A falu középkori gazdaságtörténetére vonatkozóan kevés történeti forrás áll rendelkezésre. A korai Árpád-korban a település lakói annyi területet használhattak, amennyi elegendő volt állataik legeltetésére és szántóföldi növénytermelésre. A nemzetségi közös birtoklást követően kialakultak a nagycsaládi majd egyéni birtoktestek. A birtokjoggal rendelkező földesuraknak a 13. századtól jobbágyok a föld használatáért különböző, pénzben, természetben és munkában fizetendő – korszakonként változó – járadékot voltak kötelesek fizetni.

A 16. századból megmaradt dézsmajegyzékek szerint Besenyőtelek és az akkor még lakott Tepély jobbágyai őszi gabonából, árpából és bárányszaporulat után fizettek tizedet. Eger török kézre kerülése után, 1596-tól egészen 1676-ig a település nem szerepel az adóösszeírásokban, ezt követően pedig már nem állami adót fizető telkesjobbágyok, hanem kurialisták (megyei taksára kötelezett kisnemesek) és zsellérek lakták falut. 1789-ben a település határában és Tepély-pusztán együttesen 4027 kh szántóföld oszlott meg 178 birtokos között.

Az 1848. évi jobbágyfelszabadítást követően, mivel úrbéri jobbágybirtok nem volt, a nemesi és jobbágybirtok elkülönítésre nem volt szükség, de a nemesi birtokok tagosítása és a közös legelő felosztása elkerülhetetlenné vált. A tagosítás ellenzői az addig közösen használt legelő egyénekre való szétosztása ellen tiltakoztak, mivel legelő nélkül igavonó marhatartásuk veszélybe kerül, s ezáltal földművelésük is ellehetetlenül. 1863-ban a királyi tábla végleg elutasította a többséget kitevő ellenzők kérelmét, s a tagosítás 1873-ban befejeződött.

A gabonafélék termesztése mellett a 19. század második felében jelentős volt a dohánytermelés. 1935-ben a búzatermesztés jelentette a lakosság bevételi forrását, de mellette, főleg házi szükségletre, árpát, zabot, kukoricát, burgonyát és hüvelyes növényeket termeltek.

A település határának, melynek nagysága számottevően nem változott meg, művelési ágak szerinti megoszlása 1866 és 1935 között a következő képet mutatja:

 

A földbirtokok területe művelési ágak szerint (katasztrális holdban)

Év

Összes terület

Szántóföld

Kert

Rét

Szőlő

Legelő

Erdő

Nádas

Nem termő terület

1866

8632

4708

1639

1629

1896

8577

5954

123

1264

951

20

265

1925

8521

7224

218

582

1

358

1935

8516

7090

156

311

592

367

 

A táblázat adatsorai szerint a szántóföldi művelés alá vont terület nagysága lényegesen megnövekedett, az összterülethez viszonyított aránya az 1866-os 54,5 %-ról 1935-ben 83,25 %-ra emelkedett. Mindez a rét és a legelő területének jelentős csökkenésével járt, mivel ezeket törték fel és vonták szántóföldi művelés alá.

A gazdaságok száma 1896-ban 387, 1935-ben 813 volt. A birtoknagyság szerinti megoszlásuk az 1935-ben készített statisztika szerint: 100 kh felüli birtoka volt 9 főnek, 50–100 kh közötti birtokkal rendelkeztek 23-an, 20–50 kh területű birtokosok száma 81, 10–20 kh területű birtoka 89 személynek volt, 5–10 kh birtoknagysága 93 főnek volt, 1–5 kh területtel rendelkezők száma 192. Az 1 kh alatti területet bírók száma 326 volt, közülük 234 fő nem rendelkezett szántófölddel.

Az állattartás kedvező feltételeit a jelentős rét és legelőterületek biztosították. A 16. században jelentős számban tartottak juhokat. 1581-ben 11 jobbágy fizetett 91 darab bárányt tizedbe, melyet az évi 919 darabos szaporulat után vetettek ki. A 19. században a juhtenyésztés mellett, a szarvasmarha és a lótenyésztés vált jelentőssé, a sertések és baromfi tartása a lakosok húsigényét biztosította. A hagyományos rideg módon tartott marhákat növendékként vagy hízva értékesítették, a tejtermelés nem volt jellemző. Az állatok egy részét igásállatként is használták. A lótartás szintén az igaerőt biztosította a földművelésben és áruszállításban, emellett a fajtanemesítésre is gondot fordítottak. 1902-től apaállat méntelepet hoztak létre a településen, és lótenyésztésben kiváló eredményt értek el. A legelő és rét területének 1925-re bekövetkezett drasztikus csökkenése kihatással volt az állatállomány alakulására is, a juhok és lovak tartása visszaesett, a szarvasmarhák száma viszont növekedett, állományuk 1450 körüli számban állandósult. Az állattenyésztés előmozdítására 1932-ben Községi Állattenyésztő Szövetkezet hoztak létre.

Az állatállomány változásai 1896 és 1944 között a következőképpen alakult:

Állatállomány változása (darabszámban)

Év

1896

1925

1935

1940

1944

Szarvasmarha

1065

728

611

1477

1437

780

548

464

..

Sertés

1019

295

611

589

212

Juh

1287

50

3

367

212

Baromfi

8362

Méhcsaládok

58

A 20. század közepéig a falvakban ipari jellegű tevékenység az ott letelepedett, egy-egy nagyobb, vagy speciális szaktudást igénylő mesterség képviselőjéhez kapcsolható. A 18. század második felében készült összeírások 6 helyi iparost említettek, az 1828. évi országos összeírás szerint a településen 11 iparral foglalkozó élt. 1906-ban az alispán jelentése szerint 10 kovács, 6 asztalos, 3 kerékgyártó, 4 szabó, 9 cipész, 2 molnár, 1 hentes, 2 mészáros, 2 ács, 2 kőműves volt a településen. 1935-ben a helybeli kis iparosok száma 66, melyek mesterségek szerinti megoszlása a következő volt: cipész 15, szíjgyártó 1, szűcs 1, asztalos 3, borbély 2, kovács 8, kerékgyártó 3, szabó 5, kőműves 5, molnár 2, pék 1, gépész 17, mészáros 2, bádogos 1.

A mezőgazdasági termékek feldolgozására 1882-ben Czakó Bertalan gőzmalmot és olajütőt létesített, majd 1898-ban Czakó Kálmán alapította meg a település másik gőzmalmát. Ez utóbbinak külön villanytelepe volt, mely 1914-től a települést is ellátta árammal. E két malmon kívül két olajütő működött még a második világháború előtt Besenyőtelken.

A falusi kiskereskedelem első képviselői a kocsmárosok voltak. A helyi nemesi közbirtokosok 1781-től saját falubeli és Tepély-pusztai kocsmájukat árendában működtették. A 19. század elején kezdtek betelepülni a zsidó kereskedők a faluba. A falubeli kereskedők száma 1906-ban 6, 1912-re pedig már 23-ra növekedett a számuk. 1906-ban a gazdák termékeinek eladására és a helyi kiskereskedelmi forgalom bővítésére megalakult a Besenyőtelki Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. 1914-től hétfői napokon hetivásárt is tartottak a településen. 1936-ban 8 kereskedés volt a faluban.

1921-ben 322 alapító taggal megalakították a Besenyőtelki Hitelszövetkezetet, mely a helybeli hitelezést segítette.