A falu középkori és kora újkori gazdaságtörténetére vonatkozóan kevés történeti forrás áll rendelkezésre. A nemzetségi közös birtoklást követően kialakultak a nagycsaládi majd egyéni birtoktestek. A birtokjoggal rendelkező földesuraknak a 13. századtól jobbágyok a föld használatáért különböző, pénzben, természetben és munkában fizetendő – korszakonként változó – járadékot voltak kötelesek fizetni.

Az 1549-ben készített dézsmajegyzék szerint a településen 9 adókötelest találtak, akik őszi gabonából és árpából fizettek egyházi adót. Egyikük báránydézsmát is fizetett. 1552-ben a település elpusztult, a 16. és 17. századi adóösszeírások pusztaként említették. 1717 körül a falu birtokosai, a Polgár és Sághy család felosztották egymás között a települést, s kialakították majorgazdaságaikat. A majorfalu 1740 táján telkesgazdák megtelepedésével alakult át jobbágyközösséggé. Az úrbérrendezésig a határt újraosztásos földközösségi rendszerben használták. 1771-ben az úrbérrendezés során a határt harmadik osztályúnak minősítették, minden egész telekhez 30 hold szántót és 10 kaszás rétet adtak. A majorsági földek kiterjesztése a 19.században is folytatódott, a közös legelők foglalásával, majorsági zsellérek telepítésével növelték a földesurak területeiket. A legelő elkülönözésére 1851-ben került sor. A 20. században a szántóterületeken nagyrészt búzát termeltek, kisebb mennyiségben árpát, kukoricát, zöldtakarmányt és hüvelyeseket is ültettek. A település határának, melynek nagysága számottevően nem változott meg, művelési ágak szerinti megoszlása 1866 és 1935 között a következő képet mutatja:

A földbirtokok területe művelési ágak szerint (katasztrális holdban)

Év

Összes terület

Szántóföld

Kert

Rét

Szőlő

Legelő

Erdő

Nádas

Nem termő terület

1866 2084 1259 247 466
1896 2128 1403 65 156 407 97
1935 2119 1731 75 92 13 106 3 99

Az 1866 és 1935 közötti időszakban a szántóterületek növekedtek, az összterülethez viszonyított aránya az 1866-os 60,41 %-ról 1935-re 81,68 %-ra változott. Mindez a rét és legelőterületek csökkenésével járt, ezeket törték fel, s vonták szántóföldi művelés alá.

A gazdaságok száma 1896-ban 144, 1935-ben 464 volt. A birtoknagyság szerinti megoszlásuk az 1935-ben készített statisztika szerint 50 és 100 kh közötti birtokos 5 volt, 20–50 kh területű birtokkal 16 fő rendelkezett, 10–20 kh területű birtoka 29 személynek volt, 5–10 kh birtoknagysága 60 főnek volt, 1–5 kh területtel rendelkezők száma 130. Az 1 kh alatti területet bírók száma 224 volt, közülük 131 fő nem rendelkezett szántófölddel.

Az állattartás a 18. században a földesúri majorsági gazdálkodás vezető ágazata volt, elsődlegesen juhokat tartottak. A szarvasmarha és a lótenyésztés nem volt jelentős, a sertések és baromfi tartása a lakosok húsigényét biztosította. A hagyományos rideg módon tartott marhákat növendékként vagy hízva értékesítették, a tejtermelés nem volt jellemző. Az állatok egy részét igásállatként is használták. A 19. század végén Engel Jónás lótenyészete volt nevezetes. A rét és legelőterületek csökkenése az állattartásra is negatívan hatott, a tartott állatok száma a 20 században visszaesett. Az állatállomány változásai 1896 és 1935 között a következőképpen alakult:

Állatállomány változása (darabszámban)

1896

1925

1935

Szarvasmarha

165

80

111

108

48

27

Sertés

608

130

354

Juh

500

16

Baromfi

1996

Méhcsaládok

24

 A 20. század közepéig a falvakban ipari jellegű tevékenység az ott letelepedett, egy-egy nagyobb, vagy speciális szaktudást igénylő mesterség képviselőjéhez kapcsolható. A korai ipari vállalkozások közül 1771 és 1783 között a településen téglaégető működött, melynek létrehozása a templom építéséhez kapcsolódott. 1771 körül már működött, az 1783. évi katonai felmérésen a község északi oldalán szerepel. Az 1789. évi térképen már nem tüntették fel.

1906-ban 1 kovács, 1 cipész, 2 ács és 2 kőműves alkotta a helyi iparos társadalmat. 1923-ban 10 iparos élt a településen, 3 cipész, 1 ács, 3 ács és kőműves, 1 asztalos és 2 kerékgyártó. 1938-ban 13 iparral foglalkozót írtak össze, foglalkozásuk szerint 4 kőműves, 4 ács, 2 asztalos, 2 kerékgyártó és 1 kovács alkotta a település iparos társadalmát. Háziipari tevékenységként szövés, kosárfonás, seprűkészítés és fafaragás volt jellemző.

A kiskereskedelmi forgalom lebonyolításában 1925-ben 3 korcsma és 4 vegyeskereskedés játszott szerepet. A település lakói piacozni és vásárra Füzesabonyba jártak. A gazdák termékeinek eladására és a helyi kiskereskedelmi forgalom bővítését segítette 1923-ban a Dormándi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet.