Árpád-kor

Füzesabony a jelenlegi feltételezések szerint már a 9-10. század óta a lakott települések közé tartozik. Nevéből következtetve besenyő eredetű népek voltak az első lakói, akiknek kb. 100 sírra tehető temetőjét ismerjük a mai város területéről. Egy 1067-ben kelt oklevél alapján feltételezhető, hogy Abony lakosai besenyők voltak, a későbbi személynév-vizsgálatokból pedig kiderül, hogy még a 13. században is ez az etnikum dominál a településen.

Az Árpád-korból a település mai területéhez köthető konkrét hadtörténeti eseményt nem ismerünk (beleértve az elpusztult Szikszó, illetve, részben, a szintén már nem létező Keresztesfölde, Izsépfája, Endréd, Buda területét), ugyanakkor egyes, a forrásokban fellelhető regionális, illetve országos jelentőségű történésekkel kapcsolatban joggal feltételezhetjük, hogy közvetlen hatással voltak a falu életére, vagy akár a puszta létére. Abony már a kezdetektől katonai jellegű falu lehetett, mivel a besenyők a 10-11. század során katonai segédnépként szerepelnek a magyar királyság területén. A régészet bizonyítékai közül besenyő harcosokra utal az a Füzesabonyban előkerült csillag alakú buzogány, amely a besenyő (és kun) könnyűlovasság kedvelt közelharci fegyvere volt a 11-13. században. Uralkodóink – a székelyekhez hasonlóan – elsősorban felderítésre, portyázásra használták a besenyő könnyűlovasokat, pl. I. András (1046-1060) sikerrel alkalmazta őket a Magyarországra törő III. Henrik császár csapatai ellen.

Pálóczi Horváth András a Nomád népek a kelet-európai steppén és a középkori Magyarországon (in: Zúduló sasok. Új honfoglalók – besenyők, kunok, jászok – a középkori Alföldön és a Mezőföldön) című tanulmányában feltételezi, hogy a hevesi és kelet-borsodi, köztük a füzesabonyi népesség, még az első, Taksony fejedelem idején, a krónikákban Thonuzoba, besenyő előkelő nevével fémjelzett 10. századi beköltözéssel került hazánkba. Később Géza fejedelem (973-997) és I. (Szent) István (997-1000/1001-1038) alatt folytatódik a beáramlás. Uralkodóink ezeket a besenyő csoportokat a többi segédnéphez hasonlóan királyi udvarhelyek és ispáni várak környékére telepítik.

Az államban betöltött helyzetük jobb megértéséhez figyeljük meg, hogyan ábrázolja a besenyők magyarországi jogállását Pálóczi Horváth András:

„A besenyők jogairól és kötelezettségeiről a betelepedéshez közeli időkből nincsenek adataink, XIII-XIV. századi oklevelekből próbálunk visszakövetkeztetni. Nyilvánvaló, hogy a magyar fejedelem vagy a király környezetében élő előkelő besenyők, a hadifogolyként Magyarországra hurcolt szolganépek és a vendégként befogadott besenyő csoportok más-más jogállással rendelkeztek. A királyi birtokokon letelepített, kollektív szabadságot (libertas Bissenorum) élvező besenyők katonai szolgálattal tartoztak a királynak, és közvetlenül a nádor fennhatósága alá tartoztak. Szabadságjogaik adó- és vámkedvezménnyel jártak. Saját főembereik (comes) irányították a magyar harcos jobbágyokhoz (miles) hasonló katonáskodó réteget és a közrendű besenyőket. A XIII. századtól kezdve a katonáskodó réteg tagjai igyekeztek nemesi jogokra és magánbirtokokra szert tenni, egyesek bekerültek az országos nemesek sorába, a közrendűek közül pedig sokan szolgasorba süllyedtek.” (Zúduló sasok, 16.)

