nyílik. A keresztelőkút vörös márvány négyszögletes talapzatán vájatolt oszloptörzs van, ezen helyezkedik el a szürke márványból faragott, szobor nélküli kupola alakú kútház. Egyszerű barokk munka. A templom mai orgonája 1860 körül készült, Harmónium 1860 körül (Jakob Deutschmann). A falképeket Zbiskó Béla készítette 1945-ben.

A templomot az 1990-es évek elején újították fel. A belső festést 2003-ban restaurálták.

 

Kőkereszt

1814

Műemléki védettség alatt nem áll

templomkert

Volutás csigás rokokó talapzaton álló egyszerű kőkereszt. Felirata. 1814-1963. A templomkertben, a sekrestyeoldalában.

 

Kálvária

20. század eleje

Műemléki védelem alatt nem áll

templomkert

A kőből épített stációházak még megvannak, a festett, bekeretezett képek megsemmisültek, már régen ellopták. Pótlásukra nincs esély.

 

Az Almásy család síremléke

historizáló

Műemléki védelem alatt nem áll

templomkert

A római katolikus templom kertjében lévő obeliszk formájú kő síremlék nagyon rossz állapotban van. A síremléket kerítő öntöttvas korlátjának nagy részét ismeretlenek elvittek. A kár eszmei értéke felbecsülhetetlen. Az egész síremlék így műemléki jellegét vesztette el.

 

Egykori Almássy-kastély

A Heves Megye Műemlékei topográfia közlése szerint története ismeretlen. Helyi elmondás szerint még a II. világháború előtt, 1944-ben elbontották. 1955-ben már csak egy istálló állt a valamikori építményből a templom közelében. Nagyméretű, barokk épület volt, lekontyolt tetővel, benne két sor toszkán oszlop felett csehsüveg-boltozatos lefedéssel.