A falu középkori gazdaságtörténetére vonatkozóan kevés történeti forrás áll rendelkezésre. A korai Árpád-korban a település lakói annyi területet használhattak, amennyi elegendő volt állataik legeltetésére és szántóföldi növénytermelésre. A nemzetségi közös birtoklást követően kialakultak a nagycsaládi majd egyéni birtoktestek. A birtokjoggal rendelkező földesuraknak a 13. századtól jobbágyok a föld használatáért különböző, pénzben, természetben és munkában fizetendő – korszakonként változó – járadékot voltak kötelesek fizetni.

A 16. századból megmaradt dézsmajegyzékek szerint a zsadányiak őszi és tavaszi gabonából és bárányból fizettek egyházi adót. 1550-ben már török részre is adóztak. A kettős adózás és a török–magyar összecsapások 1596, Eger elfoglalását követően állandósult. 1686-ban, Eger visszafoglalását megelőző évben a település elnéptelenedett. A falu földesura, Almásy János 1703-ban földesúri majorságot létesített, melynek épületei, a majorház, a serház és a malom 1706-ban a Rákóczi-szabadságharc során elpusztultak. 1725 körül ismét elnéptelenedett a település, 1732-ben vált ismét jobbágyközséggé.

1770-ben az úrbéri kérdőpontokra adott válaszok szerint a jobbágyok a település határát évenkénti újraosztásos rendszerben használták. 1771-ben az úrbérrendezéskor a határt másodikosztályúnak minősítették, a telekföldek kiadására 1786-ban került sor, de ezeket terméketlen területeken mérték ki. Jelentős volt a földesurak majorsági gazdálkodása, 1788-ban Almásy Ignác 270 katasztrális hold, hat másik nemes pedig 220 katasztrális hold majorsági területet bírt. A majorsági gazdálkodás alá vont terület 1872-ben 2061 holdra növekedett.

A település határának, melynek nagysága számottevően nem változott meg, művelési ágak szerinti megoszlása 1866 és 1935 között a következő képet mutatja:

A földbirtokok területe művelési ágak szerint (katasztrális holdban)

Év

Összes terület

Szántóföld

Kert

Rét

Szőlő

Legelő

Erdő

Nádas

Nem termő terület

1866 4338 1925   1356   831      
1896 4272 2992 31 880 255 43 71
1935 4368 3600 63 95 5 400 16 189

A táblázat adatsorai szerint a szántóföldi művelés alá vont terület nagysága majdnem kétszeresére növekedett, az összterülethez viszonyított aránya az 1866. évi 44, 40 %-ról 1935-re 82,40 %ra növekedett. Mindez a rét és a legelő területének jelentős csökkenésével járt, mivel ezeket törték fel és vonták szántóföldi művelés alá. Az 1930-as évek közepén a szántóföldi növénytermesztésben jellemző volt a búza, kukorica, hüvelyesek (lencse) és árpa termelése, saját szükségletre rozst, zabot és burgonyát is ültettek.

A gazdaságok száma 1896-ban 141 volt, 1896-ban pedig 514. A birtoknagyság szerinti megoszlásuk az 1935-ben készített statisztika szerint: 500–1000 kh holdja egy birtokosnak volt, ugyancsak egy-egy fő rendelkezett 200–500 kh és 100–200 kh területű birtokkal. 50–100 kh közötti birtoknagysága volt 3 főnek, 20–50 kh területű birtokosok száma 33, 10–20 kh területű birtoka 54 személynek volt, 5–10 kh birtoknagysága 50 főnek volt, 1–5 kh területtel rendelkezők száma 256. Az 1 kh alatti területet bírók száma 115 volt, közülük 51 fő nem rendelkezett szántófölddel.

 

Az állattartás kedvező feltételeit a jelentős rét és legelőterületek biztosították. A 16. században nagy számban tartottak juhokat, 1556-ban 8 jobbágy fizetett bárányszaporulata után tizedet. A 19. században a juhtenyésztés mellett, a szarvasmarha és a lótenyésztés vált jelentőssé, a sertések és baromfi tartása a lakosok húsigényét biztosította. Az állatállomány változásai 1897 és 1935 között a következőképpen alakult:

Állatállomány változása (darabszámban)

1897

1925

1935

Szarvasmarha

606

461

278

252

309

2

Sertés

608

1214

582

Juh

1300

376

Baromfi

3258

Méhcsaládok

70

A 20. század közepéig a falvakban ipari jellegű tevékenység az ott letelepedett, egy-egy nagyobb, vagy speciális szaktudást igénylő mesterség képviselőjéhez kapcsolható. 1906-ban 3 kovács, 1 kerékgyártó, 1 csizmadia és 2 mészáros volt a faluban. 1925-ben a településen 4 kovács, 3 cipész, 3 asztalos, 4 kőműves,2 ács, 1 hentes, 1 mészáros és 1 szabó alkotta a helyi iparostársadalmat.

Korai ipari vállalkozásként az 1700-as években már serfőzőt működtetett Almásy János, mely 1706-ban elpusztult. A falu nyugati szélén álló serházat 1730-tól ismét említik a források, bérlői 1770-ig ismertek. A 19. században sziksófőző telep létezése a helynevek alapján valószínűsíthető. A 20. század első éveiben épített gőzmalom a helyi ipari vállalkozást jelentette.

 

1906-ban 4 kereskedőt számláltak a faluban. 1925-ben 3 kocsma működött a településen, mellette 3 szatócsbolt és egy Hangya szövetkezeti vegyesbolt volt még a kereskedelem színtere. Helyi piac megtartását 1936-ban engedélyezték. Az 1908-ban alapított Tarnazsadányi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet a helyi kereskedelem lebonyolítását segítette.

A helyi hitelélet lebonyolítója volt a Tarnazsadányi Hitelszövetkezet, mely azonban 1932-ben működését beszüntette.