Abonyhoz a földrajzilag legközelebb eső vár a szihalmi volt, ezért joggal feltételezhetjük, hogy az abonyi besenyők ennek a várközpontnak a fennhatósága alá tartoztak, annak védelmét látták el. A várban ellátott feladatokon kívül rájuk hárult a Poroszló felől Eger irányába vezető út egy szakaszának biztosítása, valamint, hadjáratok idején a részvétel a királyi seregben.

1091-ben egy portyázó kun sereg tört az országba Kapolcs vezetésével. A bihari és nyíri részek feldúlása után a kunok átkeltek a tokaji réven, majd nyugatnak fordulva, két nagyobb csapatban Újvár vármegyének a királyi út mentén fekvő településeit prédálták. Nem zárható ki, hogy a pusztítás a mai Füzesabony területén fekvő Árpád-kori településeket is elérte, noha ennek tényéről egyértelmű bizonyítékkal nem rendelkezünk. A katonai szolgálatra kötelezett férfiak ekkor minden bizonnyal vagy a szihalmi földvárban, vagy I. (Szent) László (1077-1095) horvát földön hódító, a kun betörés hírére hazainduló seregében voltak. A portyázó kunok súlyos vereséget szenvedtek a magyar királytól, aki a fogságba esetteket is kiszabadította, a rablott zsákmánnyal együtt, a veszteségeket elhanyagolhatónak tekinthetjük.

A következő eseménysor az előzőnél sokkal mélyebb nyomot hagyott Füzesabony területén. Az 1241-1242. évi tatárjárás során a mongol sereg rövid időn belül kétszer is végigpusztította a Vereckei-hágótól Pest felé vezető, királyi út mentén fekvő területeket. Első alkalommal azt követően, hogy Tomaj nembeli Dénes nádor hadait megfutamították az országhatárnál (gyepűnél) 1241. március 12-én. Ekkor még minden bizonnyal kisebb kárt okoztak, mivel Sejbánnak, a mongol előörs vezetőjének a menekülők üldözése és a Pest alatti magyar tábor felderítése volt az elsődleges feladata. (A mongol üldözők a korabeli viszonyok közt szinte hihetetlenül gyorsan, napi 90-100 km-t haladva értek Pest alá, de a menekülő Tomaj nembeli Dénes nádor még ennél is sebesebben nyargalt, átlagosan 125 km-t tett meg naponta)

A muhi csatát (1241. április 11.) követően a mongol haderő módszeres, rendkívül kegyetlen és alapos munkát végzett a védtelenül maradt magyar falvak elpusztításával. Így jártak a mai Füzesabony területén fekvő települések is. A mongol pusztítás sikerét nagyban elősegítette a kifejezetten kedvező időjárás, ugyanis rendkívül meleg és száraz tavasz köszöntött az országra, melynek következtében könnyen járhatóvá váltak azok az utak, amelyeken keresztül még a mocsarak, patakok és folyók által védett dél-hevesi falvak is megközelíthetőek voltak.

1278-1281 között IV. (Kun) László (1278-1290) és András egri püspök viszálya, valamint az őket sújtó rendelkezések miatt fellázadó kunok támadása pusztította a környéket. A frekventált közlekedés-földrajzi fekvés miatt Abony és az Abony környéki települések egy része részese lehetett a viszálynak.

1285. január végén, vagy február elején Telebuga és Nögej kán vezetésével mongol had tört az országba (ezt nevezzük a „második tatárjárás”-nak). Helyzetük több okból is nehezebb volt, mint az 1241/42-es hadjárat mongol seregeinek, ezek közül csak egyet emelünk ki: a tél végi nedves időjárás miatt a folyó menti területek nem tudtak kiszáradni. A hadi úttól délre a Tiszáig nyúló vidék az enyhülés, a felváltva hulló hó és eső, valamint a kisebb-nagyobb vízfolyások kiöntései miatt lényegében járhatatlanná vált. A pusztítás mértéke ennek megfelelőn csekélyebb volt Újvár/Hevesújvár vármegye délkeleti harmadában, mint a királyi út északi oldalán. Forrásaink az ország teljes érintett területére adnak meg összesen 7000 fős emberveszteséget, amelynek túlnyomó részét Sáros, Abaúj, Borsod és Hevesújvár adta. Mivel Abony is a portya útvonalában volt, nem minden alap nélküli a feltételezés, hogy a mongolok felprédálhatták.

Török hódoltság

1550-től már a töröknek is adózik a falu, a hatvani szandzsákon belül. 1552-ben a törökök elpusztították, de hamarosan újranépesült. 1551-57 között a népesség növekedett. Az Eger-patakon lévő malmot 7 évre Szelim aga bírta a 17. században. 1686-ban a település teljesen néptelen. A pusztulás közvetlen oka az volt, hogy a császári Rummel generális Eger környékét az ostrom előtt teljesen kiüríttette. Az 1693. évi összeírásban az egri püspök pusztájaként szerepelt. Az 1697. évi összeírás nem említi. Az elnéptelenedés oka nemcsak a török pusztítás volt, hanem járvány is. 1701-re népesíttette be a települést újra az egri püspökség.

Rákóczi szabadságharc

A szabadságharc idején az idetelepedett jobbágyok kezdtek szétszéledni, ill. 1710-ben sokan pestisben meghaltak és elszegényedtek.

1848-49-es szabadságharc

1848-ban a nemzeti őrseregbe 138 főt soroztak be a településről. Az Abonyban történtek a ’48-49-es események kapcsán nem bírtak sorsfordító jelentőséggel. A szabadságharc alatt egy-két átvonuló csapat táborozott itt. A kápolnai csata után (1849. február 27.) Abonyon keresztül vonult vissza a magyar sereg (a sebesültek közül egy a Berek erdőben vesztette életét, sírjánál 1896-ban emlékművet emeltek). A csatában részt vett zalai Balogh Gábor a „Honvéd emlékeim” c. művében azt írta, hogy „Kálból jövet Füzesabonyban állapodtunk meg, itt kaptunk némi ennivalót, s még aznap Mezőkövesdre mentünk.”

Az 1849. március 1-én az egerfarmosi ágyúcsatában széjjelugrasztott osztrákok a Maklárnál és Füzesabonynál álló osztrák gyalogság felé gyülekeztek. Ugyanakkor március 1-én Ladislaus Wrbna altábornagy az osztrákok II. hadtestének parancsnoka Egerfarmosról utasította Shwarzenberget, hogy március 2-án Füzesabonyról Tárkányon át Poroszlóra vonuljon.

1849. március 18-án itt táborozott a magyar VII. ’György hadtest’ Gáspár hadosztálya. Március 30-án az I. hadtest néhány szakasza pihent meg Abonyban.

     

Az I. világháború füzesabonyi hősi katonái

 

Ádám István Csuhai Imre Laskovics Kálmán
Antal András Koha Csuhai István Lázár Lajos
Antal András Kurcel Csuhai József Mlinkó Fauszt
Antal András Máté Farkas János Mondok Béni
Antal D. László Fazekas István Nagy András Donát
Antal Ferenc Lencsés Fekete Antal Nagy István
Antal György Szitka Fekete Ferenc Nagy János Nene
Antal István Mázsás Fekete János Nagy János Nepec
Antal István Szitka Gál András Hosszú Nagy József
Antal István Vak Gál András Szélső Nahócki János
Antal János Maró Gál Béni Kis Német Bertalan
Antal János Paki Gál Imre Guhin Német Sándor Barócsi
Antal József Göndör Gál Imre Nyeste Pásztor Béni
Antal József Koha Gál Kálmán Vertel Pásztor István
Antal József Lencsés Geda János Pásztor József
Antal József Szitka Goldschild Lipót Pásztor Péter
Antal József Szitka Goldschild Mór Pataki János
Antal Péter Gulyás András Perge Ádám
Antal Sándor Lencsés Gulyás András Bozsik Perge Géza
Bágyi Béni Gulyás Imre Perge István
Bágyi István Gulyás József Bander Péter János
Baranyai Demeter Péter egyéves önkéntes őrmester Gulyás Sándor Pruzsinszki Pál
Baráz Imre Győr György Ratkovács Albert
Belón József Győri Béni Reisz Herman
Bernát Ádám Hegedűs Imre Rendler Gyula
Bernát Béni Hegedűs József Manó Sári János
Bíró András Hegedűs Vendel Szabó András
Bíró Sándor Hidvégi János Szabó Ferenc
Bocsi János Hidvégi Sándor Szabó Imre
Bocsi János Fekete Hollós János vitéz Szabó József
Bocsi József Horváth János Szajlai József Muci
Bocsi József Kosztos Jaskó András Szajlai Sándor
Bocsi József Piszke Jónás János Székely Imre Butyok
Czeglédi György Jónás Sándor Székely István
Csajbók József Juhász Gáspár Szerencs János
Csanálosi Dezső Kaló József Pohola Szögedi István
Csanálosi József Kis Károly Tasi József
Csanálosi Lajos Kovács András Varga József
Csanálosi Péter Kovács József Bence Zagyvai Gáspár
Csányi András Kovács József Kisgazda Zagyvai János
Császár Gáspár Kovács Kálmán Zagyvai Péter
Császár Gusztáv Kovács László K Zele Béni
Cseh János Kriston János Zele István
Cserven Lajos Lajtner József Zele József Bolya
Csirkés Károly Laskovics István  

 

 

A II. világháború füzesabonyi áldozatai

 

Ács Ferenc Gál József Molnár Mária
Antal András Gál Lajos Molnár Urbán
Antal Gáspár Gál Lajoska Nagy Albert
Antal György Gál Lajosné Nagy D. János
Antal János Gál Mátyás Nagy Ferenc
Antal József Gál Sándor Nagy Ferenc
Antal László Gál Sándor Nagy Imre
Antal László Gregus József Nagy István
Antal László Guba József Nagy János
Antal Sándor Gulyás András Nagy József
Bágyi Irénke Gulyás Tibor Nagy József
Baross István Győr Ferenc Nagy Sándor
Baross Károly Hanyi András Nagy Sándor
Barta Lajos Hegedűs Imre Nagy Sándor
Barta Lajos Hegedűs Imréné Nahóczki Pál
Barta Miklós Hegedűs János Németh Sándor
Benke Mátyás Hegedűs József Orosz István
Bernáth László Hidvégi Ferenc Pásztori Ferenc reg. zászlós
Bernáth László Hollós János Rakovács Ferenc
Bíró Imre Horváth József Remenyik Eduárd
Bocsi István Kalina Szilárd Rónaszéki Rustcsók Miklós
Bocsi János Kálmán János Sándor István
Bocsi János Kalmár János Sári Adorján
Bocsi József Kaló József Sári András
Bocsi József Karkus János Sári András
Bocsi Sándor Karlik Ferenc Sári János
Bocsi Sándor Kasza József Sári Sándor
Bocsi Vendel Kiss Jenő Seiber Antal
Buda József, id. Korcsmáros András Szabó Ferenc
Budai József ifj. Kóródi János Szabó Sándor
Czeglédi Lajos Kóródi Sándor Szolnoki Gusztáv
Czeglédi Péter Kovács Ádám Szoó Magdolna
Csanálosi Imre Kovács Imre Tasi Imre
Császár Antal Kovács Imre Tasi Péter
Császár Imre Krecz József Tóth Istvánné
Császár János Kremzer Imre Tóth Istvánné
Cseh Ferenc Lengyel László Tóth Istvánné
Cseh Imre Magyar István Tóth Sándor
Csirke Sándor Magyar János Török János
Erőss István Mészáros János Török József
Erőss Istvánné Mészáros János Török Sándor
Farkas Béla Metényi János Új Sándor
Gál Béla Mezei János Zele József
Gál István Mlinkó Lajos Zele József
Gál István Mlinkó Zsigmond Zele Sándor
Gál János Molnár János