Árpád-kori hadtörténeti események

Az Árpád-korból a település mai területéhez köthető konkrét hadtörténeti eseményt nem ismerünk, ugyanakkor egyes, a forrásokban fellelhető regionális, illetve országos jelentőségű történésekkel kapcsolatban joggal feltételezhetjük, hogy közvetlen hatással voltak a falu életére, vagy akár a puszta létére. Mivel a település nevének etimológiája arra utal, hogy kémlelő, hírszerző feladatokat ellátó népesség lakta, nagy valószínűséggel megállapíthatjuk, hogy háborús időkben a falu férfilakossága vagy a közeli várakban, vagy az uralkodó seregében szolgált, funkciójának megfelelően.

1071-ben a fiatal magyar állam sokadik trónviszálya kezdődik. A főszereplők ezúttal: Salamon király (1063-1074) és Géza herceg, I. Béla (1060-1063) fia. 1074. február 26-án Kemej vármegyében (a mai Jász-Nagykun-Szolnok megyének kb. a Zagyva-torkolattól a Hortobágyi pusztáig elterülő része), feltehetően a mai Nagyiván környékén Géza herceg csatát veszített Salamon király túlerőben lévő seregeivel szemben. Serege maradékával a befagyott Tiszán átkelve az abádi rév felől a Heves–Hatvan útvonalon haladt Vác irányában, ahol egyesült testvére, László (a későbbi Szent László király) herceg csapataival. Üldözője, Salamon, valószínűleg szintén erre vonult hadával, így a Kömlő területén élők a tél végén az üldözőt és üldözöttet egyaránt láthatták abban az esetben, ha a 14. században meglévő, Hevesről-Poroszlóra menő út már létezett a 11. században is. 1074. március 14-én azonban Géza és László Mogyoródnál legyőzte Salamont, aki ezzel elvesztette a trónt, utóda pedig Géza lett (1074-1077).

1091-ben egy portyázó kun sereg tört az országba Kapolcs vezetésével. A bihari és nyíri részek feldúlása után a kunok átkeltek a tokaji réven, majd nyugatnak fordulva, két nagyobb csapatban Újvár vármegyének a királyi/hadi út mentén fekvő településeit prédálták. Nem zárható ki, hogy a pusztítás Kömlőt is (akkori helyén) elérte, noha ennek tényéről egyértelmű bizonyítékkal nem rendelkezünk. A váratlan megrázkódtatást gyorsan kiheverte az ország, mivel I. (Szent) László a Temes mentén rajtaütött a hazafelé tartó kunokon, megsemmisítő győzelmet aratott, a rabságba esetteket kiszabadította, és a zsákmányt is visszaszerezte. Így a keleti országrész jelentős emberveszteség nélkül élte túl a kun betörést.

A következő eseménysor, amely bizonyosan érintette Kömlőt, az 1241-1242. évi tatárjárás volt. A mongol sereg rövid időn belül kétszer is végigpusztította a Vereckei-hágótól Pest felé vezető, királyi/hadi út mentén fekvő területeket. Első alkalommal azt követően, hogy Tomaj nembeli Dénes nádor hadait megfutamították az országhatárnál (gyepűnél) 1241. március 12-én. Ekkor még minden bizonnyal kisebb kárt okoztak, mivel Sejbánnak, a mongol előőrs vezetőjének a menekülők üldözése volt az elsődleges feladata. A második átvonulás már jóval jelentősebb károkat okozott, mivel a muhi csatát (1241. április 11.) követően a mongol haderő módszeres, rendkívül kegyetlen és alapos munkát végzett a védtelenül maradt magyar falvak elpusztításával. Ebben segítséget nyújtott a kifejezetten kedvező időjárás is, ugyanis rendkívül meleg és száraz tavasz köszöntött az országra, melynek következtében könnyen járhatóvá váltak azok az utak, amelyeken keresztül még a mocsarak, patakok és folyók által védett dél-hevesi falvak is megközelíthetőek voltak.

1264-ben belháború robbant ki a tatárjárás után az országot újjáépítő IV. Béla (1235-1270) és fia, István között, aki az ország keleti felét birtokolta, mint „Magyarország ifjabb királya és a kunok ura”. IV. Béla kezdeti sikerei után István átvette a kezdeményezést, 1265 elején Poroszlónál átkelt a Tiszán és Heves irányában nyomult előre, március első napjaiban pedig Isaszegnél nagy győzelmet aratott apja hadai felett. Így biztosította a maga számára a keleti országrész uralmát, ezzel együtt pedig elérte, hogy apja szabadon engedje a (Sáros)Pataknál még az előző esztendőben fogságba esett családtagjait.

1280-ban az őket sújtó törvények miatt fellázadtak a kunok, s végigpusztították a Tisza–Körös–Maros vidéket, valamint, valószínűleg a legrövidebb útvonalon, az abádi réven átkelve megtámadták és elpusztították a kompolti bencés monostort. Mivel Kömlő ezen az útvonalon fekszik, feltételezhető, hogy a kun pusztítás itt sem múlt el nyomtalanul.

Öt évvel később újabb megpróbáltatás érte a dél-hevesi részeket. 1285. január végén, vagy február elején Telebuga és Nögej kán vezetésével mongol had tört az országba (ezt nevezzük a „második tatárjárás”-nak). Helyzetük több okból is nehezebb volt, mint az 1241/42-es hadjárat mongol seregeinek, ezek közül csak egyet emelünk ki: a tél végi enyhébb, de nedves időjárás miatt a folyók, patakok és egyéb vízfelületek által szabdalt területek nem tudtak kiszáradni. A hadi úttól délre a Tiszáig nyúló vidék az enyhülés, a felváltva hulló hó és eső, valamint a kisebb-nagyobb vízfolyások kiöntései miatt lényegében járhatatlanná vált. A pusztítás mértéke ennek megfelelőn csekélyebb volt Újvár/Hevesújvár vármegye délkeleti harmadában, mint a királyi/hadi út északi oldalán. Forrásaink az ország teljes érintett területére adnak meg összesen 7000 fős emberveszteséget, amelynek túlnyomó részét Sáros, Abaúj, Borsod és Hevesújvár adta. Ha Kömlő is a portya útvonalában volt, ezen túlmenően védelmi szolgáltató-falu jellege (neve alapján kémlők, kémlelők, hírszerzők települése) miatt is elképzelhető, hogy a rossz időjárás ellenére felprédálták.

1294-ben III. András (1290-1301) hadjáratot indított a hatalma ellen lázadó tiszántúli Borsák ellen. Joggal feltételezhető, hogy seregének egy része, vagy akár egésze Kömlőn áthaladva, a korábban már említett Poroszlónál kelt át a Tiszán, mivel a Borsák bihari fészke erről volt a leggyorsabban elérhető, s innen lehetett legkönnyebben eljutni a váradi püspökségbe és a lázadók által ostromlott Feneshez.

Török hódoltság

A falu 1549 előtt elnéptelenedett (az 1548-as dézsmajegyzékben még szerepel), de a lakosság ez évben visszatért és a 16. század végéig a település lakott volt. 1576-ban pl. a szomszéd települések közül a legnépesebb, ám 1579-re jelentősen lecsökkent a népességszám. Kömlő a 17. század elején elpusztult és puszta maradt 1770-ig.

A török hódoltság időszakában Kömlő 1592-től Rákóczi birtok.

Rákóczi-szabadságharc

A Rákóczi-féle szabadságharc alatt – 1703-11 – a település néptelen/puszta. A puszta 1707-től az Egri Püspökség tulajdona.

1848-49-es szabadságharc idején

1848-ban a nemzeti őrseregbe besorozottak létszáma Kömlőről 118 fő volt.

1849. március 18-án Ramberg császári altábornagy csapatai tartják megszállva Kömlőt.

Március 19-én Poeltenberg Ernő a magyar VII. hadtest hadosztályparancsnoka jelentette, hogy a beérkezett hírek szerint március 18-án Hevesről ellenséges lovasság és gyalogság érkezett Besenyőre, ill. az ellenség Kömlőn, Átányon és Hevesen is jelen van.

Az I. világháború kömlői hősi katonái

 

Ács Zsigmond Kádár Sámuel Ördög Sámuel
Bakos Lajos Kádár Zsigmond Pádár András
Balyi János Kakuk János Pádár Ferenc
Balyi József Kasza János Pádár Péter
Bari József Kiss Bernát Pádár Sándor
Bari Lajos Kiss János Papp János
Bartus Joakim Kiss Joakim Rácz Gábor
Berta András Kiss Sándor Rácz János
Berta József Kobolák Ernő Rácz Miklós
Bolya Ferenc Kobolák Joakim Rutner Pál
Bolya Miklós Kobolák Mihály Sipos Imre
Csáti András Kovács Ferenc Szabados Kálmán
Csáti Joakim Kovács János Szabó Joakim
Csató Pál Kovács József Szabó Miklós
Cseh András Körömi József Szászi András
Cseh Dávid Lovász Sándor Szécsi András
Cseh Joakim Magyar Albert Szécsi Imre
Cseh József Magyar András Szécsi Joakim
Cseh Vendel Magyar István Szécsi József
Csontos Antal Molnár András Szőke András
Deák Miklós Molnár Ferenc Tóth Áron
Domán András Nagy Ágoston Tóth Ferenc
Dul Gábor Nagy Antal Tóth Ignác
Farkas Jenő Nagy Gábor Tóth János
Ferenczi Sándor Nagy István Tóth János
Ficsór Mihály Nagy Mátyás Tóth János
Halkó András Nagy Miklós Törőcsik Ferenc
Himer Bernát Nagy Sándor Törőcsik János
Jakab József Németh Albert Varga János
Juhász Sándor Németh Ferenc Vasas István
Kácsor Gábor Németh József Vass Ernő
Kácsor János Németi Viktor Vass Gábor
Kácsor János Neufeld Antal Vass János
Kácsor Joakim Nyiri Imre Veisz Imre
Kádár András Oláh Ferenc Veréb Ernő
Kádár Joakim Ördög András Zsolyomi József

 

A II. világháború kömlői áldozatai

 

Ambrus Bernát Kiss Bernát Neufeld Zsigmond
Angyal János Kiss Joachim Oláh János
Bartus Lajos Kiss József Ördög József
Besenyei István Kiss V. Béla Pádár Dávid
Besenyei János Kiss V. József Pádár Illés
Besenyei Lajos Kobolák Ernő Pádár József
Bollók György Kovács Lajos Petrik Mihály
Bollók János Körömi Ferenc Pintér József
Csáti Jenő Madarász János Rácz Miklós
Csáti Miklós Molnár János Sebestyén János
Csáti Sándor Nagy Imre Sipos Bernát
Cseh Joachim Nagy István Szécsi Áron
Garancz János Nagy István id. Szécsi István
Halavács Imre (külön síremléken) Nagy Jenő Szécsi János
Hudák István Nagy József Szécsi Zsigmond
Kácsor Béla Nagy József id. Tokaji Zsigmond
Kádár Miklós Nagy Lajos Tóth Imre
Kasza Joachim Nagy Mihály Tóth József
Kelemen Joachim Nagy P. András Tóth Lajos
Kelemen József Németh Elemér Vasas Antal
Kis István Neufeld Jenő Veréb Albin
Kis Pál Neufeld Sándor Villangó Bernát
Kiss Béla